Themadebat: Onderwijs en Jeugd

Ontwerp zonder titel (1).png

Door Branco Schoenaker op 20-11-2023

Voor het themadebat Onderwijs en Jeugd worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s te verruimen. De VVD heeft opmerkingen over deze nota's, lees hier Annemee's gehele bijdrage:

De VVD heeft altijd als uitgangspunt gehad dat zorg bereikbaar moet zijn voor diegene die dat nodig hebben. Of het nu voor jezelf is, of voor bijvoorbeeld je kind. Daarbij gaat het niet alleen over de juiste zorg op het juiste moment, maar kijkt de VVD ook naar de betaalbaarheid van de zorg nu en in de toekomst. Juist om ervoor te zorgen dat die zorg er kan zijn op het moment dat je het nodig hebt, de nota’s die voor vanavond op de agenda staan willen we daarom vanuit dat oogpunt bespreken.

Als eerste zien we 2 evaluaties staan die gaan over nieuwe aanpakken binnen de jeugdzorg. Het blijkt nog wel een uitdaging te zijn om te evalueren op de vooraf gestelde doelstellingen, kunnen we concluderen als we het hebben over Kind naar Gezond Gewicht. Mijn fractie had daar vooral de vraag bij hoe de wethouder aankijkt naar de verhouding van meer dan 30 gesprekken met professionals en uiteindelijk maar 7 gezinnen die daadwerkelijk begeleid worden in dit traject. Is de wethouder het met de VVD eens dat we daarmee te weinig tijd inzetten op de plek waar we het meeste effect willen krijgen, namelijk bij de kinderen om wie het gaat?

De proeftuin in de wijk laat mooie resultaten zien en er worden er nog meer verwacht, dat is wel positief te noemen. Multidisciplinair samenwerken, niet gelijk in een aanpak gaan maar even een stapje terug om het hele speelveld te overzien om zo de juiste keuzes te maken of en zo ja welke hulp het meest passend en nodig is vinden we positief.

We hadden wel een vraag over de uitwerking van de beschreven reflexieve monitoring, hoe concreet gaat de wethouder aan de slag met de signalen die ook uit de evaluatie naar voren komen. Ik noem er eentje, namelijk dat er ouders zijn die aangeven dat er vooral vanuit school gestuurd wordt op het stellen van een eventuele diagnose bij het kind. Hoe neemt de wethouder dat mee in de verdere ontwikkeling van de jeugdzorg?

Vervolgens is er het rapport van de inspectie gezondheid en jeugd over het sociaal wijkteam en dat is een positief rapport. Daar zijn we blij mee en we willen een compliment maken naar de medewerkers van het SWT. De inspectie heeft ook een aantal aanbevelingen meegegeven waar het college en het SWT zich in herkennen en die wij willen aanpakken. Uit de nota blijkt alleen onvoldoende welk tijdspad aan die verbeterpunten wordt gekoppeld. Wanneer wil het college deze verbeterpunten gerealiseerd hebben en kan de wethouder een overzicht hiervan geven aan de raad?

Als laatste wordt de samenwerking met het jeugdeducatiefonds als zeer positief ervaren volgens de nota van het college. Het is mooi dat kinderen ondersteund kunnen worden met bijvoorbeeld een schoolontbijt of schoolspullen zodat elk kind op school mee kan doen. Uit de toegevoegde evaluatie blijkt dat scholen wel wat aandachtspunten hebben wat betreft het factureren en administratiedruk. Hoe gaat de wethouder hier verbetering in aanbrengen?

Ik sluit af, overall zien we dat er goede stappen gezet worden en daar zijn we dan ook terecht positief over. We missen soms nog een stukje concreetheid en vandaar dat we daar naar vragen, zonder te vervallen in extra regeldruk. En als we die ruimte geven moeten we ook grenzen stellen, want uiteindelijk is het doel van de VVD de juiste ondersteuning voor degene die het daadwerkelijk nodig hebben op het juiste moment te kunnen leveren.