Jaarstukken: Tevreden VVD-fractie over financiële terugblik en monitoring

Schermafbeelding_2015-06-08_om_15.37.46.png

Door Johran Willegers op 08-06-2015

De raad heeft maandagmiddag gedebatteerd over de financiële terugblik en positie van de gemeente. Het jaarverslag van 2014, de meerjarige prognose ten opzichte van vastgoed en in hoeverre we in 2015 nog in de pas lopen met de begroting (beleidsrapportage), werden besproken. Raadslid Hans Wijnen was over het algemeen positief over de financiële positie van de gemeente. Op het gebied van onder andere de Muzerie, de Sociale Werkvoorziening, de ICT en effectiviteit in het Sociaal Wijkteam is echter nog onduidelijkheid die opgehelderd moet worden. De volledige spreektekst valt hieronder te lezen:

Spreektekst Jaarstukken Hans Wijnen

De VVD fractie heeft de jaarcijfers gelezen met daarbij als handig handvat het accountantsverslag van PWC. En, voorzitter, om met dat laatste verslag maar even te beginnen. De VVD is erg content met de wijze waarop dit verslag is samengesteld en de leesbaarheid er van. Daarnaast biedt het inhoudelijk op korte en bondige wijze veel. Gevraagd, maar ook ongevraagd advies dat helpend is bij het lezen van de jaarcijfers maar ook bij het trekken van conclusies over waar onze focus zou moeten liggen naar de toekomst. Kortom een compliment aan de accountant voor dit verslag.

Vandaag kijken we terug en we kijken vooruit. Aan mij is het nu met u terug te kijken en met het accountantsverslag in de hand heeft de VVD dan ook de jaarcijfers gelezen. Daarbij vallen een aantal zaken op die de VVD niet onvermeld wil laten en waar de VVD de aandacht van het college op wil vestigen en graag een reactie op ziet.

In algemene zin het is goed om te zien dat we 2014 met een positief resultaat van 3 mln hebben afgesloten. Los hiervan is er een bedrag van 2 mln aan de algemene reserve toegevoegd door de vrijval van de BBV Swap (Besluit Begroting en Verantwoording).  Een mooi resultaat en de VVD is daar blij mee. Als je goed leest zijn er echter zonder direct op elke individuele afwijking in te gaan een aantal belangrijke punten die onze aandacht vragen. Deze punten betreffen de verantwoordingsinformatie en zijn vooral procesmatig van aard. En de VVD neemt de aanbevelingen van de accountant dan ook graag ter harte.

We worden meer en meer afhankelijk van verantwoordingsinformatie van derden! De rol en verantwoordelijkheid van de raad als het gaat om de controle op de financiën na de decentralisaties is alleen maar toegenomen. En er is nog veel onduidelijk over de werkelijke kosten van de zorg! Voorzitter, we moeten oppassen dat we wel in control blijven! Daarom, voorzitter, een korte schets van de opgave waar we voor staan.

De accountant geeft aan dat:

  • Hij er vanuit gaat dat de processen die voortkomen uit de decentralisaties wel draaien maar onvoldoende beschreven zijn.
  • De gemeente afhankelijk is van verantwoordingsinformatie van de SVB.
  • Er verantwoordingsinformatie moet komen van de aanbieders en er verantwoording over rechtmatig verstrekte zorg nodig is.
  • Het verstrekken van de juiste informatie hierover aan de raad erg lastig is.
  • Het innen van gemeentelijke belastingen is overgedragen aan GBLT en het uitvoeren van interne controle hierop door de gemeente is nog maar beperkt mogelijk

Gebrekkige ICT Sociaal Wijkteam

In algemene zin hoort de VVD daarnaast over gebrekkige ICT-voorzieningen in de uitvoering in het sociaal domein en niet met elkaar communicerende systemen. Daar moeten we het toch van hebben als het om informatie gaat! Het niet hebben of te laat hebben van  informatie (het is heel onzeker wat deze openeinde regelingen gaan kosten) zou kunnen leiden tot het veel laat opmerken van grote tegenvallers, met alle risico’s van dien!

