Inclusief ondernemen: het nieuwe normaal

business-advisory-services-03-300x200.jpg

Door Monique Bakker op 03-12-2019

Ondernemers maken de stad en velen doen dit met ook een belangrijke sociale component. Voor een inclusieve stad is dit ook belangrijk en nodig. Vandaar dat de VVD dit niet wil opleggen met nieuwe regels, maar door inclusief werken het nieuwe normaal te laten zijn. Veel ondernemers dragen daar al hun steentje aan bij! Hieronder lees je de bijdrage van raadslid Annemee van de Klundert tijdens het debat over het initiatiefvoorstel 'Social Enterprise Stad Zwolle' van de ChristenUnie.

 

Voorzitter,
Om te beginnen een compliment aan de fractie van de CU voor het indienen van dit initiatiefvoorstel Sociaal Ondernemerschap.
En graag wil ik namens de fractie van de VVD het voorstel op een 3-tal onderwerpen verder bespreken.
Als eerste het algemene beeld van een Social Enterprise, de rol van een Social Enterprise op en met de arbeidsmarkt en als laatste nog de voorgestelde actiepunten vanuit de initiatiefnemer.

Voorzitter, om te beginnen met het algemene beeld van een Social Enterprise,
Ondernemers zijn voor de VVD de motor van onze economie, zij laten de economie bloeien en voor de VVD is het daarbij van belang dat er geen regels zijn die die bloei in de weg staan.

Ondernemers zijn altijd bezig met het verbeteren van hun onderneming, het verdienmodel en het is steeds meer het nieuwe normaal aan het worden dat daarbij ook naar maatschappelijke impact gekeken wordt. En voorzitter, dat is wat in de omschrijving van een ‘sociale onderneming’ beschreven staat als één van de uitgangspunten wat het een sociale onderneming maakt; het hebben van maatschappelijke impact.

En die impact wordt dan gegenereerd door het hebben van een verdienmodel waarbij winst een middel is en geen doel en je ziet dat het herinvesteren van de winsten dan gaat naar bijvoorbeeld die maatschappelijke impact. Wel heeft de VVD de vraag hoe er dan gekeken wordt naar ondernemers die bijvoorbeeld veel sponsorgelden voor de plaatselijke sportvereniging investeren en zo hun steentje zeker bijdragen aan de maatschappij waar zij onderdeel van zijn. Hoe ziet de initiatiefnemer het verschil in maatschappelijke impact ten opzichte van ondernemers die ook een zeer waardevolle ondersteuning aan de Zwolse maatschappij leveren en mogelijke verbeteringen die dat nog verder kunnen versterken?

Want voorzitter, die ondernemers leveren ook een enorme maatschappelijke impact door het sponsoren van lokale initiatieven en zijn vaak ook een drijvende kracht achter sociale evenementen, daar is vanuit de VVD ook veel erkenning voor en voor ons zijn ook dat hele belangrijke partners voor de stad.

Het is voor de VVD belangrijk om sociale ondernemingen te zien en te blijven zien als ondernemingen, juist omdat er sprake moet zijn van financiële zelfstandigheid, waardoor er een groot verschil is met goede doelen of een zorginstelling.
En dat voorzitter brengt mij naar het tweede punt waar de VVD graag bij stil staat.

Een van de onderwerpen waarop veel gesproken wordt over sociale ondernemingen en waar ze vaak impact op genereren is de arbeidsmarkt door mensen vanuit de Participatie-wet een plek te geven. En voorzitter voor een echte inclusieve samenleving is het juist van groot belang dat er voor iedereen een geschikte plek is in de samenleving om echt mee te doen en daar hebben we alle ondernemers voor nodig. Daarbij zou het uitgangspunt moeten zijn dat een ieder op de voor zijn of haar geschikte plek terecht kan komen en dan is het voor de VVD geen goed uitgangspunt als de mensen om wie het gaat eigenlijk het verdienmodel van een organisatie zijn. Daardoor krijg je een omgekeerde prikkel die er niet op gericht is mensen verder te laten ontwikkelen, maar juist vast te houden binnen de bestaande organisatie.
Mensen op een WMO-budget dagbesteding zijn nog steeds mensen met potentieel en perspectief en vanuit die optiek is het belangrijk dat gekeken wordt naar hun vermogen om op een juiste plek deel te nemen en hun vermogen te benutten, wat vaak ook kan met een beschut werk indicatie. Als de ongewenste financiële prikkel vanuit het WMO budget die ontwikkeling voor mensen beperkt, dan is dat in eerste instantie niet goed voor de mensen zelf, maar ook niet voor de kosten van het sociale domein voor de gemeente en komen we niet tot de gewenste inclusieve samenleving.

