Debat Schone Lucht Akkoord

Debat Schone Lucht Akkoord
14 feb. 2022 22:12
Niemand is tegen schone lucht. Het gaat zelfs al ontzettend goed met de luchtkwaliteit in Nederland. De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit sterk verbeterd, mede vanwege schonere auto’s en schonere energie. In het voorgelegen Schone Lucht Akkoord worden nu een aantal opties gegeven. De Zwolse VVD…
Meer

Debat Zwolse Aanpak Circulair Bouwen

Debat Zwolse Aanpak Circulair Bouwen
14 feb. 2022 21:22
Jeroen: "Om samen te kunnen blijven bouwen moeten we het verbruik van grondstoffen beperken en zoeken we samen naar haalbare, betaalbare en realistische oplossingen."
Meer

Debat Programma Circulaire Economie

Debat Programma Circulaire Economie
14 feb. 2022 19:38
We gebruiken veel grondstoffen terwijl de afvalberg groeit. Daarom is het belangrijk om te blijven werken aan circulaire economie. Waar dat eerst iets was voor een kleine groep, wordt het nu steeds breder ingezet. Daarbij moeten we ondernemers en inwoners blijven ondersteunen.
Meer

Debat Ganzenbeheerplan

Debat Ganzenbeheerplan
14 feb. 2022 19:38
De Zwolse VVD maakt zich zorgen over de zwemwaterkwaliteit van de Milligerplas. Een van de hoofdoorzaken van een lagere kwaliteit is de grote ganzenpopulatie. Deze ganzen zorgen voor veel overlast. Daarom roept Schelto in zijn bijdrage het College op tot actie.
Meer

Zwolse VVD en PvdA willen aanpak straatintimidatie

Zwolse VVD en PvdA willen aanpak straatintimidatie
11 feb. 2022 06:00
Nagefloten, nageroepen of nagesist worden of nog erger; achternagelopen of zelfs betast worden. Het is (seksuele) straatintimidatie en het komt ook in onze stad voor. Het geeft slachtoffers een onveilig gevoel en het kan zelfs een reden zijn om niet meer ‘s avond de straat op te gaan. Raadsleden…
Meer

Mondelinge vragen over betaalbaarheid biomassacentrale

Mondelinge vragen over betaalbaarheid biomassacentrale
7 feb. 2022 19:36
De energieprijs voor huishoudens die hun warmte krijgen via biomassacentrales is ontzettend gestegen. Daarom stelt Jeroen mondelinge vragen aan het College van burgermeester en wethouders.
Meer

Debat herontwikkeling locatie Oving

Debat herontwikkeling locatie Oving
31 jan. 2022 22:30
Er zijn plannen voor woningbouw bij Oving, midden in de wijk Dieze. VVD Zwolle vindt dit een prachtige kans, want het is hard nodig meer woningen te bouwen.
Meer

Debat Rekenkameronderzoek Openbare Orde en Veiligheid

Debat Rekenkameronderzoek Openbare Orde en Veiligheid
31 jan. 2022 21:37
De veiligheid in Zwolle staat onder druk en er moeten nú handhavers bijkomen. Dat is de conclusie uit het rapport van de Rekenkamercommissie. Een boodschap die ons aan het hart gaat, want iedereen heeft recht op een veilige en fijne leefomgeving.
Meer

Debat Strategische Onderwijsagenda 2022-2026

Debat Strategische Onderwijsagenda 2022-2026
31 jan. 2022 19:36
Ieder kind moet het beste onderwijs krijgen en zich een leven lang kunnen ontwikkelen. Daarvoor is een veilig leerklimaat voor álle kinderen een vereiste.
Meer

Spoorzone - uitgangspunten voor de drie deelgebieden District-Z, Werkplaatsen, Lurelui-Oost

Spoorzone - uitgangspunten voor de drie deelgebieden District-Z, Werkplaatsen, Lurelui-Oost
24 jan. 2022 22:15
De spoorzone is aan het ontwikkelen: extra woningen, de Passerelle en de realisatie van de grootste OV-hub van Nederland. VVD Zwolle is hier blij mee. Schelto heeft wel vragen over het aantal kantoorruimtes en mobiliteit.
Meer

