Vragen naar overlast Schelle vanuit Leger des Heils-opvang

Schermafbeelding_2018-06-10_om_15.09.55.png

Door Johran Willegers op 10-06-2018

De VVD heeft van inwoners van Schelle (Zwolle-Zuid) signalen ontvangen omtrent overlast rondom de Leger des Heils-locatie aan de Burgemeester Van Walsumlaan en dat medewerkers van het Leger des Heils, in tegenstelling tot voorheen, niet meer zichtbaar zijn in de wijk. Het bieden van goede maatschappelijke opvang in Zwolle is belangrijk en helpt mensen die het moeilijk hebben. Daarnaast dragen signalen van overmatig geschreeuw, wildplassen en zwaar beneveld op straat liggen, niet bij aan een veilig gevoel in de buurt en draagvlak voor opvanglocaties. Johran Willegers en Jeroen Doornbos stelden daarom de volgende schriftelijke vragen.

Vraag 1
Herkent de wethouder het beeld van de buurtbewoners dat de overlast rondom de opvang aan de Burg. Van Walsumlaan de afgelopen periode is toegenomen? Kan de wethouder nagaan hoeveel meldingen van overlast bekend zijn bij de politie? En herkent de politie het beeld rondom overlast in de omgeving Pilotenlaan?

Vraag 2
Hoeveel opvangplekken worden op dit moment geboden aan de Burgemeester Van Walsumlaan? Wat is daar momenteel de bezettingsgraad? Hoe lang wordt een plek gemiddeld bezet? Wat is de uitstroom?

Vraag 3
Is de wethouder het met de VVD eens dat er een relatie kan zijn tussen de bezettingsgraad in de opvang (het aantal mensen dat nu in de opvang zit) en de toenemende ervaren overlast voor buurtbewoners?

Vraag 4
Ter voorkoming en terugdringing van overlast zijn beheersplannen opgesteld voor onder andere de opvang aan de Burg. Van Walsumlaan. Daarnaast is er een begeleidingscommissie die toeziet op de adequate uitvoering van het beheersplan. Vanuit de begeleidingscommissie wordt aangegeven dat de overlast toeneemt. Onduidelijk is welke acties het Leger des Heils onderneemt om deze overlast tegen te gaan. Welke concrete maatregelen neemt het Leger des Heils nu om de overlast te voorkomen en te beperken? Welke mogelijkheden ziet de wethouder om waar nodig het Leger des Heils te bewegen de beheersplannen na te komen?

Vraag 5
Welke mogelijkheden ziet de wethouder om samen met politie, buurtbewoners en het Leger des Heils aanvullende maatregelen te nemen en/of afspraken te maken over omgang met- en beperking van overlast?

Vraag 6
Is de wethouder het met de VVD eens dat om (te) hoge bezetting te voorkomen het belangrijk is dat mensen niet te lang in de opvang blijven? En vindt hij met de VVD dat de hele regio hierin een verantwoordelijkheid heeft? Welke mogelijkheden ziet de wethouder om met gemeenten in de regio te werken aan extra uitstroom? Op welke wijze wordt samengewerkt met andere betrokken partijen die een rol kunnen spelen in uitstroom en het werken aan bestaande problematiek?