Perspectiefnota: trots op alle Zwollenaren die werk vonden, ligt nog grotere ambitie

Schermafbeelding_2015-06-08_om_15.42.48.png

Door Johran Willegers op 08-06-2015

Zwolle is een sterke stad en kan dat alleen maar blijven als we ons dynamisch en vernieuwend blijven inzetten, maar ook de hand op de knip kunnen houden. Dat is de kern van de bijdrage die fractievoorzitter Aly van der Vegte maandag hield bij de behandeling van de Perspectiefnota (PPN) die de visie van het gemeentebestuur voor de komend vier jaar weergeeft. Zo bekritiseerde ze de uitgaven voor de verbouwing van het Stadhuis en de vraag om extra geld van de Zwolse Theaters. Daarnaast moeten sterke en slagende wijkinitiatieven steun krijgen: daarom extra geld naar wijkboerderij Stadshagen.

De VVD-fractie is trots op al die Zwollenaren die de afgelopen tijd een baan hebben gevonden. Daarnaast ligt er een mooie ambitie voor de realisatie van 1000 reguliere banen en 1000 banen voor mensen die net wat extra steun nodig hebben. Op die manier zetten we er op in dat zoveel mogelijk Zwollenaren kunnen meedoen in onze stad.

Een aantal zaken legt de VVD extra nadruk op. Zo is de extra 6 miljoen die het college wil uittrekken voor een verbouwing van het Stadhuis niet uit te leggen aan de stad. Daarnaast is het extra geld dat de Zwolse Theaters van de gemeente vraagt niet in lijn met de afspraken die al in 2006 zijn gemaakt over een onafhankelijk theater. Ten slotte ziet de VVD hoe veel inzet er in Stadshagen wordt gepleegd met het oprichten van de wijkboerderij. De VVD wil daarom extra geld aan dit initiatief gunnen zodat Stadshagen de mooie stadsboerderij kan neerzetten die de wijk verdient.

Daarnaast wil de VVD in de schuldhulpverlening de verantwoordelijkheid niet meer alleen bij de overheid leggen en meer inzetten op preventie. De VVD heeft ook haar bedenkingen om de 100.000 euro die het college per jaar wil uitgeven aan de opvang van illegalen: uitgeprocedeerde mensen die van de rechter terug moeten naar het land van herkomst, maar niet meewerken aan hun terugkeer.

De volledige bijdrage van de VVD – waar op alle punten dieper wordt ingegaan – is hieronder te lezen.

Spreektekst fractievoorzitter Aly van der Vegte

“Onze economie groeit harder dan verwacht, de CPB cijfers laten dit zien. We zitten weer in de kopgroep van Europa, dat is de plek waar Nederland in thuishoort. Deze groei komt vooral doordat alle Nederlanders er de schouders onder zetten. Daardoor, en door de inspanningen van het kabinet, zijn de overheidsfinanciën weer op orde. Nu is het belangrijk dat er koers wordt gehouden voor een nog beter Nederland, waarin wordt gewerkt aan uitdagingen als meer banen, lagere belastingen, veiligheid en  betere en betaalbare zorg.’’

Met deze positieve ontwikkeling op de achtergrond heeft de fractie van de VVD gekeken naar voorliggend Perspectief voor Zwolle. Daarbij vooral gefocust op waar liggen onze kansen, wat is onze ambitie en houden we ons aan de gemaakte afspraken.

De gevolgen van de meicirculaire hebben wij nog niet concreet inzichtelijk. Evenmin de herverdelingseffecten van het gemeentefonds. De VVD vindt het voorstel van het college om de op dit moment geconstateerde verbetering van het structurele beeld  van 1 miljoen nu even achter de hand te houden daarom ook zeer wijs.

Sociaal domein

Dat er een extra risico reservering van 5, 9 miljoen voor het brede Sociale Domein voor ligt, plus in de Berap een extra aanvullend krediet van 1.738.000 miljoen voor doorontwikkeling  en nog een keer 808.000 euro incidenteel voor diverse aanpassingen binnen de sociale wijkteams kan de VVD begrijpen. De nieuwe gemeentelijke verantwoordelijk zal werkenderwijze tot optimalisatie moeten komen. De VVD vraagt daarbij echter nog een keer uitdrukkelijk om in het te wikkelen beleid rekening te houden met de 2014 door de raad aangenomen moties zoals over outcomecriteria, de afspraak in het collegeakkoord om gedecentraliseerd beleid te laten  passen binnen het te ontvangen Rijksbudget hiervoor alsook met de door de VVD aangekondigde en positief door het college beantwoordde motie “Financiële en procesmatige verantwoording 3D’s”  die moet gaan regelen hoe we als raad alle informatie regelmatig in samenhang kunnen gaan ontvangen

De rijkskorting op het sociaal domein bedraagt in 2018 € 16 mln. De raad heeft inmiddels ingestemd met plannen die hiervan € 11,0 mln. invullen. De zoek-richting voor de nog ontbrekende 6 ton is wat de VVD betreft cultuur en dienstverlening. De gemeente, de inwoners en de partners in de stad zal duidelijk moeten zijn dat ook nu de economie aantrekt de bomen niet  automatisch tot in de hemel groeien. Dat het steeds maar weer een beroep op de gemeentelijke middelen doen niet meer van deze tijd is. Dus ook de schouwburg zal de tering naar de nering moeten zetten.

