Schriftelijke vragen over vertraging van woningbouwprojecten en vergunningverlening

pexels-thijs-van-der-weide-1094770.jpg

Door Sanne van de Kamp op 27-05-2022

Het woningtekort in Zwolle is groot en er zijn veel plannen om bij te bouwen. De VVD is bang dat het bij plannen blijft en dat de doelstelling van 1000 woningen per jaar niet wordt gehaald. De problemen die als oorzaak genoemd worden zijn er meerdere, zoals tekort aan mensen met expertise bij gemeenten, inflatie, stijgende bouwkosten en stikstof. Alle reden voor de VVD om aan het College te vragen of zij de bezorgdheid van de VVD deelt.

Woordvoerder Wonen Annemee van de Klundert: 'Thuis is de plek waar jij je prettig voelt. Op elk moment in je leven moet je daarom een fijn huis kunnen vinden. Door de genoemde problemen, waardoor er veel te weinig bijgebouwd kan worden, lijkt een huis nog minder bereikbaar en betaalbaar te worden. We vinden dit een uiterst onwenselijke situatie en wij zijn benieuwd of het College het met de VVD eens is dat er geen ruimte is voor vertraging of uitstel voor de Zwolse woningmarkt met schreeuwende tekorten. De plannen die er liggen, zijn al te weinig om de huidige wooncrisis op te lossen, daar zijn minstens 15.000 nieuwe woningen voor nodig. En er moet op kort termijn een keuze gemaakt worden waar we een nieuwe woonwijk willen vestigen, alleen dan kunnen we deze crisis het hoofd bieden.'

De VVD wil van het College weten of er in Zwolle ook sprake is van bouwprojecten die vertraging oplopen of erger nog waar sprake is van uitstel. En als dit zo is of het College aan kan geven wat daar de reden van is en wat het College eraan gaat doen dit zoveel als mogelijk te voorkomen of op te lossen. 'Onze zorgen over de vertraging in de bouw en het verstrekken van vergunningen voor de broodnodige woningen in Zwolle is groot, wij willen er zeker van zijn dat deze zorgen ook leven bij het College, vandaar deze wake-upcall', aldus Van de Klundert. 

Lees hieronder alle schriftelijke vragen:

  • Is het college het met de VVD eens dat er geen ruimte is voor vertraging of uitstel voor de Zwolse woningmarkt met schreeuwende tekorten?
  • Is er in Zwolle ook sprake van bouwprojecten die vertraging oplopen of erger nog waar sprake is van uitstel?
  • Zo ja, kan het College aangeven wat daar de reden van is en wat het College er aan gaat doen dit zo veel als mogelijk te voorkomen? Zo nee, staat het College actief in contact met ontwikkelaars om tijdig eventuele signalen op te vangen?
  • Waren deze signalen al eerder bekend bij het College? Zo ja, waarom is daar niet proactief over naar de raad gecommuniceerd?
  • Zijn er op dit moment trajecten met betrekking tot vergunningaanvragen voor ontwikkel projecten (groot danwel klein) waar sprake is van vertraging in het afgeven van een vergunning? Zo ja, wat zijn daar de redenen van?
  • Kan het College aangeven hoe het staat met de aangenomen motie die vraagt om zo snel mogelijk de juiste expertise in huis te halen om vergunningstrajecten niet onnodig te vertragen?
  • Kan het College een actueel overzicht geven over het aantal bouwprojecten dat wacht op een vergunning?
  • Kan het College aangeven welke middelen nodig zijn om minimaal de huidige plannen wel te realiseren?
  • Wat is de actuele verwachte bouwproductie voor het jaar 2022 en gaan we daarmee de doelstelling van minimaal 1000 woningen realiseren? En hoe verhouden zich de binnenstedelijke plannen tot de buiten stedelijke plannen?