Jaarstukken 2019 en MPV

financien.jpg

Door Monique Bakker op 26-06-2020

Vlak voor het zomerreces debatteert de gemeenteraad normaal gesproken over de financiën van het vorige jaar, de meerjaren prognose vastgoed en de perspectiefnota met plannen voor de komende jaren. Door de coronacrisis zien deze stukken er dit jaar iets anders uit. De prioriteiten liggen op het omgaan met deze pandemie. Johran Willegers heeft in de ochtend gedebatteerd over de jaarstukken 2019 en de MPV. We moeten bijvoorbeeld maatwerk kunnen leveren voor ondernemers die door de coronacrisis schuldhulpverlening nodig hebben. Ook moeten we versneld gaan bouwen, om de teruglopende inkomsten uit het grondbedrijf te compenseren. Dit en meer lees je in de bijdragen van Johran hieronder:

Jaarstukken 2019

Ongemakkelijk voelt het. Om in tijden waarin zoveel mensen in zoveel onzekerheid zitten over hun baan en inkomen blij te zijn met de wind in de zeilen en de mooie financiële resultaten die Zwolle vorig jaar heeft geboekt. Het is echter wel goed om hierbij stil te staan.
Het feit dat we echte keuzes hebben gemaakt in de begroting en 2019 een goed jaar was voor de gemeente, zorgt ervoor dat we voor onze inwoners snel en daadkrachtig de eerste effecten van corona konden opvangen. Die sterke basis komt ook door een robuuster sociaal domein, waar deze raad maandag over debatteerde. Daarom zal onze fractie daar niet verder op in gaan.
Het is te danken aan al die Zwollenaren die keihard werken dat onze stad mooi, sterk en veilig is. We zijn daar ontzettend trots op en zullen in het duidingsdebat vanmiddag uitgebreider aandacht aan besteden.

In het Jaarverslag rapporteert het College over stappen in de Zwolse schuldenaanpak. Onze fractie vroeg al eerder aandacht om maatregelen uit de Brede Schuldenaanpak van het Rijk mee te nemen om Zwollenaren te helpen richting een schuldenvrij leven. Het College neemt daarin al stappen en we zijn benieuwd naar het uiteindelijke resultaat omdat meer van onze inwoners hiermee in aanraking gaan komen. In die omschreven stappen, gaat het nog niet nadrukkelijk over ondernemers. Daarom vragen we hier extra aandacht voor omdat zij vaak nog geen goede toegang hebben tot de regelgeving.

De VVD pleit voor snelheid met betrekking tot de betalingsmoeilijkheden bij ondernemers om grotere problemen te voorkomen. Een krachtig voorbeeld zien we in Flevoland. Daar is voor 2020 een pilot gestart in samenwerking met de rechtbank Midden-Nederland.
In de aanloopfase naar een schuldsanering is boven alles snelheid nodig. Als je eenmaal betalingsmoeilijkheden hebt, kunnen de schulden razendsnel oplopen. Wanneer een onderneming helaas niet meer levensvatbaar blijkt te zijn, moet een versnelde schuldsaneringsaanvraag of dwangakkoord daarom mogelijk zijn. Die pilot regelt dit.

Goed voorbeeld doet goed volgen en de VVD kondigt daarom een motie aan die het College vraagt om in de lijn van de Flevolandse aanpak een pilot op te zetten om op gemeentelijk niveau met maatwerkoplossingen te komen voor de problemen waar ondernemers tegenaan lopen.
Daarnaast vragen we aandacht voor uitstel van plannen en projecten. Een begrijpelijke reflex, maar dat gaat op de lange termijn niet helpen. Zoals de minister van Economische Zaken begin mei al zei: we moeten onszelf de crisis uit investeren.
Dit zien we breed in de investeringen die dit College doet om onze stad voor Zwollenaren weer een stapje beter te maken. Een in het oog springend voorbeeld is het uitblijven van de aanpak van de rotonde Eli Heimanslaan. Afstel zou zeker geen optie moeten zijn. Dit is een duidelijke toezegging en een hernieuwde afweging is dan ook niet op z’n plaats. We horen graag de wethouder Mobiliteit op dat punt.
Overigens is onze fractie blij met de deelname van het College in grote infrastructurele projecten die we teruglezen in het Jaarverslag. Bijvoorbeeld de ondersteuning van lobby’s zoals de N35 en de A28, en het aanpakken van de N340. Het is belangrijk dat dit wordt voortgezet in de brede zin, denk bijvoorbeeld aan een railterminal op Hessenpoort.

