Perspectiefnota 2019 vol lef en plannen voor mooi Zwolle

IMG_0332.JPG

Door Johran Willegers op 24-06-2019

De VVD is erg tevreden met de Collegeplannen vol lef en investeringen in de kwaliteit van onze stad. "Die maken onze stad de beste van het land en dragen bij aan waarom mensen hier willen wonen, winkelen en werken," zei fractievoorzitter Thom van Campen tijdens het debat over de Perspectiefnota. Hierin staan de plannen voor de komende jaren van het College van burgemeester en wethouders. De Zwolse raad voerde hier 24 juni het debat over. De volledige inbreng van de VVD vind je hier.

Bijdrage Thom van Campen bij de Perspectiefnota 2019-2022
Net als veel Zwollenaren breng ik veel tijd door over de Hanzelijn, voor werk of privé, van en naar de Randstad. En in die propvolle Randstad is het best wel leuk. Lekker druk, diverse samenleving en veel werk. Toch gaan mensen er gehaast door het leven, prijzen zijn torenhoog en het is er nou niet bepaald schoner en opgeruimd. Hoe heerlijk is het dan om in ons Zwolle te zijn. Met mooie natuur, werk voor mensen, opgeruimd & schoon en ontmoetingen op straat, in het café of op de sportclub. Het College presenteert een gebalanceerde Perspectiefnota met veel lef. Veel dank daarvoor aan u en aan het vele verzette werk van uw ambtelijke organisatie. € 34.167.800 investeert het College de komende vier jaar in de kwaliteit van onze stad. Die kwaliteit die onze stad de beste van het land maakt. Waarom mensen hier willen wonen, winkelen en werken.

Arbeidsmarkt
In Zwolle zijn meer banen beschikbaar dan de beroepsbevolking kan invullen. Mensen die in onze stad komen wonen, willen hier ook komen werken. Het College investeert fors in het centrumgebied en in de aanloopstraten. Heel blij zijn we met de € 800.000,- voor het winkelgebied Diezerbrink. Die investeringen maken het voor de Zwolse ondernemers/MKB’ers aantrekkelijk om te blijven ondernemen en banen te bieden voor Zwollenaren. Ook voor het bedrijfsleven moet Zwolle blijven aanvoelen als een warm bad. In de PPN lezen we niets over het eerder aangekondigde onderzoek naar Hessenpoort 3. Wanneer gaan we daar concreet stappen zetten, vragen wij het College?

Ook Zwollenaren voor wie werken niet vanzelfsprekend gaat moeten we hulp bieden. De VVD wil een vloeiende keten voor mensen die wat hulp nodig hebben: WMO-dagbesteding voor wie de meeste hulp nodig heeft, Beschut Werk – al dan niet bij reguliere werkgevers voor wie daar een indicatie op heeft, een garantiebaan met bijvoorbeeld een jobcoach als je een klein beetje hulp nodig hebt en regulier werk voor wie dat kan. We willen wel dat het College meer werk maakt van de uitstroom uit de bijstand. Kan het College aangeven hoe werkorganisatie Tiem – de oude WEZO – nou eindelijk eens een keer uit de startblokken gaat komen en mensen aan het werk gaat helpen, in plaats van doorlopend druk te zijn met de eigen bedrijfsvoering. 

Woonopgave
We heten nieuwe Zwollenaren van harte welkom! Dat betekent dat we heel rap moeten inspelen op de grote woonvraag die dat teweegbrengt. Makelaars, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en woningcorporaties schreeuwen om ruimte voor groei. 20.000 woningen er bij, anders dreigt onze stad onevenwichtig te groeien en exclusief te worden. Dat wil de VVD niet, wij moeten ruimte blijven houden voor iedereen in onze samenleving. Hoe gaat de wethouder zorgen dat we die 20.000 woningen vlot gaan bijbouwen?

De huidige opgave heeft het College al naar voren gehaald, maar dat betekent ook dat de bodem sneller in zicht komt. Volgend jaar investeert het College maar liefst € 1.269.000,- in de Omgevingswet. Maar wat krijgen we daar nou eigenlijk voor? We willen dat er snel zicht komt op het antwoord op de vraag van het concilium: hoe en waar gaan we die 20.000 woningen bouwen. De bouwers willen aan de slag, de hijskranen boven de stad, niet alleen boven bestaande, maar ook boven nieuwe locaties.

Verdienvermogen en duurzaamheid
Het College investeert dapper miljoenen in de kwaliteit van onze stad. Dat we überhaupt over die miljoenen beschikken hebben we aan de kracht en groei van Zwolle te danken. Met de investeringen in de energietransitie en klimaatadaptie geven we die kans ook aan onze inwoners. De VVD onderstreept de urgentie van het behalen van de klimaatdoelen – maar we willen blijven benadrukken dat we de Zwollenaren daarbij niet uit het oog moeten verliezen.