Debat uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed 2022

Debat uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed 2022
24 jan. 2022 21:19
De vraag naar bedrijventerreinen is groter dan verwacht en dat is positief. Voor wonen zal de vraag hoog blijven. We zijn blij met het aangekondigde strategisch verwervingsplan. En we vragen of er meer nodig is op de economische factoren Zwolle als vestigingsstad zo in trek te houden voor wonen,…
Meer

Debat omgevingswet

Debat omgevingswet
24 jan. 2022 21:00
Met de nieuwe omgevingswet kan het proces rondom bouwen versimpeld en versneld worden. Dat is goed, want we moeten veel bouwen om de woningnood op te lossen. Inwoners moeten wel worden meegenomen in het proces, Schelto stelt daarom vragen over de participatie aan de wethouder.
Meer

Debat evaluatie Tiem

Debat evaluatie Tiem
24 jan. 2022 21:00
Elke Zwollenaar verdient een baan, wat voor kwaliteiten je ook hebt. Tiem draagt daaraan bij door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen met werken. Tijdens het debat over de evaluatie van Tiem roept Sharareh het College op om ook naar de behoeftes van MKB’ers te luisteren, zodat ook…
Meer

Mondelinge vragen krakers Berkum

Mondelinge vragen krakers Berkum
17 jan. 2022 19:55
Tijdens het besluitvormende raadsplein op 17 januari heeft ons raadslid Annemee vragen gesteld over de overlast die krakers veroorzaken in Berkum. VVD Zwolle wil dat het asociale gedrag van deze krakers zo snel mogelijk aan banden wordt gelegd.
Meer

Raadsplein 20 december - moties in het kort

Raadsplein 20 december - moties in het kort
20 dec. 2021 22:35
Tijdens het besluitvormende raadsplein op 20 december heeft VVD Zwolle drie moties ingediend. Hieronder een korte samenvatting van elke motie én of ze zijn aangenomen.
Meer

Debat betaalbaarheidsagenda, huisvestingsverordening en opkoopbescherming

Debat betaalbaarheidsagenda, huisvestingsverordening en opkoopbescherming
13 dec. 2021 22:23
De oplossing voor de betaalbaarheid zit niet in meer beperkingen, maar in meer woningen. Dus moeten we die sneller gaan bouwen. Het is niet de snelle oplossing voor morgen maar wel de belangrijkste waar de VVD maximaal op in wil zetten.
Meer

Debat betaalbare woningbouw in Breezicht Noord en het Zwolse Programma Betaalbaar Wonen

Debat betaalbare woningbouw in Breezicht Noord en het Zwolse Programma Betaalbaar Wonen
13 dec. 2021 20:00
Huizen in Breezicht Noord zijn door de huidige schaarste een stuk duurder dan vooraf is ingeschat. Dit is ontzettend vervelend. Tegelijkertijd maakt vertraging het probleem van de hoge prijzen in de woningmarkt alleen maar groter en juist daarom moeten we blijven bouwen.
Meer

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingsprogramma 2022-2026
12 dec. 2021 12:00
‘Samen aan de slag’ vertelt de ambitie van de Zwolse VVD voor de komende jaren. De VVD zet de komende vier jaar in op een huis voor iedereen, genoeg banen, de beste zorg en een fijne, veilige stad. Het verkiezingsprogramma is op 11 december vastgesteld. "Met deze plannen blijft Zwolle mooi en wordt…
Meer

Debat onderwijskansenbeleid en verordeningen subsidie

Debat onderwijskansenbeleid en verordeningen subsidie
6 dec. 2021 21:50
Elk kind moet gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Monique heeft aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid, ook onder volwassenen. Monitoring is nodig, maar legt wel extra druk op medewerkers.
Meer

Debat regiovisie IJssel-Vecht beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Debat regiovisie IJssel-Vecht beschermd wonen en maatschappelijke opvang
6 dec. 2021 20:00
Annemee: "Voor de VVD moet de inzet op het verminderen van terugval en de belasting op omwonenden van ernstig verward gedrag een flink tandje meer. Zo houden we draagvlak en begrip voor elkaar en dat is nodig om voor ieder een passende plek te hebben."
Meer

