Raadsdebat Oogst bouwstenen aanvulling Omgevingsvisie

Raadsdebat Oogst bouwstenen aanvulling Omgevingsvisie.png

Door Branco Schoenaker op 13-05-2024

De huidige Zwolse Omgevingsvisie, Ons Zwolle van morgen, vormt de basis voor de ontwikkeling van Zwolle. Hierin zijn strategische (ruimtelijke) keuzes voor onze leefomgeving tot 2030 gemaakt. Afgesproken is deze bestuursperiode aan de slag te gaan met strategische en majeure ruimtelijke keuzes voor de ontwikkeling van Zwolle na 2030, tot ongeveer 2040. De VVD heeft hier opmerkingen over, lees de gehele bijdrage van Regien hier:

Welke ruimtelijke keuzes maken we met elkaar? Hoe gaan wij om met de schaarse ruimte, in de wetenschap dat er zoveel ambities en opgaven zijn? Er is een tekort aan woningen, werklocaties, kantoorpanden. Er is sprake van netcongestie, de mobiliteit heeft ruimte nodig in de stad. We hebben water een plek te geven. Het integraal inpassen is een enorme puzzel.

Ons is gevraagd om te reageren op de bandbreedtes van de bouwstenen van de omgevingsvisie. Ik doe dat, maar reageer eerst overkoepelend. In algemene zin kan de VVD zich in de meeste bandbreedtes goed vinden en zien we een vrij realistisch verhaal van wat nodig is. Maar de bouwstenen an sich behandelen is  1 ding, de puzzel wordt pas echt ingewikkeld als de stukken in 1 doos moeten worden gelegd. Ofwel: we moeten keuzes maken en de consequenties accepteren. Mijn eerste vraag aan de wethouder. Legt het college, keuzes met lef voor aan de raad via de scenariostudie?

Alvast een voorzet van de VVD. Wat wij in elk geval uit de onderzoeken halen is dat we niet alles in de bestaande stad kunnen en moeten willen oplossen. Het slim stapelen van functies op bestaande locaties is eindig. We kunnen niet én willen wonen én willen werken én ruimte willen voor mobiliteit, groen, biodiversiteit én ontspanning op dezelfde plek. Wat de VVD betreft moeten we zelf de keuze maken om wonen, mobiliteit en werken buiten de bestaande structuren te organiseren, voordat de wal het schip keert. Ik geef vanavond een aantal voorzetten in die richting.

Ik start met de bouwsteen wonen. De VVD pleit natuurlijk al lang voor de snelle komst van een nieuwe woonwijk buiten de stad. In het onderzoek van bureau Ruimtevolk lezen wij die bevestiging: de Zwollenaar heeft een voorkeur voor ‘leefruimte buiten en binnen’, voor ‘grondgebonden woningen’, voor ‘ruimte in de nabijheid van de stad’. Er dreigt een mismatch tussen de vraag en het aanbod in Zwolle. Er wordt ingezet op plancapaciteit in het centrum, terwijl er meer vraag is naar groenstedelijk en suburbaan wonen.

En ik heb vanavond al helemaal geen zin een verongelijkte toon. Maar je zou toch bijna zeggen: weer een onderzoek dat nut, noodzaak en wens van een nieuwe woonwijk bevestigd. Ik hoop van harte dat, als men het dan niet wil aannemen van de VVD, dit onderzoek het voor iedereen duidelijk maakt. Laten we divers bouwen, laten we zo snel mogelijk die nieuwe wijk realiseren. Want dat is waar de Zwollenaar naar snakt. Het is tijd dat in deze zaal de keuze wordt gemaakt die werkt voor de stad en echt integraal in lijn is met alle dilemma’s en punten die in dit onderzoek staan.

Heel concreet, want dat is vandaag de vraag, we kunnen ons goed vinden in de bandbreedtes. Maar roepen het college op de verhouding in-en uitbreiding te laten doorslaan in het voordeel van uitbreiding.

