Visie arbeidsparticipatie en arbeidsmarktbeleid

Visie arbeidsparticipatie en arbeidsmarktbeleid.png

Door Branco Schoenaker op 03-06-2024

De visie op arbeidsparticipatie en arbeidsmarktbeleid beschrijft de uitgangspunten en doelen van Zwolle op deze beleidsterreinen voor de komende periode. De VVD heeft hier opmerkingen over, lees de gehele bijdrage van Monique hier:

Met plezier naar je werk gaan, elke maand een salaris krijgen zodat je rekeningen, boodschappen en leuke uitjes kunt betalen en ondernemers die vrij kunnen ondernemen zonder stress over personeelstekort. Dat gun ik elke Zwollenaar.

Minder dan drie maanden geleden hebben we een debat gevoerd over de tussenrapportage over de herijking van de arbeidsmarktvisie. En de wethouder heeft doorgepakt met de resultaten van dat debat, want nu al ligt er een arbeidsmarktvisie die een groot compliment verdient.

De visie gaat uit van betaald werk als belangrijkste middel om in levensonderhoud te voorzien. Er is aandacht voor arbeidskrapte, een inclusieve arbeidsmarkt en een leven lang leren. Op die manier zorgen we voor bestaanszekerheid van Zwollenaren en een economisch sterke regio. En dat is belangrijk om alle grote opgaven waar we voor staan zoals veilige straten, een betaalbare energietransitie en voldoende woningen te kunnen betalen.

De VVD heeft tijdens het debat in maart aandacht gevraagd voor het grote aantal jongeren met een bijstandsuitkering. We zijn mede om die reden blij met de focus op mensen met een bijstandsuitkering en een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd verliezen we ook de mensen die langdurig een uitkering ontvangen niet uit het oog en worden, naar de wens van de VVD, alle uitkeringsgerechtigden in beeld gebracht en op welke manier zij het beste een stap naar dagbesteding, vrijwilligerswerk of een betaalde baan kunnen zetten. Dit is in de eerste plaats belangrijk voor de mensen waar het om gaat, maar ook omdat we nu elk jaar flink veel meer geld betalen voor deze uitkeringen dan door Zwollenaren kan worden opgebracht. Dit jaar gaat dat om ruim 5 miljoen euro. Er zitten dus teveel mensen in de bijstand en de focus op uitstroom zorgt ervoor dat meer mensen aan het werk gaan, zij meebetalen aan de uitkeringen van mensen die nog wel bijstand nodig hebben, en dit bedrag van 5 miljoen euro dus flink naar beneden gaat waardoor we geld over houden voor die andere belangrijke opgaven. Het college verwacht in 2027, zo lezen we in de PPN, een half miljoen te besparen op dit tekort en vanaf 2028 structureel 1,5 miljoen. Dat is terecht een ambitieuze doelstelling, maar dat betekent ook dat er nu actie nodig is en dat we hier als raad scherp op blijven sturen. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat deze besparing ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd? Wat de VVD betreft worden we halfjaarlijks over de voortgang geïnformeerd.

Op dit moment werken TIEM, de gemeente en team IPA en andere organisaties onvoldoende goed samen, waardoor mensen tussen wal en schip kunnen vallen. In de nota is hier aandacht voor. Er zijn duidelijke doelen gesteld en beoogde effecten beschreven. Daar zijn we blij mee. De VVD zou in het ontwikkelplan voor TIEM en in het uitvoeringsplan bij deze visie graag zien dat aan deze doelen ook een verwachte opbrengstdata wordt gekoppeld, zodat we hier als raad scherp op kunnen sturen. Ook wat betreft de financiële kaders die nu zijn gesteld zouden we graag een evaluatiemoment willen om deze visie tegen het licht te houden en tijdig te zien of we nog de goede dingen doen. Is de wethouder dit van plan en zo ja, wanneer?

De VVD zou de VVD niet zijn als we niet ook een aandachtspunt hebben en dat is de taaleis. Het belang van het spreken van de Nederlandse taal komt niet terug in deze visie en de VVD zou graag zien dat hier meer aandacht voor is. De Provincie investeert flink in de basisvaardigheden van onze inwoners en gaat dit ook na 2024 voortzetten, maar slecht 50 kandidaten in Overijssel hebben deelgenomen aan de Taalroute naar werk. De Provincie richt zich nu daarom op werkgevers met de hoogste laaggeletterdheid. Ik zou graag van de wethouder willen weten hoe hij dit project in Zwolle vormgeeft en hoe werkgevers beter bekend kunnen worden gemaakt en worden ondersteund met regelingen die er zijn om taalondersteuning te bieden aan werknemers. Hoe wordt er samengewerkt met de Provincie en wat is er volgens de wethouder nog extra nodig om werkgevers hierin beter te ondersteunen?

De VVD is er trots op dat we in Zwolle oog hebben voor mensen hun talent en dat we Zwollenaren helpen om zelfredzaam te worden en iedereen te laten meedoen in onze Zwolse samenleving.