Mondelinge vragen krakers Berkum

Mondelinge vragen krakers Berkum
29 nov. 2021 20:30
In Berkum zorgen krakers nu al enkele maanden voor overlast, diefstal en onveilige gevoelens. VVD Zwolle vindt dit ontoelaatbaar. Daarom stelt Annemee mondelinge vragen.
Meer

Debat Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland

Debat Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland
22 nov. 2021 22:01
De VVD is blij met een regionale visie over huiselijk geweld. De cijfers zijn niet rooskleurig en een brede aanpak is nodig. Monique heeft gevraagd naar een meldplicht voor huisartsen en scholen bij vermoedens van huiselijk geweld en naar een concreet actieplan om schadelijke traditionele praktijken…
Meer

Debat bomenverordening 2021

Debat bomenverordening 2021
22 nov. 2021 19:40
De VVD onderschrijft het belang van het bomenbestand in Zwolle, maar de regels zijn hier wel strenger en duurder dan gemiddeld. Bomen zijn erg belangrijk voor onze stad, maar we moeten het Zwollenaren niet onnodig moeilijk maken.
Meer

Begrotingsbehandeling 2022 - Moties in het kort

Begrotingsbehandeling 2022 - Moties in het kort
12 nov. 2021 19:44
Tijdens de begrotingsbehandelingen heeft de VVD een aantal moties ingediend. Hieronder een korte samenvatting van elke motie, inclusief de uitslag.
Meer

Bijdrage Johran tijdens begrotingbehandeling 2022

Bijdrage Johran tijdens begrotingbehandeling 2022
12 nov. 2021 11:15
Tijdens de begrotingsbehandeling van 2022 op 12 november 2021 heeft Johran gekeken naar mogelijkheden in plaats van moeilijkheden. Van "Ja, maar" naar "Wat nu?". Lees hier zijn hele bijdrage.
Meer

Debat Nooterhof

Debat Nooterhof
9 nov. 2021 21:00
Op verzoek van de raad heeft een onderzoek plaatsgevonden naar toekomstbestendige invullingen van de Nooterhof. Het is helaas niet gelukt een partij te vinden die dit financieel kan waarborgen. Wat nu voorligt gaat een stuk meer geld kosten en dat vindt de VVD jammer. Daarom vraagt Schelto de…
Meer

Debat herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg

Debat herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg
8 nov. 2021 22:00
Het dossier Jeugdzorg is complex. Vanwege financiering, wetgeving, tekorten en indiceren. Maar vooral vanwege de kwetsbaarheid voor degene voor wie wij het doen. Het College komt nu met een proeftuin Jeugd naar de raad. Hierin staat voor ons op één dat omgang met jeugd in kwetsbare periodes geen…
Meer

Debat Stedenbouwkundig Ontwikkelplan Zwartewaterzone

Debat Stedenbouwkundig Ontwikkelplan Zwartewaterzone
8 nov. 2021 20:35
Eindelijk wordt het ontwikkelplan Zwartewaterzone behandelt. De VVD is blij met wat er voorligt: 280 woningen, bereikbare oevers en ruimte voor recreatie. Het verkeer is wel een zorg. Daarom vraag Schelto het College om een plan van aanpak.
Meer

Debat Uitvoeringsagenda Cultuur 2021-2024

Debat Uitvoeringsagenda Cultuur 2021-2024
8 nov. 2021 20:35
Kunst en cultuur is belangrijk voor de samenleving. Het zet ons aan het denken, zorgt voor minder eenzaamheid, stimuleert participatie en werkt verbindend. Ook voor toeristen is het een goede reden om naar onze mooie stad te komen. Toch mist de VVD het stukje volkscultuur in deze uitvoeringsagenda.…
Meer

VVD Zwolle presenteert advieslijst & wethouderskandidaat GR2022

VVD Zwolle presenteert advieslijst & wethouderskandidaat GR2022
4 nov. 2021 13:23
De Zwolse VVD presenteert haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Lijsttrekker Johran Willegers spreekt van een droomteam dat samen aan de slag gaat voor de ontwikkeling van Zwolle. Regien Courtz wordt als wethouderskandidaat voorgesteld voor als de liberalen toetreden tot een…
Meer

