Rapport Rekenkamercommissie 2019

bij_rekenkamercommissie_telraam.jpg

Door Monique Bakker op 09-12-2019

De gemeente moet goed passen op het geld dat zij uitgeeft. Het gaat immers voor een groot deel om geld van de belastingbetaler. Investeren in de stad en haar inwoners brengt soms financiële risico´s met zich mee en de VVD is blij dat de gemeente Zwolle een voldoende tot ruim voldoende scoort op risicomanagement. Toch gebeurt het nog regelmatig dat er overschrijdingen zijn op de begroting. Dat kan en moet beter. Raadslid Jeroen Doornbos debatteerde vanavond over dit onderwerp. Zijn hele bijdrage lees je hier:

"Het is zondagochtend en ik zit op de studeerkamer de bijdrage voor dit debat te schrijven. Het stormt en de wind en regen slaan tegen het huis. Ondanks de sterke krachten beschermt het huis tegen de invloeden van buitenaf. Een vergelijking naar het debat wat we vandaag voeren is snel gemaakt. Want "Als het stormt dan stormt het goed” De begroting van de gemeente Zwolle gaat over grote bedragen, gezamenlijk ruim een half miljard. Eén foutje kan grote gevolgen hebben, wat onze stad en daarmee haar inwoners miljoenen kan kosten.

Onze fractie is daarom tevreden dat de gemeente middels risicomanagement “voldoende tot ruim voldoende” beschermt tegen externe stormen.

Voorzitter, Onze fractie ziet een aantal goede aanbevelingen in het rapport. Bijvoorbeeld het opnemen van risicomanagement in het besturingsmodel. Een prominentere rol voor risico’s in de beleidscyclus geeft de raad mogelijkheden om gebruik te maken van het controlerende en kaderstellende taken. Een ontwikkeling die we als zeer positief zien en we maken graag gebruik van de uitnodiging van de wethouder om hier verder over te spreken.

Daarnaast stelt het college, in reactie op het rapport, voor om een intern risicoteam in te stellen. Een belangrijk team van experts die worden ingevlogen bij projecten en werkzaamheden door de verschillende programma’s. Vanwege de goede ervaringen hiervan in het fysiek domein zal deze zich met name richten op het sociaal domein. Maar, voorzitter, waarom een enkel intern team? Dit voelt toch als “de slager die zijn eigen vlees keurt”. We zien dit team graag aangevuld met extern deskundigen en we horen graag de reactie van de wethouder hierop.

Want voorzitter, er gaat helaas ook nog heel veel niet goed op het gebied van risico’s. Afgelopen Berap hebben we wederom onze verbazing uitgesproken over het grote aantal afwijkingen. Elk - jaar - weer - voorzitter…… Afwijkingen die vaak echt wel te verwachten waren. Want scholen groeien niet onverwacht, salarissen stijgen niet onverwacht en parkeeropbrengsten stijgen normaal gesproken ook niet explosief. Om over de grote overschrijdingen in het sociaal domein nog maar te zwijgen!

Jaar na jaar worden we twee keer per jaar geconfronteerd met grote overschrijdingen. Bijvoorbeeld jeugdzorg, WMO of begeleid wonen. Deze hebben afgelopen jaren miljoenenoverschrijdingen laten noteren in de Beraps. En voorzitter, ook het rapport van de rekenkamer commissie komt tot deze duidelijke conclusie. We zijn daarom verbaasd dat het college niet meer aandacht hieraan besteed in haar reactie. Onze fractie ziet bijvoorbeeld graag meer lerend vermogen in het sociaal domein. En blijkbaar is de kennis intern aanwezig, want bij het fysiek domein gaat het beter. Wat kan de wethouder doen om intern meer aan kennisoverdracht te doen. Ook marktpartijen zijn over het algemeen ver in risico-denken. Wij denken bijvoorbeeld aan interne of zelfs externe ambtenarenstages. (interruptie kelder station?)

Gesproken over afwijkingen voorzitter, zoals eerder aangegeven worden we blijkbaar verrast door externe factoren. Factoren waardoor het college afwijkingen moet presenteren. Het rekenkamer rapport spreekt hier over risico’s van morgen. Soms positief, maar helaas vaak negatief. Dit verrassingseffect willen we graag voorkomen. Wat zijn de kansen en risico’s van beleid wat eraan zit te komen? Welk positief of negetief effect heeft dit op onze begroting? Wellicht kan een dergelijk overzicht worden opgenomen in de beleidscyclus. Als uitbreiding van het instrumentarium. We horen graag de visie van de wethouder hierop, maar overwegen desnoods een motie op dit onderwerp.

Voorzitter, afsluitend. De gemeente moet als goed kassier passen op de middelen die zij ter beschikking heeft. Hiermee hoor je geen onverantwoorde risico’s te nemen. We zijn blij dat de gemeente “voldoende tot ruim voldoende” scoort op risicomanagement, maar maken ons zorgen over regelmatige en grote overschrijdingen in met name het sociaal domein. Hier blijft het besef van risicomanagement blijkbaar achter, terwijl het om een groot deel (bijna 60%) van onze begroting gaat. Want voorzitter, als het stormt, dan stormt het goed."