Afsluitend. Een koersvast College laat een zien dat Zwolle in sterke stromingen er goed voor staat. Nu onverwachte winden aanrukken, wenst onze fractie hen succes om te laveren met een mooi, veilig en sterk Zwolle op de horizon.

MPV

“Voor de toekomstgerichte stad die we willen zijn, moeten de inkomsten toekomstbestendig zijn. Op een economische omslag moeten we voorbereid zijn en verder denken dan de buffers die we aanhouden. En aangezien we 10 jaar geleden hebben gezien hoe het mis kan gaan, zullen we ook lessen hebben hoe wel- of juist niet te acteren.”

Een jaar geleden nam ik deze tekst op in mijn MPV-bijdrage. Nietsvermoedend dat die economische omslag een pandemie zou zijn. Onze motie om uiteenlopende economische scenario’s in kaart te brengen met bijbehorende handelingsperspectieven, is helaas in korte tijd maar wat relevant geworden. We zien nu al dat de MPV ongunstiger uitvalt dan vorig jaar.

Het is vanzelfsprekend dat de hoeveelheid winst die we uit ons grondbedrijf veranderlijk is. We zien de verwachte winsten voor de komende jaren rap teruglopen. Maar er bestaan uiteraard wel knoppen om aan te draaien. Voor de VVD is de eindigheid van de grondopbrengsten niet een onontkoombaar gegeven.

Allereerst kijken we naar wat we aan de inkomstenkant kunnen doen. Denk aan het versneld bouwen van de 20.000 door het concilium gewenste woningen. Rap duidelijkheid over de uitleglocatie. Verwerven van nieuwe gronden. De focus van inbreiding naar uitbreiding verleggen, want wordt die 40% suburbaan bouwen überhaupt gehaald? Kan de wethouder op deze punten in gaan?
De sleutel ligt voor onze fractie vooral hoe we ruimte geven aan onze groeiende stad. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld via een actieve grondpolitiek het tempo van woningbouw verhogen en versneld locaties geschikt maken. Kleeft daar een risico aan? Ja. Geen verandering kent alleen maar zekerheden, maar onze fractie heeft het vertrouwen dat als we in Zwolle risico’s nemen, we dat beredeneerd doen. Daar zouden serieuze opties op tafel moeten komen en in het duidingsdebat zullen we bij deze overwegingen verder stil staan.

Ten tweede is er ook de uitgavenkant. De MPV stelt dat het eenzijdig inzetten van doelstellingen op klimaatadaptie, energieneutraal en circulariteit, de KEC-doelstellingen, vertraging kan opleveren en een risico vormt. De VVD waarschuwde daar al eerder voor. We zien dat bij de Tippe onze winst voor de helft verdwijnt door die KEC-wensen. Daarom nogmaals de vraag: wat gaan we met dit risico doen?
De VVD wil blijven voldoen aan onze klimaatdoelen. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat op de muziek vooruitlopen als resultaat heeft dat investeringen in andere woningbouwlocaties stokken. We denken dat het goed is nu juist te verbreden. Daarom specifiek over de Tippe nog een vraag. In de MPV staan de risico’s als gemiddeld omschreven, het ontwikkelplan schreef dat het risicoprofiel gemiddeld tot hoog was vanwege meevallend economisch tij. Is hiermee het risico van dit grote project niet aanzienlijk hoger geworden?

Ten slotte. We zien dat circa 57% van de geprognosticeerde investeringen zijn gerealiseerd. Dat is minder dan vorige jaren. Vertraging in werk en optimistische inschattingen worden als reden genoemd. We vragen de wethouder daar wat meer op in te gaan. Hoe zou dit percentage vergroot kunnen worden? Hoe kan vertraging in projecten meer voorkomen worden? Dit zijn namelijk investeringen die onze economie laten draaien, denk aan de Hanzebad- en Stilohal-locaties.

Afsluitend. De VVD wil een grondbedrijf dat blijvend het onderste uit de kan haalt voor onze stad. De afgelopen jaren heeft de Zwolse manier van werken ons veel opgeleverd waarbij de doelen die ons grondbedrijf had effectief waren. Maar een mooi doel, moet niet leiden tot een beperkend dogma. De VVD kijkt daarom uit naar de reactie van de wethouder.