VVD Zwolle: Solide exploitatie locatie voormalig Ecodrome heeft potentieel van 30 miljoen

Ecodrome_Zwolle.jpg

Door Monique Bakker op 18-03-2013

Het Ecodrome aan de Nieuwe Veerallee in Zwolle was een vrijetijdsonderneming met een educatief karakter, die jaarlijks 100.000 bezoekers trok. De raad heeft na jaren van gesprekken en debat besloten de subsidie aan het Ecodrome te beëindigen, de collectie  te herhuisvesten en op zoek te gaan naar een nieuwe exploitant om dit op dit waardevolle stukje Zwolle  een onderscheidend nieuw concept te openen.

De bijdrage die fractievoorzitter Aly van der Vegte 18 maart hield is hieronder te lezen.

De ambitie voor de locatie van het voormalig Ecodrome is leisure. Zwolle kan hier namelijk een inhaalslag maken op het gebied van commerciële vrijetijdsvoorzieningen. Uit marktonderzoek blijkt namelijk dat de regio ruimte biedt voor circa anderhalf miljoen extra bezoekers per jaar. In dit gat in de markt kan het nieuwe bedrijf op de voormalige Ecodrome locatie een belangrijke rol spelen en een deel van de circa € 30 miljoen potentiële omzet naar zich toe halen.

Kansen voor de stad:

Naast de win-win situatie  voor de Bibliotheek locatie aan de Diezerstraat 80 doet zich als het om kansen gaat ook hier weer een luxe probleem voor. In totaal hebben 27 partijen hebben zich september 2012 gemeld met belangstelling voor exploitatie van het voormalig Ecodrome.

De VVD vindt dat, gezien de kansen voor de stad, het niet meer dan vanzelfsprekend is om in te stemmen met de punten uit de beslisnota Hierbij wordt de raad voorgesteld om vooruitlopend op de finale liquidatie van de Commanditaire Vennootschap (C.V.) Ecodrome  - naast instemming met de uitgangspunten ten aanzien van de liquidatie – in te stemmen met een leisurefunctie voor het voormalig Ecodrome.

De VVD gaat er vanuit dat in de procedure en gunningscriteria voor een nieuwe exploitant alle aangemelde partijen dezelfde kansen krijgen om een business concept (op basis van de leisurevisie ) met bijbehorende  investering- en exploitatie voorstel neer te leggen. Het business concept is belangrijk, echter wat de VVD betreft moet dat laatste, het investering- en exploitatie plan altijd sluitend zijn.  Met uitzondering van de in aanvang getrapte erfpachtprijs wil de VVD geen nieuwe subsidie verstrekken in welke vorm dan ook aan een nieuwe exploitant van het voormalige Ecodrome. De potentie in omzet moet de uitdaging vormen voor de ondernemer! Een ondernemer die die kans ziet is een goede partner voor de stad.