Themadebat Klimaat & Energie

chuttersnap-xfaYAsMV1p8-unsplash.jpg

Door Sanne van de Kamp op 04-10-2022

In het themadebat over Klimaat en Energie voerden Jeroen en Johran afgelopen maandag het woord. De achterliggende motto's van Jeroen waren "een haalbare, betaalbare en realistische energietransitie" en "wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken”. Jeroen vroeg daarom onder andere aandacht voor maatschappelijk draagvlak onder inwoners, het faciliteren van elektrisch rijden, hoe het staat met een plan voor bedrijven die maatregelen willen nemen en de doelgroep van energiearmoede. Daarnaast vroeg Johran aandacht voor het gebrek aan vervolgacties in de ontwikkeling van Port of Zwolle op het gebied van de duurzame bereikbaarheid via spoor en water. 

Lees Jeroens en Johrans hele bijdrage hieronder terug of klik hier om hun hele bijdrages terug te kijken. 


'Voorzitter,

Als politiek praten we al jaren over de energietransitie, maar bereikten we vaak alleen een gemotiveerde kopgroep. Met de winter voor de deur lijkt de noodzaak over te stappen naar een meer energiezuinige huishouding belangrijker dan ooit. Maar dan wel haalbaar, betaalbaar en realistisch. Een motto wat wij al vaker gebruikten, net als “wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken”. Langs die lijnen willen we graag dit debat voeren.

Er bereikten onze fractie berichten van een ondernemer uit de Zwolse binnenstad. Hij had panelen geplaatst op zijn dak, zo blijven de energielasten voor huurders beperkt. Keurig geplaatst, niet zichtbaar vanaf de Peperbus. Helaas was een hoekje van één van de 12 panelen zichtbaar als je op de straat op je tenen ging staan. De ondernemer ontving een dwangbevel en dreiging met een dwangsom. Is dat de manier waarop we omgaan met ondernemers die stappen willen maken? Dit helpt niet om een beweging op gang te zetten. Zo werk je een kopgroep alleen maar tegen. Graag de reflectie van de wethouder hierop.

De Zwolse VVD zet het liefst in op “zon op dak”. Toch zullen er komende jaren molens worden geplaatst. In de afgelopen jaren zijn stappen gezet in het gebied Tolhuislanden. Stappen op initiatief van de bewoners. Dat is een belangrijke voorwaarde voor onze fractie, maatschappelijk draagvlak onder inwoners. Om die reden volgen we het proces in Haerst met belangstelling. Kan de wethouder aangeven wat de actuele stand van dit proces is?

Wind is een belangrijke pijler in de RES. De RES rapportage gaat over de haalbaarheid. Hoe kan Zwolle haar gestelde doelen realiseren binnen de regio? In eerdere bijdragen over de RES heb ik aangegeven dat we rekening moeten houden met de stedelijke omgeving van Zwolle. Wij hebben meer mogelijkheden voor zon op dak, en veel minder voor windenergie. Daar hebben we met elkaar een knappe verhouding in gevonden!
Met het verschuiven van de provinciale doelstelling naar meer wind mag Zwolle niet worden gestraft voor haar zon-doelstellingen. We vragen ons af hoe de wethouder daar naar kijkt.Want we hebben met elkaar een doelstelling. De gemeenten in de RES regio. Toch zijn er een groot aantal gemeenten die ver achterblijven bij de gestelde doelen. Kan de wethouder aangeven hoe daar over wordt gesproken? Hoe worden deze gemeenten aangesproken op hun verantwoordelijkheid?

Voorzitter, We gaan van “vroem naar zoem”. Dat is de titel van een motie die we een aantal jaren geleden hebben ingediend. Het heeft ook betrekking op de overgang naar elektrische voertuigen, waar onze fractie enthousiast over is. We zien dat de wethouder een motie over thuis laden na onderzoek wil ontraden. Maar hoe gaan we dan elektrisch rijden faciliteren? Voorzitter, we roepen de wethouder een motie in herinnering waarin we vragen om een plan om in 2030 2.500 laadpunten te hebben in onze stad. Met de huidige snelheid gaan we dat niet halen. Voorzitter, de motie is raadsbreed aangenomen en we vragen de wethouder wanneer we een plan kunnen verwachten. We hebben een suggestie hiervoor. Op dit moment kan je niet een openbaar laadpunt aanvragen als je de mogelijkheid hebt om op eigen terrein te laden. Waarom kan niet elke Zwollenaar een laadpunt aanvragen? Zou de wethouder het beleid hierop willen aanpassen? We overwegen een motie op dit punt. Waarbij uiteraard de gemeente moet zorgen voor een goede spreiding.

Voorzitter, tot slot. Het isoltatieprogramma, inderdaad “wat je niet gebruikt hoef je niet op te wekken”. Ik begon deze bijdrage met een verhaal over een Zwolse ondernemer die maatregelen wil nemen. En zo zijn er nog veel meer. Daarom vragen we wanneer we een programma voor bedrijven kunnen verwachten. We vragen ook al tijden om ondernemers toe te voegen aan het Duurzaam Bouwloket. Ondanks de toezegging blijft het stil. Maar de situatie is urgent!

Daarnaast aandacht voor de doelgroep van het voorliggend programma. Het is achterhaalt dat alleen minima en bewoners van sociale huurwoningen last hebben van de hoge energieprijs en energiearmoede. We willen er daarom voor pleiten dat ook bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis zal worden uitgenodigd voor de gesprekken over dit programma. Kan de wethouder dit toezeggen?
Al eerder hebben we gevraagd naar de mogelijkheden voor particulieren om aan te haken bij plannen van woningcorporaties in hun wijk. We hoorden deze week nog een voorbeeld van een huiseigenaar die een corporatie had gebeld om mee te doen met een project. De corporatie plaats panelen bij de buren, maar deze uitgeponde woning kan niet meedoen. Dat is een gemiste kans en we willen de wethouder vragen hierover nogmaals met corporaties in gesprek te gaan.

Voorzitter, met die laatste vragen zou ik graag het woord geven aan mijn collega Willegers over Port of Zwolle.'

Johrans bijdrage over Port of Zwolle:

'In de zaal naast ons wordt momenteel gesproken over de brede welvaart en de toekomst van Zwolle.

Onmisbare schakel in die ambitie is Port of Zwolle. Immers, zowel qua het verminderen van uitstoot, een schone leefomgeving, een inkomen, als drukte op de Zwolse wegen, mis je de boot als je niet investeert in je bereikbaarheid over water, met spoor. En het gebrek aan vervolgacties in de ontwikkeling van Port of Zwolle op het gebied van de duurzame bereikbaarheid via spoor, baart de VVD zorgen.

Om Port of Zwolle de kans te geven om zich goed door te ontwikkelen is een spoorterminal op Hessenpoort essentieel. Hoe staat het hiermee? Wat is de stand van zaken van de business case, hoe wordt Port of Zwolle betrokken bij de locatie van de spoorterminal en kan de wethouder zijn niet aflatende steun uitspreken voor deze belangrijke ambities?

De VVD begrijpt dat er veel animo onder ondernemers is en dat er een rendabele business case ligt, maar dat nu behoefte is aan zekerheid en tempo. Hoe kan de wethouder dit bieden?

Port of Zwolle en een railterminal op Hessenpoort zijn niet alleen noodzakelijk, maar vormen een fundament voor een toekomst met een sterke regio. Waar mensen hun welvaart en welzijn hoog zijn, in een omgeving die zich weet aan te passen aan de veranderende wensen en kansen op het gebied van duurzaamheid, economie en circulariteit.'