De VVD hoort daarom graag van het college of het college de zorgen van de VVD en de accountant op dit punt deelt en wat het college aan het doen is om dit op orde te brengen en vooral hoe het hier nu mee staat. De VVD zal op dit punt een motie in dienen “Financiële en procesmatige verantwoording 3D’s”. Die moet gaan regelen hoe we als raad al deze informatie regelmatig  in samenhang zouden willen ontvangen en hoort graag de reactie van het college hierop.

 

Oplopende tekorten sociale werkvoorziening

Een punt van aandacht in het jaarverslag is toch de WSW. Wezo staat onder druk en de inschatting van de accountant is dat als we als raad niet goed sturen en monitoren de tekorten verder kunnen oplopen en dat deze oplopende tekorten mogelijk al zichtbaar worden in de jaarrekeningen vanaf 2016. Onlangs zijn we als raad bijgepraat over verkenningen die worden gedaan ten aanzien van de toekomst van de WSW. De VVD wordt echter ook graag “duaal” bijgepraat vanuit financieel perspectief op de lange termijn en is van mening dat we de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten daarvan voor de lange termijn in balans moeten gaan brengen.

De Muzerie

De VVD zal instemmen met het beslispunt in de beslisnota over het opbouwen van 140 K buffer voor de transitiekosten voor de Muzerie omdat zij afsluit met een negatief eigen vermogen. De VVD heeft echter wel een vreemd gevoel bij de opmerkingen over mogelijke risico’s die we hiernaast nog lopen i.v.m. een mogelijke naheffing van de belastingdienst i.v.m. het onjuist omgaan met VAR verklaringen en loon in natura regelingen en een procedure die is gevoerd met als risico nabetaling van salaris en premies. Afdragen van premies en omgaan met VAR verklaringen heeft toch te maken met het voeren van een goed personeelsbeleid volgens daarvoor geldende wetgeving. Ga je hier als private partij niet goed mee om dan mag je zelf voor de consequenties opdraaien. Dat het hier gaat om een verbonden partij en eventuele kosten in dit geval voor rekening van de belastingbetaler komen wil de VVD niet onbenoemd laten. Laten we hier vooral lering uit trekken. Vreemd overigens dat er naast de enkele zinnen in de beslisnota in geen enkel ander stuk gerept wordt over deze punten van Muzerie. Het college wil overigens bezien of de eventuele hogere kosten kunnen worden betaald uit mogelijke meevallers afbouw Muzerie in 2015. Die mogelijke meevallers moeten we eerst nog maar eens zien. Maar de VVD wil wel graag van het college weten hoe zij die mogelijkheid medio 2015 inschat.

Outcome in het sociaal domein

Ten aanzien van de Berap. De belangrijkste afwijkingen op de begrotingen zijn te zien in het sociale domein. En daarmee, voorzitter sluit ik toch weer aan bij de door de VVD genoemde zorgen die zichtbaar werden bij de jaarrekening. Namelijk zijn we in control. Met name de tegenvaller op de uitvoeringskosten ziet de VVD in de toekomst niet graag terug. De opgave die we zijn aangegaan is namelijk dat we in de integrale samenwerking met partijen efficiënter en goedkoper gewerkt gaat worden. Wat de VVD betreft staan hierbij niet de organisaties maar de zorgontvanger centraal.

De VVD diende in de aanloop naar de decentralisatie daartoe een aantal moties in zoals de motie over innovatie in de zorg en de motie over outcomecriteria. Met name die laatste kunnen ons handvatten bieden of we met ons inkoopbeleid daadwerkelijk de zorg, kwaliteit en tevredenheid krijgen waar we voor betalen. Uit deze afwijking blijkt wat de VVD betreft wel dat deze moties zeker nog altijd onverkort van toepassing zijn. College, hoe staat het met de outcomecriteria? Heeft u die vastgesteld en mee genomen in uw processen en de beschrijvingen daarvan? Kortom gebruikt u deze nu ook om in control te blijven?


