Themadebat Sociaal Domein

Diversity.jpg

Door Kirsten van Zeist op 11-02-2023

 

"Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Dat zijn de vragen die mijn Fractie altijd stelt bij het behandelen van nota’s. En vanavond wil ik langs die twee vragen de nota’s bespreken.

Om te beginnen bij de nota over de impact nieuwe tarieven Jeugdhulp 2023. Dat gaat om een flink bedrag aan extra kosten. En dat we de juiste tarieven hanteren voor zorgaanbieders is voor ons helder. De VVD heeft het al lang over normaliseren, dus dat niet elke tegenslag gelijk een zwaar probleem hoeft te zijn. Dat lezen we terug en daar zijn we blij mee. Ik hoorde onlangs dat er een middelbare school is in Zwolle die bij een aantal keer een ziekmeldingen nu standaard overgaat tot het inschakelen van een psycholoog. Voor ons is dat niet standaard. Onze vragen aan de wethouder zijn of dit bekend is, gebeurt dit bij andere scholen ook en kan de wethouder nagaan of zoiets breder gebeurt. Want in de afgelopen jaren is het aantal kinderen in de jeugdzorg gestegen van 3400 naar 3600 en zijn de kosten gestegen van €30 miljoen naar €40 miljoen. We hebben een eerste dashboard gezien met meer inzicht in de cijfers en horen graag wanneer we die structureel kunnen gebruiken. En ook vragen we wat de stand van zaken is met het uitwerken van onze motie te komen tot kwantitatieve doelstellingen om te weten waar we op sturen.  

De integrale gezinsaanpak laat zien dat met de bestaande regelingen en financiële kaders normale oplossingen voor normale problemen kunnen worden gevonden. Een groot compliment aan de wethouder en de ambtenaren hiervoor. We zijn wel benieuwd hoe groot het probleem precies is. Het gaat om 5% van de gezinnen met multiproblematiek, maar hoeveel zijn dat er? We zien ook graag dat de resultaten op de lange termijn worden gemonitord zodat we weten of we echt voor de juiste oplossingen gaan. De geschatte besparing wordt nu nergens opgenomen in de financiële stukken en we krijgen graag inzicht in die financiële resultaten en waar dat bespaarde geld terecht komt, want meten is immers weten. Hoe kijkt de wethouder hiernaar? En kan de wethouder toezeggen dat zij deze aspecten meeneemt in de halfjaarsrapportage HVA in juni 2023?

Dan de nota Bestuursovereenkomst en beheerplannen tijdelijke regionale opvangplaatsen Meeuwenlaan. Mijn fractie is positief dat het gaat om statushouders en kansrijke asielzoekers, want die willen we natuurlijk een plek bieden in Zwolle. Het beheerplan ziet er volledig uit en met de inzet op activering en het opdoen van de Nederlandse taal zijn we blij. Wel hebben we nog de volgende vragen aan de wethouder. Hoe bereiden we ons voor op het inburgeringsprogramma voor grofweg 300 nieuwe mensen? Voor mijn fractie wordt dat een integraal verhaal met bestaande initiatieven en werkgevers, zodat de inzet op activatie en taal ook daadwerkelijk de praktijk gaat worden. Kan de wethouder aangeven of we dat mogen verwachten nog voor de zomer? Aan wat voor activiteiten voor kansrijke asielzoekers heeft Zwolle zelf al gedacht, vooruitlopend op de bepalingen in de wet? En kan toegezegd worden dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om Direct na toekenning van de verblijfsvergunning te starten met inburgering. 

Deze vragen heeft mijn fractie nog omdat de VVD wil inzetten op normale en werkende oplossingen. We willen daarvoor inzicht hebben in wat we gaan doen en vervolgens ook in staat zijn te monitoren of die keuzes de goede zijn geweest. Want de VVD doet wat nodig is!”