Mondelinge vragen agressie op Vechtdallijn

Mondelinge vragen agressie op Vechtdallijn
1 nov. 2021 20:30
Vorige week kwam het bericht dat een conducteur tegen zijn hoofd is geschopt op station Zwolle. Ontoelaatbaar. Daarom heeft Johran mondelinge vragen gesteld.
Meer

Debat toekomst grondbeleid

Debat toekomst grondbeleid
25 okt. 2021 20:38
In Zwolle hebben we een gezond grondbedrijf waardoor we hebben kunnen investeren in ontwikkelingen van de stad. Dat wil de VVD voor de toekomst zo houden en versterken. We zijn blij met het voorstel daarvoor en vragen de wethouder om te kijken of het mogelijk is breder te kijken dan alleen het…
Meer

Debat beleidsagenda gezondheid 2022-2026

Debat beleidsagenda gezondheid 2022-2026
25 okt. 2021 20:15
Monique: “Een actief gezondheidsbeleid, zonder betutteling, is wat de stad nodig heeft om een goede gezondheid weer de basis te laten zijn.” Bij preventie zou het juist moeten gaan het aanmoedigen en mogelijk maken van sporten en gezond eten. We gaan mensen dus niet voorschrijven wat ze wel en niet…
Meer

VVD Zwolle vult minibiebs met kinderboeken tijdens Kinderboekenweek

VVD Zwolle vult minibiebs met kinderboeken tijdens Kinderboekenweek
6 okt. 2021 12:04
Van 6 tot 17 oktober is het Kinderboekenweek. Dit jaar met als thema “Worden wat je wil”. De Zwolse VVD vraagt al langer aandacht voor goed leesonderwijs op basisscholen. Goed kunnen lezen is essentieel voor je ontwikkeling en om te kunnen worden wat je wil.
Meer

Spoeddebat instellen opkoopverbod

Spoeddebat instellen opkoopverbod
4 okt. 2021 23:00
Een opkoopverbod klinkt stoer, maar lost het echte probleem niet op. Daarbij leidt het tot extra problemen voor ondernemers die hun pensioen in een pand hebben en verbiedt het woningeigenaren zelf te beslissen aan wie ze hun huis verkopen. Lees Annemee's hele verhaal achter deze stoere taal.
Meer

Raadsplein 4 oktober - moties in het kort

Raadsplein 4 oktober - moties in het kort
4 okt. 2021 21:00
Bij het besluitvormende raadsplein op 4 oktober 2021 heeft de VVD een aantal moties ingediend. Omdat je soms door de bomen het bos niet meer zicht, zijn deze drie moties hieronder kort uitgelicht, inclusief of deze zijn aangenomen, verworpen of aangehouden.
Meer

Debat indexering prijssegmenten

Debat indexering prijssegmenten
27 sep. 2021 23:10
Als er geen indexering plaatsvindt worden prijzen kunstmatig laag gehouden. Hierdoor wordt het bijna onmogelijk om betaalbare woningen te bouwen. Daarom is VVD Zwolle blij met het voorstel van het College voor de jaarlijkse indexering prijssegmenten.
Meer

Debat waterbeleving korte en langere termijn

Debat waterbeleving korte en langere termijn
27 sep. 2021 23:10
Als het gaat om het waterbeleving op korte en lange termijn focust de VVD zich op kansen en economische groei met respect voor mens en natuur. Dat heeft Sharareh dan ook duidelijk gemaakt tijdens haar bijdrage in het debat. Naast de focus op regelgeving en vergunningen, moet niet vergeten worden dat…
Meer

Schriftelijke vragen overlastgevers Potgieterspark

Schriftelijke vragen overlastgevers Potgieterspark
25 sep. 2021 12:00
De groep overlastgevers die eerst bij de 'drugsbank' zat, heeft zich verplaatst. De VVD vindt dit onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Daarom heeft Johran hierover schriftelijke vragen aan het College:
Meer

Debat Discussieronde Experiment Lokale Democratie

Debat Discussieronde Experiment Lokale Democratie
20 sep. 2021 23:10
Democratie is niet vanzelfsprekend en een groot goed. Inwoners bepalen welke kant hun stad opgaat. Dit kan door elke vier jaar te stemmen, maar er zijn meerdere mogelijkheden. Participatie is erg belangrijk, maar het is onwerkbaar om elk onderwerp met inwoners te bespreken. Dit betekent niet dat…
Meer