In het verlengde daarvan de bouwsteen stadsscan. De VVD ziet hier beperkt perspectief. Want de woonwens is grondgebonden, in plaats van stapelen. En ook hier verwijs ik naar de stapeling van functies die eindig is. 

Kan de wethouder bevestigen dat de uitleglocatie op z’n merites wordt beoordeeld en niet slechts invult wat op andere plekken – desnoods met kunst en vliegwerk en loslaten van huidige uitgangspunten -  echt niet meer kan? En een oproep: houd voldoende rekening met planuitval.

Dan de bouwsteen economie. Als we het nog niet wisten lezen we in dit onderzoek hoe belangrijk de rol van Zwolle in de regio en het land is. Zwolle is een banenmotor, heeft vanwege haar prima ligging een goed vestigingsklimaat. Veel inwoners en ondernemers verdienen hun brood in Zwolle. En dat is iets om enorm trots op te zijn. Dat vestigingsklimaat verdient wel de aandacht. En wat de VVD betreft mag dat een tandje meer dan we nu lezen. Die 135HA voor nieuwe werklocaties is voor ons de ondergrens. Willen wij inspelen op het economisch tij en die belangrijke speler blijven, dan hebben de bedrijven die ruimte en het perspectief nodig. Ook hier moeten we met lef durven kiezen. Hoe gaat het college dit bewerkstelligen? Want om die brede welvaart die we zo belangrijk vinden in Zwolle in stand te houden, moeten mensen wel kunnen werken. Moeten we dus bedrijventerreinen uitbreiden, kantoren bouwen en Port of Zwolle de ruimte geven, met een railterminal als belangrijke randvoorwaarde

Vanuit wonen en werk kom ik bij mobiliteit. We lezen dat het autonome autobezit blijft groeien met 10.000 auto’s richting 2040 (en dat is conservatief ingeschat). We gaan die groei niet stoppen. Bij de Verstedelijkingsstrategie vroeg ik het college om een alternatief wanneer de Ceintuurbaan wordt heringericht. Want, Zwolle is en blijft die stad van de Regio. Het routeren van verkeer vanaf de N35 naar de IJsselallee maakt die al drukke weg nog drukker. Maakt de ontsluiting naar het zuiden nog lastiger.

De VVD wil dat een nieuwe ringweg ten zuiden van Zwolle serieus op tafel komt. In de wetenschap dat de verkeersstromen blijven toenemen, dat de binnenring wordt verplaatst naar de buitenring, dat de bouwsteen Ceintuurbaanzone nog volgt en dat het in de Regio als serieus plan wordt gezien om een zuidelijke ringweg aan te leggen, willen wij het college vragen om dit met Rijk en Provincie te onderzoeken. En de ondernemersorganisaties, die ons hebben aangeschreven, hierbij te betrekken. Wij overwegen hier een motie. Graag een reactie van de wethouder hierop. En op de vraag hoeverre zij het 50 naar 30 kmpu beleid wil doorvertalen in de stad.

Ik heb de bouwstenen energie en water & klimaat nog niet benoemd. Ik ga dat ook niet uitgebreid doen, anders dan: laten we doen wat we moeten doen. Maar het onszelf ook niet te ingewikkeld maken en zorgen dat we ook in de toekomst de ruimte houden voor andere opgaven. Dat geldt dus ook als er wordt nagedacht over de juridische doorwerking van het water en bodem leidend principe en het energieleverend maken van nieuwbouw.

Tot slot waardering voor de zorgvuldige manier waarop de wethouder deze bouwstenen heeft ontwikkeld. De komende periode zal ongetwijfeld tot hoofdbrekens gaan leiden her en der. En het zal de raad ook tot lastige keuzes dwingen. Dat is niet alleen het ingewikkelde, maar ook het mooie van politiek: echte keuzes maak je alleen in schaarste.