Startnotitie Centrum Aa-landen

Untitled_000.jpeg

Door Branco Schoenaker op 20-09-2023

Met de ontwikkeling van Centrum Aa-landen geeft de gemeente uitvoering aan de gebiedsvisie Zwartewaterallee. In tegenstelling tot de andere deelgebieden die onderdeel vormen van de Zwartewaterallee neemt de gemeente ook de regie in de ontwikkeling van het centrum Aa-landen. Hier hebben wij bepaalde ideen over, lees Regien's bijdrage hieronder:

De Aa-landen is een fijne, ruim opgezette wijk. Ik snap dat veel mensen hier met plezier wonen. We kennen ook het centrum van deze wijk, wat duidelijk een impuls verdient. De VVD is blij voor de wijk. Want de ambities die worden genoemd zoals het toevoegen van woningen, het creëren van buurtkamers voor ontmoeting, het vernieuwen van de school en het opwaarderen van de openbare ruimte maken deze wijk toekomstbestendig. Wel willen we een aantal aandachtspunten voor het  vervolg meegeven.

En ik start met de bereikbaarheid en veiligheid rondom het centrum. Want er zijn veel verkeersstromen hier. Van inwoners, scholieren en bezoekers bijvoorbeeld.  En wat is er belangrijker dan veilig thuiskomen? In de vorige periode is met algemene stemmen een motie aangenomen van de VVD, CU, GroenLinks en Swollwacht. Deze motie riep op om de ambitie van het realiseren van een fietstunnel onder de Zwartewaterallee, tussen het centrum en de Biesbosch, overeind te houden. Die zien wij niet ingetekend in deze notitie. Wel zien wij de waterverbinding terug in de startnotitie. Die volgens dezelfde motie niet zou mogen conflicteren met de fietstunnel. Bovendien wordt gesproken over een verkeerskundige inpassingsstudie die nagenoeg afgerond is. De wethouder weet ongetwijfeld al wel of die tunnel hier ingetekend komt te staan. Of worden 39 Raadsleden teleurgesteld straks? Althans ik neem aan dat alle andere partijen hetzelfde nog steeds voorstaan? En belangrijker dan dit; kunnen al die scholieren die net weer gestart zijn, veilig onder de weg door over een tijdje en wordt voor de bewoners de doorstroming inderdaad verbeterd?

Over de verbetering van de doorstroming voor de automobilist gesproken. Dit is een van de doelstellingen als genoemd in de gebiedsvisie en startnotitie. De rotonde bij de Rijnlaan en Eemlaan wordt gezien als een punt met wachttijd, waar de automobilist niet onbelemmerd kan doorrijden. De VVD wil dat hier een snelle oplossing komt die zowel veiligheid als doorstroming borgt. Dit is volgens mij een punt waar iedereen al eens een bijna ongeluk heeft zien gebeuren. De VVD is het eens met het feit dat de vernieuwing van de Meander met prioriteit wordt opgepakt, maar wil ook dat deze rotonde met voorrang anders gerealiseerd wordt, door al direct na afronding van de verkeersstudie een besluit te nemen. Wethouder, de vraag aan u of u diezelfde prioriteit ziet en toekent met het oog op de doorstroming en veiligheid?

Ik stap door naar de woningbouw. Er worden 300 woningen gerealiseerd. Met een verdeling van 40-60-0. 0 wordt er wel heel erg weinig gebouwd in het duurdere segment. Er zijn ongetwijfeld mensen die willen doorstromen uit de wijk, naar een nieuw appartement. De VVD stelt zich voor dat er ook mensen zijn die dan iets meer ruimte willen en bereid zijn en de mogelijkheid hebben om dat te betalen.  Slechts 1 vraag aan de wethouder; hoe ziet zij dat? Punt van zorg van de VVD is de sturende en regisserende rol van de gemeente. Is de gemeente in staat om deze rol te pakken en de belangen van de 7 andere partijen op 1 lijn te krijgen? Ook gegeven het feit dat het onderzoeksbureau aangeeft dat het niet als vanzelf gaat komen voor dit plan. Hoe houden we de partijen bij elkaar, in ambitie, doelen, te maken keuzes en uitwerking. En hoe voorkomen we dat we vertragen en daardoor mogelijk Rijksfinanciering mislopen? Is hier extra externe inzet voor nodig bijvoorbeeld?