Raadsdebat: Ruimtelijk Ontwikkelplan (ROP) Nieuwe Veemarkt

Untitled_snapshot_11-06-2023_10_30_27.jpeg

Door Branco Schoenaker op 30-10-2023

De toekomstige Nieuwe Veemarkt moet een eigenzinnige wijk worden met daarin een breed en veelzijdig aanbod van woningen en ruimte om te innoveren en te experimenteren. Een nieuwe stadsbuurt met voldoende ruimte voor water, groen, mens en dier. Op deze locatie moeten 750 woningen worden gerealiseerd. De VVD heeft hier opmerkingen over, lees Regien's gehe
 

De VVD was medio vorig jaar in grote lijnen positief over de gebiedsvisie Kamperpoort. Toen tekende zich al een fijne wijk af. Met ruimte voor groen, voor water, voor sport, voor voorzieningen en uiteraard voor woningbouw. En dit ROP vloeit daar voor de VVD logisch uit voort. Fijn dat er een duidelijke en herkenbare vervolgstap ligt.

Ruimtelijk Ontwikkelplan: Nieuwe Veemarkt

Het eerste punt dat ik wil maken is de verbinding tussen de Kamperpoort en de Veerallee. Prettig wonen, een stad van ontmoeting willen zijn, betekent ook dat je letterlijk de verbinding moet kunnen maken tussen wijken. Bij de gebiedsvisie hebben we hebben we hier over gesproken. De wethouder gaf aan dit ook als waardevol te zien, dit mee te nemen in de onderzoeken en te kijken of het gerealiseerd kan worden, we zien dit alleen niet terug. Ook niet als optionele keuze. En dit vindt de VVD bijzonder spijtig. We zien hier graag een toelichting op en willen de vraag nogmaals neerleggen bij de wethouder om dit mee te nemen zodat we dit mee kunnen nemen in de afweging van ambities en overwegen hier een motie.

Een tweede, belangrijk punt blijft de GREX. De VVD vroeg bij de visie aandacht om qua aantallen te bouwen woningen aan de ‘bovenkant’ van de bandbreedte te gaan zitten. In de eerste plaats omdat we zo voldoen aan een grote maatschappelijke opgave: het bouwen van huizen voor onze inwoners. In de tweede plaats ook om zo de opbrengsten in de GREX te vergroten en meer investeringsruimte te creeren. We zijn blij te lezen dat die keuze door het college is gemaakt en er een ambitie ligt om 750 woningen te bouwen. Een divers aanbod volgens ons, waardoor voor zowel starters, ouderen als ook voor gezinnen een fijne plek om te leven wordt gecreëerd. Waardering voor deze inzet. Hopelijk lukt het om de grond binnen enkele jaren om te zetten in huizen.

Dit leidt tot een positieve GREX op dit moment. Maar er worden ook diverse risico’s voorzien. Van stikstof, tot vertraging in de sloop van de IJsselhallen tot onbekendheid met circulair en biobased bouwen. We hebben veel ambities in dat gebied, en dat is uiteraard mooi, maar dit heeft ook invloed  op de grondwaarde. En de VVD wil de wethouder nogmaals vragen om hier bij de uitvoering alert op te zijn. En ook, en daarmee doen we volgens mij recht aan het Zwolse Actieplan Woningbouw, te blijven kijken of er zaken anders moeten of kunnen tijdens de uitvoering. Concrete vraag aan de wethouder, helemaal gegeven de financiële onzekerheid van de gemeente op termijn: is zij het met de VVD eens dat we hier inzetten op een positief eindresultaat en we onderweg bijstellen in ambitie als we door de bodem dreigen te zakken?

De Bogenhal
En daar ook twee opmerkingen. De eerste: de exploitatie sluit niet. Dus we hebben mooie plannen, maar kunnen ze eigenlijk niet betalen. Waarom kiezen we op voorhand voor een negatief resultaat? Ik wil dan ook vragen om meer verhuur aan commerciële partijen, zodat we en een gedifferentieerd aanbod ontwikkelen, en een structurele min in de boeken voorkomen. Ik hoor graag een reactie van de wethouder, waarbij ze dus ingaat op de financiële degelijkheid van dit plan. Daarnaast, heel concreet over het moment van ontwikkelen en de tijdelijke invulling van de hal. De VVD heeft vaker aandacht gevraagd voor partijen die nu in de IJsselhallen zitten. Kan de wethouder toezeggen met de geïnteresseerde partijen serieus en actief in gesprek te gaan over deze locatie. Voor de tijdelijkheid of langere termijn.
De Mobiliteitshubs

Allereerst goed om te lezen dat er naast de hubs, ook bij de woningen parkeerdekken worden gerealiseerd. Mijn vraag betreft de aantallen. Er worden 950 stuks parkeerplekken gerealiseerd. En dat klinkt als veel, toch is er een maar. De hubs zouden ook moeten fungeren als compensatie voor het wegvallen van het parkeren op het Emmadek en het straat parkeren. Maar dat doen ze niet. Want er wordt wat gegoocheld met getallen, maar duidelijk is wel dat er minder plekken terug komen dan er op dit moment zijn. Er worden er maximaal 190 gecompenseerd, terwijl alleen het Emmadek al meer dan 200 plekken heeft. Hoe gaan we ervoor zorgen dat bewoners verzekerd zijn van een plek en we bovendien de ruimte hebben voor onze bezoekers? De VVD heeft net als het college, altijd gezegd dat de alternatieven op orde moeten zijn. Ik wil de wethouder vragen om helder uit te leggen hoe dit een volwaardig alternatief is?

Voor de VVD in grote lijnen mooie plannen. Wat ons betreft snel en ruim baan voor het ontwikkelen van deze wijk.