De Zwolse Theaters

Dat we trots zijn op onze cultuur hoeven we niet automatisch te bevestigen met extra overheidsgeld. In het verzoek van de Zwolse Theaters om extra budget voor frictie- en verbouwingskosten heeft de fractie van VVD zich afgevraagd wat er van de afspraken destijds (2006) gemaakt met het GPA en haar bestuur is over gebleven. Was er niet een bruidsschat van 1 miljoen waarmee de schouwburgorganisatie een budget mee kreeg waardoor er sprake was van ware zelfstandigheid? 

En is daarbij niet nadrukkelijk overeengekomen dat de gemeente niet meer wordt aangesproken, afgezien van het onderhoud dat voor rekening van de eigenaar van het gebouw komt, bij te dragen in andere investeringen? Wilde de Raad destijds met deze bruidsschat niet  bereiken dat de schouwburg een zelfstandige organisatie werd  die middels de bruidsschat zelf beslissingen kan nemen over noodzakelijk geachte investeringen en andere organisatorische ingrepen. Dat daarmee herhaling van de discussies zoals destijds over de trekkenwanden niet meer voor behoren te komen.

Voorzitter, de VVD vindt dat we nu een keuze moeten maken die past bij de gemaakte bruidsschat afspraken! De in de Berap aangegeven 350K frictiekosten naast de mondeling gevraagde extra 250K vallen wat de VVD betreft duidelijk onder de deze afspraken.

Werk en betrokkenheid

In  Zwolle vinden in 8000 bedrijven bijna 90.000 mensen een baan. Zij verdienen de kost voor zichzelf en voor de stad. Op die workforce moeten we meer dan zuinig zijn! En als we naar de wensenlijstjes kijken moeten we ons vooral realiseren dat de werkenden in de stad uiteindelijk voor een groot deel opdraaien voor de financiering van die wensen.

Dat het goed gaat met onze stad komt mede doordat Zwollenaren zeer betrokken zijn bij hun stad. De grote opkomst bij de wijkdialogen maar ook de stadsgesprekken zijn daar een getuige van. Er zit een energie in de stad die verder gaat dan het opperen van ideeën.


Extra geld voor Stadshagen

Al jarenlang wordt gesproken over de stadsboerderij in Stadshagen. De wijk kiest nu voor een Stadshoeve met meer dan eerder bedachte voorzieningen ten behoeve van het zijn van een ontmoetingscentrum met nadruk op educatieve doeleinden en projecten. Naast de door de gemeente gereserveerde 450.000 zal er voor de exploitatie en de gekozen wijkboerderij variant meer geld nodig zijn. De Stichting Stadshoeve Stadshagen hoopt dit te gaan ophalen bij o.a. de inwoners uit de wijk. De VVD denkt dat dit een goed initiatief is maar zou graag voor dit soort initiateven waar burgers zelf op vrijwillige basis een wijkboerderij initiëren en exploiteren een co-financierings mechanisme hebben zoals de gemeente vaak heeft met de Provincie. Ieder de helft gaan doen.  Dat past bij deze tijd, stimuleert niet alleen alle vrijwillige inzet maar geeft ook blijk van vertrouwen in de zelfredzaamheid van  burgers die zich inzetten voor hun wijk, straat, stad. Dit kan bekostigd worden uit het Stadsontwikkelfonds.


Meer werk, minder bijstand

Hoewel de economie aantrekt, verwacht het college in deze periode geen grote uitstroom van het aantal bijstandsgerechtigden. De voorlopige rijksbijdrage WWB van 2015 komt per saldo 1 miljoen lager uit.

Het college heeft echter wel de ambitie van 1000 extra reguliere banen in deze periode in het collegeakkoord opgenomen. (De Kracht van Zwolle - onder Economie, werk en participatie)
Met daarbij opgeteld de te realiseren 1000 banen uit het sociaal akkoord en het door willen gaan met het door de Provincie gestarte 1000 jongeren banenplan al met al een forse opgave!

Wat de VVD ook graag bij beantwoording van deze vragen wil weten is of  het college voldoende op de hoogte is van wat  uitstroom naar werk succesvol maakt?  Heeft het college dat gevraagd aan en overlegt met de Ondernemers?  “ Of zij al ervaring hebben met medewerkers met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt? Opdat de gemeente die ervaring graag wil ophalen en delen met andere werkgevers. Om te laten zien wat er in dit opzicht kan, hoe dat kan en wat er voor nodig is vanuit de gemeente. Geen opgepoetste verhaaltjes om reclame te maken, maar realistische beelden van hoe dit werkt en wat dit voor u als werkgever betekent. Zodat andere werkgevers die nog geen ervaring met deze medewerkers hebben beter geïnformeerd aan de slag kunnen.”