Vastgoed

Dan aangaande de MPV. Wij beginnen onze bijdrage, net als de MPV zelf, positief. Er komt weer meer beweging in de markt. Zwolle kenmerkt zich nog steeds als economisch sterke regio en dit betaald zich ook uit in het vastgoed. De woningverkopen zijn afgelopen jaar met 21 procent gestegen en de verkoopprijs is ook weer licht gestegen. Daarnaast worden er op de bedrijventerreinen goede resultaten geboekt met Hessenpoort als grootste voorbeeld.

Maar om de positieve lijn de komende jaren vast te houden is een goede visie en sterk beleid van de gemeente noodzakelijk. Want er liggen ook grote uitdaginggen. Hoe gaat de reserve Vastgoed zich ontwikkelen? De geschetste vooruitzichten in de MPV zijn niet positief. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de (nieuwe) structuurvisie die op dit moment ontwikkeld wordt.

Net als vorig jaar willen wij aandacht vragen voor de termijn waarop geprognosticeerd wordt. We doen dit niet meer over tientallen jaren maar nog voor de komende vier jaar. Het verleden heeft ons geleerd dat de toekomst onvoorspelbaar kan zijn. Maar toch is het nodig om ook de toekomst voor de lange(re) termijn te beschrijven. De VVD heeft dan ook behoefte aan een realistische doorkijk voor bijvoorbeeld de komende 10 jaar. Wellicht met verschillende varianten bijvoorbeeld variërend van meest negatief tot meest positief. Dit geeft zicht op de mogelijkheden en geeft richting voor ontwikkelingen. Want we leven weliswaar in het heden, maar regeren is vooruit zien. We zijn benieuwd welke mogelijkheden de wethouder hiervoor ziet.


Stadshagen

Daarnaast specifieke aandacht voor Stadshagen. Eerder dit jaar hebben we de grondexploitatie van Stadshagen vastgesteld met een verder opgelopen tekort tot 3,1mln. In deze wijk worden ook de grootste risico’s gezien voor de komende jaren. Maar aan de andere kant heeft deze wijk ook de mogelijkheden. In de ‘Agenda voor een toekomstbestendige stad’ (PPN) worden de positieve ontwikkelingen en mogelijkheden benoemd.In verschillende gesprekken die wij met de wijk hebben gehad hebben we ook gemerkt dat daar de wil en visie aanwezig is om Stadshagen verder te verbeteren. Met een goede visie en de meer faciliterende rol van de gemeente is het zeker mogelijk om op de positieve lijn door te gaan.

De VVD zal instemmen met de beslisnota MPV. Vroeger waren de nota’s op dit onderdeel leuker, betrekkelijk eenvoudig werden er miljoenen verdiend. Nu is het hard werken om het negatieve resultaat zo beperkt mogelijk te houden. Maar we zijn er van overtuigd dat Zwolle er nog steeds sterker uit zal komen. Daarvoor is het wat ons betreft wel noodzakelijk om ook weer vooruit te blikken naar de langere termijn, want zonder je uiteindelijke bestemming te kennen is het lastig koers houden.


Omgevingswet

Op 1 januari ’15 kregen we er met de drie decentralisaties grote verantwoordelijkheden voor onze burgers bij. Dit vroeg om een zorgvuldige voorbereiding. Maar, er is nog een belangrijke decentralisatie in aantocht. Sinds in 1810 de Mijnwet werd aangenomen – de eerste wet gericht op de leefomgeving is er een oerwoud aan regels ontstaan. De aanstaande Omgevingswet bundelt alle regels en wetten op het gebied van de leefomgeving in een wet.

Omdat gemeenten met deze wet veel meer beleidsvrijheid krijgen op ruimtelijk gebied werkt het rijk in samen met provincies en enkele gemeenten al in de geest van deze wet onder de noemer ‘Nu al Eenvoudig Beter’. Kent Zwolle dit initiatief, doen wij hieraan mee en hoe ziet het college de kansen in de nieuwe Omgevingswet; Hoe bereidt Zwolle zich voor op deze grote decentralisatie?