Themadebat Sociaal Domein

Ontwerp zonder titel.png

Door Branco Schoenaker op 13-09-2023

Voor het themadebat Sociaal Domein worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Lees hierbij de bijdrage van Monique:

Fijn om iedereen na het reces weer in goede gezondheid aan te treffen aan deze tafel. Er staat een
ratjetoe aan nota’s op de agenda vanavond en ik wil er graag drie uitlichten. Dat zijn de nota
bestaanszekerheid 2023-2024, de nota over het doelgroepenvervoer en de evaluatie van de
zorgkostenregeling.

Bestaanszekerheid
In Zwolle moet iedereen zijn rekeningen en de boodschappen kunnen betalen en de VVD wil dat
hardwerkende mensen niet door het ijs zakken. Het kan ook niet zo zijn dat in een uitkering zitten en
gebruik maken van financiele tegemoetkomingen van de gemeente ervoor zorgt dat je erop achteruit
gaat als je gaat werken en die tegemoetkomingen wegvallen. Dat noemen we armoedeval. Er zijn
verschillende knoppen waar je als gemeente aan kan draaien om die armoedeval te voorkomen. Het
vergroten van het aantal regelingen met financiële tegemoetkomingen en het verhogen van de
inkomensgrens voor die regelingen is daar niet één van. Dat vindt niet alleen de VVD, maar ook het
Sociaal Planbureau in Groningen. De wethouder heeft 12 pagina’s nodig om alle Zwolse regelingen
op te sommen in een wat mij betreft vrij chaotische nota, en dat zijn ze nog niet eens allemaal. De
effecten van die regelingen komen terecht in de minimaeffectrapportage. Die wordt opnieuw
doorgerekend over 2024, omdat de cijfers vanwege de grote inflatie in 2022 een vertekend beeld
opleveren, maar ik vraag me dan af waarom die doorrekening niet wordt gedaan over de cijfers van
2023? Kan de wethouder daar een reactie op geven?
De arbeidsmarkt is booming. De werkloosheid is zelden zo laag geweest. Banen liggen voor het
oprapen. In die 12 pagina´s met opsommingen vind ik niet 1 regeling die ervoor zorgt dat mensen
sneller aan een baan komen. Waarom is dat? Graag een reactie van de wethouder.
Ik lees in de nota ook dat er een pilot komt om mensen financieel vaardiger te maken. We hebben
het hier eerder over gehad toen ik de wethouder met een motie vroeg om een digitale assistent bij
bepaalde financiële keuzes. Die motie is aangenomen en ik ben benieuwd hoe die motie bij deze
pilot wordt betrokken. En wordt ook het onderwijs bij deze pilot betrokken?

Evaluatie zorgkostenregeling
Bij het besluit om de nieuwe zorgkostenregeling in te voeren hebben we afgesproken dat een
uitvoeringstoets wordt gedaan. Dat gaat niet alleen om de ambtelijke capaciteit of dat de regeling
makkelijk aan te vragen is, maar daar hoort volgens de VVD ook bij dat wordt gekeken naar het effect
op de armoedeval, waar ik het in het begin ook over had. Het aantal aanvragen is groter geworden
en mijn fractie vraagt zich af of de wethouder weet om welke mensen dit gaat. Wordt bijvoorbeeld
contact opgenomen met iemand die de regeling aanvraagt en eerder nog niet met financiële
problemen bekend was bij de gemeente? En wordt het effect van de zorgkostenregeling ook
meegenomen in de minimaeffectrapportage? Graag een reactie van de wethouder.

Doelgroepenvervoer
De wethouder heeft de raad geïnformeerd over de stand van zaken van het doelgroepenvervoer. Ik
ben blij om te lezen dat het aantal klachten afneemt en dat Munckhoff de zaken nu beter voor elkaar
lijkt te hebben. Ik ben benieuwd naar de klachtenrapportage over dit eerste halfjaar, maar we
kunnen toch wel stellen dat dit veel te lang heeft geduurd. Waarom kan Munckhoff het nu wel en
een jaar geleden niet? Had het college hier beter bovenop moeten zitten of waren er andere
alternatieven geweest? Ik zou de wethouder willen vragen om dit hele proces door een onafhankelijk
bureau te laten evalueren om lessen te trekken en te zorgen dat zoiets in de toekomst niet weer
gebeurt. Het heeft een hoop geld, tijd en frustratie gekost en de ouders die het getroffen heeft
hebben nog geen compensatie ontvangen. Wat is de reactie van de wethouder op zo’n evaluatie?
We zijn begonnen aan een nieuw politiek jaar en ik kijk ernaar uit.