Verkenning Warmteketen Holtenbroek en Aa-landen

warmtenet.jpeg

Door Monique Bakker op 30-11-2020

De organisatie van de warmteketen in de Aa-landen en Holtenbroek is eigenlijk het eerste project van de Zwolse warmtetransitie. Het college wil de mogelijkheden van een warmtenet onderzoeken en onze fractie stemt daar graag mee in. Ook zijn we blij dat er een onderzoek komt naar de rolneming van de gemeente daarbij. Het benutten van kennis, kunde, innovatie en financiën van marktpartijen is namelijk ook van groot belang. In het land zijn de ervaringen met warmtenetten verschillend. We willen daarom dat de gemeente goed op de portemonnee blijft letten. Lees de hele bijdrage van Jeroen hieronder: 

"Als het budget eerder op is dan de maand... vind je de gemeente aan je zij. Als de weg breder moet om op tijd op je werk te komen… vind je de gemeente aan je zij. Dat kost veel energie en veel geld. Maar dat doet de gemeente graag en daar is zij voor. Het is daarom belangrijk dat de gemeente voorzichtig omspringt met het geld van en voor de inwoners, vertrouwen uitdraagt en geen onverantwoorde projecten start. Dat gezegd hebbende voorzitter, kijken we naar de beslisnota die voor ons ligt. Een nota over de organisatie van de Zwolse Warmteketen voor de wijken Holtenbroek en AA landen. Eigenlijk een eerste project in de uitvoering van de visie die we eerder vanavond hebben besproken.

We hebben in Zwolle voorbeelden van warmtenetten waar je nooit iets over hoort en ook voorbeelden die wat minder soepel verlopen. Maar een warmtenet voor een wijk met ongeveer 10.000 Zwollenaren die daar wonen in ruim 5.000 woningen en enkele duizenden die er dagelijks werken is voor onze stad nieuw. En daarom kiezen we voor een pragmatische oplossing, door te zorgen dat het goed gaat, dat de inwoners daarop kunnen vertrouwen en dat het betaalbaar blijft.

De wethouder schetst in haar nota de afwegingen om te komen tot het advies de oprichting van een warmtebedrijf te onderzoeken. Deze afwegingen zijn duidelijk en onze partij zal daarmee instemmen;
- de omvang van het net is een groeimodel en vooraf niet te bepalen
- de stakeholders en bewoners vragen vanwege de nieuwigheid een samenwerkingspartner
- het draagvlak moet nog nader worden onderzocht.

Voorzitter, u hoort onze partij vaak over het belang om kennis, kunde, financiën en innovatie te benutten die marktpartijen meebrengen. En we zijn dan ook blij dat de wethouder deze belangrijke elementen meeneemt in haar marktconsultatie. Onze fractie zou op dit moment nog niet een exacte keuze kunnen maken over de rolneming van de gemeente en we zijn blij dat hier een goed onderzoek naar komt.

Onze fractie ziet de rol van de gemeente in het warmtebedrijf bijvoorbeeld gericht op de zachtere waarden, zoals het creëren van draagvlak, transparantie en vertrouwen voor de inwoners in Holtenbroek. Voorzitter, wij zien de rol van de gemeente in ieder geval niet als gegarandeerde geldschieter. Er zijn voorbeelden in het land waarbij warmtenetten een bodemloze put zijn. Rotterdam heeft voor 200 miljoen garanties afgegeven. Het door de wethouder vaak als goed voorbeeld aangehaalde Warmtestad in Groningen schrijft dieprode cijfers in 2019, bijna 3 miljoen.

De businesscase van het warmtebedrijf Holtenbroek sluit op dit moment met enkele miljoenen negatief. De provincie heeft geld uitgetrokken voor het afdekken van dergelijke onrendabele top, maar wellicht zijn er andere opties. We willen de wethouder vragen welke mogelijkheden zij hiervoor ziet. Want dan grijp ik terug op mijn inleiding voorzitter, de gemeente heeft veel belangrijke taken waarvoor zij geld nodig heeft en daarom dient zij goed op de portemonnee te letten. We zouden de uitwerking dan ook graag zien als een cocreatie tussen energie & financiën. Waarbij Financiën verantwoordelijk is voor het financieel resultaat en het toetsen en adviseren op bedrijfseconomische doelmatigheid van dergelijke grote publieke investeringen.

Onze fractie overweegt een motie op dit onderwerp, waarbij we in de marktconsultatie ook nadrukkelijk aandacht willen voor vragen voor het nader uitwerken van de onrendabele top, het afdekken hiervan en de mogelijkheid tot samenwerking en cocreatie in een warmtebedrijf.

Voorzitter, dan tot slot naar de voornaamste reden waarom we vanavond al moeten praten over de warmteketen in Holtenbroek. Het pilotproject voor geothermie RESULT overweegt serieus om in Zwolle een boring te doen. En de wethouder wil hen extra comfort geven door duidelijkheid te scheppen over de afname van warmte. Onze fractie had liever meer tijd gehad om over deze thema’s te spreken, maar snapt de overweging van de wethouder.

Een geothermieproject op deze locatie zou een innovatie zijn en het mag geen verrassing zijn dat onze partij dat juist toe kan juichen. Het zou warmte zijn die moeder aarde ons te bieden heeft. En een privaat consortium wat ruim 8 miljoen investeert, aangevuld met publiek geld, en daarmee onderzoek doet naar het rendabel krijgen van deze bron; die is wat ons betreft van harte welkom in onze stad.
Dank u wel voorzitter"