Wat niet verbruikt wordt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Hoe zorgt het College er voor dat we bij de energietransitie geen ideologische, maar een economische, behapbare strijd voeren waar onze inwoners ook ten positieve iets van merken. En hoe meten we en controleren we dat het geld voor de energietransitie doel- en rechtmatig wordt ingezet? Graag een reactie van de wethouder.

Zorgen voor goede zorg
De VVD wil dat we toegankelijke, liefdevolle zorg blijven bieden die tegelijkertijd betaalbaar is. We moeten echt grip krijgen op het sociaal domein en op de WMO maakt het College een goede slag. Onze fractie hoort dat Jeugdhulpaanbieders torenhoge tarieven vragen. Met het extra geld dat het College beschikbaar wil stellen en bedoeld is voor kinderen, komt dit terecht in de zakken van zorgaanbieders. Dat kan gewoon niet de bedoeling zijn. Onze fractie vraagt het College hoe het nou eigenlijk zit met die grip op de toegang. Wanneer gaat de Raad hierover in gesprek met het College. Graag een reactie van de wethouder.

Heel erg blij zijn we met de investering in een sport-innovatiefonds. Mensen die bewegen en actief onder de mensen zijn, zijn fitter en worden minder snel ziek. Het is goed dat we sportverenigingen daar met dit fonds een handje bij helpen. Wel trokken wij onze wenkbrauwen op bij de ‘besparing’ van € 300.000,- op sport. Uit de PPN lijkt dit een - voor de sportverenigingen - pijnloze opgave te moeten zijn. Alleen houdt de beantwoording van onze schriftelijke vragen hier de opening voor lastenverzwaring. Hoe zorgt het College dat er met deze besparing geen onnodige belasting optreedt voor verenigingen?

Ook lezen we dat het College -ondanks de opdracht van de Raad- geen externe stelselcheck gaat uitvoeren. Voordat de VVD daar van gaat balen, horen we toch graag nog een keer van de wethouder hoe hij externe kennis gaat inzetten bij de hervormingsagenda om te komen tot een objectief beeld van zijn maatregelenpakket.

Zwolse kwaliteit
Onze stad ligt er prachtig bij. Vanaf de afrit A28, nadat de auto geparkeerd is bij het Katwolderplein loop je over bruggen, versierd met bloembakken. De stadstuintjes tegen de gevels van de winkelstraten begeleiden je bij het shoppen. Dat geeft onze stad kwaliteit en allure! En ook een veilige stad draagt bij aan kwaliteit. Structureel meer geld voor openbare orde en handhaving. Heel goed nieuws! Helaas is die kwaliteit niet gratis.

Hier kiest het College voor het verhogen van de toeristenbelasting. Natuurlijk had de VVD dat liever anders gezien. Toch begrijpen we dat investeringen in onze stad niet gratis zijn. En zien dat de woonlasten voor onze inwoners gelijk blijven. Voor de VVD rechtvaardigen de investeringen deze keuze van het College. Wel vinden we dat we meer verhaal mogen hebben bij wat Zwolle toeristen te bieden heeft. We overwegen een motie die het College oproept tot met  een ‘Actieplan Toeristisch Zwolle’ te komen. Zodat bezoekers van onze stad letterlijk waar voor hun geld krijgen.

Mobiliteit
Als knooppunt is onze stad uitstekend te bereiken: met de auto, per trein, op de fiets of te voet via de dijken. Maar dat moet natuurlijk wel zo blijven. We willen dat knooppunten op ringwegen, zoals de Ceintuurbaan en in woonwijken zoals Stadshagen, worden aangepakt en dat snelheidsduivels geen kans meer krijgen in woonwijken.

Het College wil dat er meer betaald wordt voor. Hoewel we dat natuurlijk liever niet hadden gezien, begrijpen we dat onze wensen niet gratis zijn. Als we lezen dat het College 300.000,- structureel inzet voor mobiliteit en twee jaar € 575.000 voor innovatie begrijpen we ook hier de keuze van het College. Wel horen we graag van het College hoe die innovatie er precies uit ziet. De VVD wil serieuze en effectieve maatregelen voor betere bereikbaarheid van Zwolle, geen rare pestprojecten om automobilisten lastig te vallen. Graag een reactie.

Afsluiting
Onze stad groeit en bloeit. Daar zijn we ontzettend blij mee. De VVD wil dat die groei gepaard gaat met goede investeringen in de kwaliteit van onze stad. Vanzelfsprekend zullen we de doelmatigheid van die investeringen goed volgen, maar we zijn ontzettend blij dat het College hier met lef en ambitie bouwt aan de groei van onze mooie stad!