Themadebat Fysieke Leefomgeving

Ontwerp zonder titel (2).png

Door Branco Schoenaker op 13-09-2023

Voor het themadebat Fysieke Leefomgeving worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Hier hebben wij bepaalde ideen over, lees Regien's bijdrage hieronder:

Toen ik wel politiek, maar nog niet als raadslid, actief was, kreeg ik natuurlijk wel dingen mee uit
Zwolle. Waar Zwolle om bekend stond was het ‘opstellen van visies’; hoe zien we de toekomst? En
dat vormen van beelden is best verstandig. Als dat het praktisch oplossen van problemen en het
maken van keuzes tenminste niet in de weg staat. En daar heeft de schoen weleens gewrongen.
In hoeverre staan onze visies nog in contact met de realiteit?

Ik start met de beantwoording van de door de VVD gestelde vragen op het verdwijnen van
parkeerplaatsen in de binnenstad. Want hoewel er veel woorden zijn besteedt aan de
beantwoording, voelt het niet alsof we echt een antwoord hebben. En dat is 1. Maar vervelender is
dat er inwoners en ondernemers van onze binnenstad zijn die ook in het duister tasten. Het is nog
steeds niet helder waar en wanneer parkeerplekken verdwijnen en waar ze terug komen.

Zwolle blijft hangen in de visie. In de visie van een autoluwe, aantrekkelijke, groene binnenstad.
Maar we maken niet de slag van de tekentafel in het Stadhuis, naar de woonkamer van de gewone
binnenstadsbewoner. Bewoners zijn gevraagd om te participeren op visies, maar ze willen weten wat
de plannen voor hun straat zijn. Het wordt nu echt tijd voor duidelijkheid en alternatieven. In
hoeverre is het een alternatief wanneer een ondernemer zijn bezoekers moet vragen de gekochte
spullen 3 blokken mee te slepen? In hoeverre kun je van mensen met een fysieke beperking vragen
om 2 straten verderop te parkeren? In hoeverre is het een alternatief wanneer een verpleegster na
haar nachtdienst parkeert in een parkeergarage en honderden meters door een stille binnenstad
moet lopen?

Ik stap door naar de ‘bestuurlijke opdracht omgevingsvisie’. De VVD ziet graag dat de Raad niet
alleen de bouwstenen beoordeeld, maar op onderdelen ook richting kan geven aan de voorkant. De
onderzoeksvragen en -opzet kunnen nogal bepalend zijn voor de uitkomst. Als voorbeeld: links- en
rechts in deze zaal schermen we met onderzoeken over woningbehoefte. We denken allemaal het
gelijk aan onze kant te hebben. Hoe borgen we de feitelijkheid en hoe wordt de Raad daarin gekend?

Het college gaat 2 jaar nodig hebben voor een besluit over een nieuwe woonwijk. Ik
hoef niet nogmaals te noemen dat de VVD die keuze lang geleden al heeft gemaakt. De onderzoeken
die nu worden uitgevoerd kennen een risico op de beschikbare ambtelijke capaciteit. De VVD wil niet
nog verder vertragen. Daarom de vraag: is de wethouder bereidt het gesprek aan te gaan met de
Provincie om naar Gelders voorbeeld het Rijk te verzoeken geld beschikbaar te stellen? Of heeft de
wethouder dat gesprek al gevoerd? De VVD overweegt een motie op dit punt.

Hier vanuit de VVD de waarschuwing. Laten we dit proces alsjeblieft aanvliegen met oog
voor de realiteit en voorkomen dat we in hoogdravende stukken verzanden die niet bijdragen aan
het oplossen van de problemen in onze gewone provinciehoofdstad.

Als laatste mijn gebundelde vraag: "We zien veel nota’s voorbijkomen, met
onderzoeken en met een opmaat voor een incidentele of structurele claim. In het huidige tijdframe is
kiezen in schaarste nog meer aan de orde. Ik zet het Engelenpad en de nota Kapitaalgoederen als
voorbeeld naast elkaar. De verbinding van de Engel naar het Engelse werk is op papier mooi en ook
in praktijk verbind het delen van de stad. Maar is dit er niet 1 waarvan we ons moeten afvragen
hoever we hiermee willen gaan? Helemaal wanneer we zien dat Zwolle miljoenen structureel nodig
heeft om de basis van onze stad, de kapitaalgoederen te onderhouden. Hoe wordt dit in het college
beschouwd?"

Wij zijn die gewone provinciehoofdstad. Met nuchtere mensen. Die in de toekomst fijn in
Zwolle willen wonen. Maar en laten we dat niet vergeten, dat NU ook willen.