Motie AZC: Randvoorwaarden aan evaluaties

Door Johran Willegers op 19-04-2016

College en COA hebben een termijn van 15 jaar afgesproken waarin het asielzoekerscentrum in functie moet voorzien. De VVD dient een motie die vraagt om de inspanningsverplichting van het COA om afspraken na te komen vergroten. Mocht geconstateerd worden dat afspraken niet voldoende worden nagekomen wil de VVD dat de raad betrokken wordt om zo nodig nieuwe afspraken te maken.

De onoverzichtelijk lange termijn van 15 jaar bevreemdt  de VVD om twee redenen. Daarom wil de VVD een motie indien 1) we hebben onvoldoende zicht op de ontwikkeling van de migratiestroom in de toekomst. Waar staan we over vier jaar? De ontwikkeling van de vluchtelingenstroom is één punt.

Ons belangrijkste bezwaar tegen de termijn van 15 jaar is 2) dat gevolgen van een AZC voor veiligheid en beheersbaarheid in de omgeving nog niet te overzien zijn. In de afspraken met het COA staan verantwoordelijkheden opgenomen voor veiligheid en beheersbaarheid, maar hoe weten we zeker dat deze zullen worden nagekomen?

Dat resulteert in de volgende motie.

Constaterende dat:

  • Het college voorstelt een asielzoekerscentrum te vestigen op de locatie aan de Dokter van Thienenweg 1, voor een periode van maximaal 15 jaar;
  • Het college evaluatiemomenten wil inbouwen: een half jaar na ingebruikname van het AZC, dan na twee jaar, en vervolgens iedere vier jaar;
  • De vorm van evaluatie en de evaluatiecriteria nog niet zijn opgesteld;
  • Het COA stelt goede ervaringen te hebben met veiligheid en beheersbaarheid op AZC-locaties elders in het land;

Van mening dat:

  • De periode van 15 jaar zeker in de ogen van bewoners van omliggende wijken onoverzichtelijk lang is;
  • Wijkbewoners hun ervaringen met overlast en veiligheid moeten herkennen in de op te stellen evaluatie-uitkomsten, waarvan kwartaalgesprekken de input leveren;
  • Tijdens de kwartaalgesprekken duidelijk kan worden dat er behoefte is aan een gewijzigd beheerplan, ander scenario van politie-inzet, of inrichting van het azc-terrein;
  • De aandachtpunten die tijdens de kwartaalgesprekken moeten worden opgepakt en verbeterd en daarmee een positieve bijdrage moeten leveren aan de uitkomsten van de evaluatie.

Draagt het college op:

  • Deze Zwolse evaluatievoorwaarden te verankeren in de afspraken tussen gemeente en COA over de (blijvende) vestiging van het AZC.