Is de initiatiefnemer het met de fractie van de VVD eens dat het enorm van belang is dat er juist breed gekeken moet worden hoe alle ondernemers de instroom van mensen vanuit de P-wet naar passend werk kunnen verbeteren en daar vanuit de aangenomen motie met betrekking tot het project Simpel Switchen al stappen gezet gaan worden?
En voorzitter, er zijn mooie voorbeelden van ondernemers die het benutten van speciale talenten van mensen die mogelijk door anderen als een beperking gezien worden inzetten en daarmee een succesvol bedrijf runnen. Neem de krant van vanochtend, waar Novon aankondigt ‘open hiring’ in te stellen, wat betekent dat er voor iedereen die zich meldt een baan is, zonder eisen en kwalificaties vooraf. Een voorbeeld wat is ontstaan vanuit een maatschappelijke ontwikkelaar en nu wordt opgepakt door een ondernemer die dat gaat toepassen in zijn eigen onderneming. Ook dat is in de ogen van de VVD erg sociaal ondernemen!

De VVD ziet dit graag nog meer gebeuren en als daar regels in de weg zitten dan zijn we altijd bereid daar in mee te denken, maar dan wel voor de brede doelgroep van alle ondernemers die we nodig hebben en zonder nieuwe aanvullende instanties of regelgeving op dat gebied
Voorzitter, als laatste zou ik graag nog stil staan bij het voorgestelde 10-actiepuntenplan van de initiatiefnemer.
Voor de VVD is stimuleren en faciliteren van ondernemers en dan tevens de sociale ondernemers altijd een goede weg, maar voorzitter dan is het voor de VVD belangrijk dat er vooral gebruik wordt gemaakt van de markt zelf, wat er al gedaan wordt, wat werkt en de eigen initiatieven die er zijn of die ondernemers zelf verder ontwikkelen. En minder vanuit aanvullende regels of nieuw op te richten instanties of afdelingen. Juist ook dit binnen bestaande afdelingen meer vorm geven zodat er breed gekeken kan worden zien wij als een voordeel.
Een aanspreekpunt die dit makkelijker kan maken zien wij dan ook als een goede stap. En we lezen ook terug dat er al diverse initiatieven en gremia zijn waar deze ondernemers met elkaar al hele goede stappen zetten en kennis delen.

Juist omdat we horen dat het hebben van maatschappelijke impact al meer het nieuwe normaal is denken we dat deze beweging in en door de markt gestimuleerd moet worden en de verbinding met een aanspreekpunt in de gemeente dat kan versterken. Daarnaast is dit een onderwerp wat op veel meer plaatsten in Nederland speelt en laten we daarbij juist horen wat de ervaringen zijn en er voor waken dat we geen specifieke Zwolse regels gaan opstellen middels het instellen van eigen loketten of afdelingen. Het nieuwe normaal gaan we krijgen daar aan te sluiten op bestaande initiatieven, integreren van kennis en kunde bij bestaande afdelingen die dit ook mee kunnen nemen en mooie voorbeelden uit onze eigen stad en het land te delen.
Voorzitter, ik rond af,

Er zijn in Zwolle mooie voorbeelden van sociale ondernemingen en er zijn ook mooie voorbeelden van ondernemers die erg sociaal actief zijn. Voor de VVD mag dat altijd verder ontwikkeld worden, zonder aanvullende regels en eisen maar juist door stimulerend en faciliterend te zijn aan de mooie ontwikkelingen vanuit de markt zelf, want het blijven wel ondernemers waar we het hier over hebben.
We zien dat dit voorstel een heel aantal onderdelen voor sociaal ondernemen verder wil brengen en dat zullen we ondersteunen middels het voorgestelde aanspreekpunt die vervolgens de opgedane ervaring en kennis mee kan nemen in een verder uit te werken plan en niet met het inrichten van specifieke afdelingen en of regels.
De inzet moet zijn dat alle ondernemers hun sociale kanten kunnen en willen inzetten voor ons inclusief Zwolle.
Voorzitter,
Dank u wel.