Plek voor roze ouderen in Zwolle

Schermafbeelding_2014-11-25_om_00.22.23.png

Door Johran Willegers op 24-11-2014

De gemeenteraad vergaderde maandagavond over de WMO. De VVD is tevreden met de uitwerking van de landelijke wetten in Zwolle. Speciaal heeft de fractie aandacht gevraagd voor roze ouderen. 

Hieronder is de bijdrage te lezen die raadslid Johran Willegers maandag hield over de WMO.

Roze ouderen

In de WMO willen we maatwerk leveren. We lezen op verschillende punten in de nota dat daarbij rekening wordt gehouden met "godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en culturele achtergrond" van mensen. De VVD is bang dat een belangrijke groep waar extra aandacht voor zou moeten zijn met deze omschrijving buiten de boot valt. Een groep die 5 tot 10 procent van de Zwolse ouderen omvat.

De VVD vraagt hier vandaag aandacht voor de roze ouderen. Ouderen die opgegroeid zijn in een tijd dat het zijn van homo nog onbespreekbaar was. Uit onderzoek blijkt dat de angst voor afwijzing vanwege geaardheid voor deze groep groot is. Zo hoorde ik een verhaal over een vrouw die een groot deel van haar leven samenwoonde met haar vriendin. Maar op het moment dat deze overleed en zij naar een verzorgingshuis ging, plakte ze de foto's van haar grote liefde en levenspartner aan de binnenkant van de kastjes. Uit angst voor onbegrip en negatieve gevolgen. Dat kunnen we niet accepteren. 22 procent van deze groep roze ouderen voelt zich eenzaam en 37 procent is af en toe eenzaam.

Daarnaast blijkt uit recent onderzoek dat ook professionals er vaak van uit gaan dat de ouderen hetero zijn, maar juist op het moment dat ouderen duidelijk voor hun geaardheid uitkomen en onbegrip is, of erger, pesterijen. In 2010 is onderzoek gedaan naar de plek van roze ouderen binnen zorginstellingen; het blijkt dat slechts 9 procent wel eens spreekt over homoseksuele cliënten. De 'Roze Loper' is in het leven geroepen als prijs voor instellingen die aandacht besteden aan homoseksualiteit. In Zwolle heeft één instelling die Roze Loper.

Niemand verdient het om zo laat in zijn of haar leven nog met verborgen gevoelens rond te lopen. De VVD vindt dat het beleid voor deze groep goed verankerd zou moeten zijn. Beleid dat overigens onder de WMO-prestatievelden 1, 3 en 7 valt. (De leefbaarheid bevorderen, informatie, advies en cliëntondersteuning geven en maatschappelijke opvang bieden.) Ik ken deze wethouder goed genoeg om te weten dat ook haar hart voor deze groep groot is. Geaardheid is echter geen godsdienstige gezindheid, noch een culturele achtergrond of levensovertuiging. De VVD vraagt daarom aan de wethouder hoe deze groep roze ouderen in Zwolle plek krijgt. Of er ook voor hen maatwerk mogelijk is binnen deze nota.

Betaalbare zorg

De VVD is tevreden met de uitwerkingen van de verordeningen WMO. Het versterken van informele zorg in een belangrijk uitgangspunt van de decentralisatie van de WMO. De VVD kan zich daar helemaal in vinden. Het is simpelweg niet houdbaar om met elke zorgvraag direct naar de overheid te gaan. We geven daarom in 2015 ook ongeveer een miljoen euro uit aan vrijwilligers en mantelzorgers. Daarmee versterken wij hun positie en regie, kunnen we hen verlichten waar nodig en verbinden we met de professionals. Versterken, verlichten en verbinden zijn ook de drie speerpunten die het ministerie van VWS gemeenten heeft meegegeven met betrekking tot de mantelzorg.

Het is goed om te zien dat het borgen van kwaliteit expliciet in de outcome criteria is opgenomen. We lezen dat het opstellen van de outcome criteria voor aanbieders in 2015 pas wordt gedaan. Dit heeft te maken met de contracten van de huidige aanbieders. Kan de wethouder daar iets meer over toelichten, en vooral aangeven of zij al een beeld heeft wanneer hier ongeveer een voorstel voor komt. Wat de VVD betreft is dit zo snel mogelijk. Het is professioneel om aanbieders zo snel mogelijk te laten weten wat de eisen zijn die we gaan stellen.

Op pagina 17 van het beleidsplan staat dat financiële afwijkingen bij de reguliere begrotingscyclus vermeld zullen worden. De VVD hecht er waarde aan dat bij aanzienlijke veranderingen wij toch tijdig op de hoogte worden gesteld. Dit valt in onze ogen ook binnen de kaders van de aangenomen motie over bijpraatsessies waar in het dictum staat dat "ieder moment dat daar aanleiding voor is [....] een actuele weergave wordt gegeven over de voortgang en implementatie van de uitvoering." Ook het financiële aspect zou wat de VVD betreft dus in de bijpraatsessie meegenomen moeten worden. Graag een reactie van de wethouder op dit punt.

De nieuwe WMO regelt goede en betaalbare zorg. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Daarom bieden we zorg aan dichter bij mensen en vragen wij wat zij zelf, samen met hun omgeving, kunnen organiseren. Door hiermee de kwaliteit te garanderen en ook de explosief stijgende zorgkosten te remmen, heeft de VVD veel vertrouwen in de komende jaren waarin deze belangrijke decentralisatie wordt uitgevoerd.