In oktober 2014 heeft de raad unaniem ingestemd met de uitvoering van de motie business case 'Werken aan minder bijstand'. Drie partijen hebben zich  bereidt verklaart zich  te willen binden aan het resultaat.  Op basis van  no-cure no pay. Is er minder dan de afgesproken kandidaten aan duurzame uitstroom naar werk dan ook geen geld. Ook niet voor gevolgde cursussen. Onder deze voorwaarden hebben Manpower, BC groep en PEC United zich verbonden aan het duurzaam plaatsen van minimaal 60% van de totaal 300 mensen die zij door de gemeente krijgen doorgeplaatst. De 40% die terugstroomt naar de gemeente hebben gedurende die tijd in ieder geval veel geleerd.

Geconstateerde uitvoering belemmering vanuit gemeente  mondeling toelichten. De 3 partijen ontvangen onvoldoende “toevoer” vanuit de gemeente! Kunnen daarmee hun beloftes niet waar maken. Ontvangen op Basis van no-cure no pay dan ook geen geld. Maar hebben wel investeringen gedaan! Houden wij ons aan onze afspraak!

Geen grote uitgaven Stadhuis

Met betrekking tot mogelijke verdienmodellen en het voortborduren op gemaakte afspraken  is er een dicht bij huis en wel m.b.t. de verbouwing van het Stadskantoor en Stadhuis.

Dat er met een investering van ruim 6 miljoen in het Stadskantoor een structurele bezuiniging van bijna 1 miljoen tot stand komt vindt de VVD een mooi resultaat. Van dit resultaat was voor eerdere bezuinigingsopgaven al de helft ingeboekt en van de overgebleven 500 ton zou een deel worden gebruikt als dekking voor de aanpassing van het Stadhuis. Althans zo is het aan de raad voorgedaan met als argument  “Als het kantoorconcept één op één wordt door vertaald, dan komen de totale kosten van de verbouwing en herinrichting uit op 12 miljoen euro. Dat vinden we een te hoge investering, zeker gezien de onzekerheden omtrent de formatie-ontwikkeling”.

 Nu ligt er echter een investeringsvoorstel voor die wel 12 miljoen totaal behelst en niet slechts een deel van de overgebleven 5 ton structureel opsoupeert maar nagenoeg alles!  Dat vindt de VVD fractie in deze tijd en met deze bezuinigingen niet uit te leggen aan de Stad. Maar ook niet aan de raad zelf. Want dat hebben we niet afgesproken. De fractie van de VVD roept het college dan ook op te komen met – als eerder besloten – doelmatig doch soberder investeringsvoorstel die slechts een deel van de resterende 5 ton structureel over gebruikt. Zodat er minstens 1 ton structureel voor andere zaken vrijvalt. Of  wellicht de bezuinigingszoekrichting van 6 ton kan verlagen naar 5 ton!


Stijgende kosten, tegenvallende opbrengsten

De Rekenkamercommissie doet op dit moment een onderzoek naar o.a. de doelmatigheid van het Shared Service Centrum. Daarom zal de fractie van de VVD zich voor nu beperken tot de  opmerking de ambitie om tot een verdienmodel i.p.v. een kostenbesparingsmodel te komen mist in de bijgevoegde informatienota.  Wordt vervolgd tijdens bespreking van de aanbevelingen door de RKC.

De stijgende kosten voor Schulddienstverlening gaat in tegen de informatie die wij eind 2014 hebben gehad dat door inzet van eenmalige financiële rijksmiddelen er 3 ton bespaart gaat worden?! Verder overweegt onze fractie een motie die inzicht moet geven in de reden van toetreding tot schuldhulpverlening. Zoals verliezen baan, oplopende schulden door scheiding, verkeerde uitgaven etc. zodat hier in de preventieve maatregelen ook op kan worden ingespeeld.

Verder ziet onze fractie met belangstelling de informatienota met betrekking de kosten voor het storten voor puin en bouw- en sloopafval tegemoet om vervolgens voor een nieuwe BC bespreking te agenderen.

Dato – nadat we de beantwoording van de raad breed gestelde vragen over de gevolgen van de BedBadBrood-discussie kennen en daarmee ook de consequenties voor Zwolle, ook financieel in beeld hebben zal de fractie van de VVD een uitspraak doen over de voorgestelde kosten van de DATO-opvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, die van de rechter terug moeten naar hun land van herkomst, maar niet meewerken aan hun terugkeer.

Zwolle is een sterke stad

Het gaat goed met Zwolle, maar we moeten blijven streven naar meer. Niet alleen de welvaart verdelen, ook zorgen dat die welvaart verder groeit. Dat bewerkstelligen we door het zorgvuldig volgen van de ontwikkelingen op het Sociale Domein, te blijven investeren op economisch terrein en werkgelegenheid, ambitie te tonen, maar ook door te zoeken naar  verdienmodellen en niet vergeten afspraken na te komen.

Opdat Zwolle als betrouwbare, bruisende, dynamische stad in de top van ranglijsten in Nederland komt en ook blijft!