Schriftelijke vragen budgetplafonds zorgaanbieders

foto_WZCO_zorgfraude.jpg

Door Monique Bakker op 24-02-2020

In Zwolle werken we hard om de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Dat vraagt wat van inwoners, van de gemeente, maar ook zeker van aanbieders. Interventiemaatregelen en hervormingen zetten hier, reeds met succes, op in. De VVD vindt dat iedereen de zorg moet kunnen krijgen die hij/zij nodig heeft en dat we aanbieders financieel moeten meenemen in de uitdagingen waar we in Zwolle voor staan.

Een van de uitkomsten van de Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2019 dat er meer gebruik gemaakt wordt van budgetplafonds wekt dan ook de interesse van onze fractie. In het Zwols Interventieplan uit mei 2018 wordt binnen de in te zetten hervorming door collectivisering gesproken over een verschuiving naar lichte begeleiding door (meer) integrale contractering met budgetplafonds. Dat vindt de VVD heel normaal. Want als inwoner of ondernemer gebruik je altijd al een ‘budgetplafond’ in je gezin of bedrijf: je kunt immers niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Dit moet dan ook gelden voor de zorgorganisaties in onze stad. Raadsleden Johran Willegers en Jeroen Doornbos hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Heeft het College kennisgenomen van het artikel Open house bij WMO blijkt populair?
  2. In welke mate herkent het College de Monitor-conclusies op het gebied van bekostigingsvormen? Loopt de resultaatbekostiging in Zwolle tevens terug? Zo ja, waarom? Wat zijn de lokale percentages van bekostiging door respectievelijk productie-, resultaat- en populatiebekostiging?
  3. Herkent het College de conclusies op het punt van de toename van contractvormen met budgetplafonds? Wordt in Zwolle van budgetplafonds gebruik gemaakt? Zo nee, waarom niet, ook met oog op het Interventieplan? Zo ja, in hoeveel van de WMO en in hoeveel van de Jeugdhulp-overeenkomsten wordt hiervan gebruik gemaakt? Kan bij de WMO een uitsplitsing gemaakt worden naar de verschillende WMO-zorgvormen?
  4. Vindt het College budgetplafonds, net als de VVD-fractie, (nog steeds) een inherent onderdeel van de collectivisering en het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg, zoals omschreven in het Interventieplan uit mei 2018?
  5. Kan het College de Raad informeren over de huidige wachtlijsten in de Jeugdzorg in onze regio in vergelijking met regio’s waar een dergelijk budgetplafond wordt gehanteerd?
  6. Ziet het College, net als de VVD, dat Zwolse inwoners en ondernemers dagelijks, maandelijks en jaarlijks gebruik maken van budgetplafonds, omdat zij immers niet meer kunnen uitgeven dan ze binnenkrijgen? Is het College met de VVD van mening dat het vreemd is dat (eveneens private) zorgaanbieders met een overeenkomst met de gemeente dit niet zouden doen?
  7. Is het College bereid om in nieuw af te sluiten overeenkomsten binnen de WMO en Jeugdhulp een budgetplafond als voorwaarde te stellen? Zo nee, waarom niet?