Geen willekeur bij toestaan evenement binnen de Coronamaatregelen

corona_plaatje.jpg

Door Monique Bakker op 26-08-2020

Naar aanleiding van het artikel in de Stentor ´Dit mag wel, maar een stratenfestival niet´ heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het college heeft een vergunning verleend voor een optreden van een jongerenkoor op zaterdagmiddag 22 augustus 2020 op de Nieuwe Markt, terwijl een door ondernemers aangevraagde vergunning voor een evenement op het Plein is afgewezen. Door het optreden van het jongerenkoor konden de horecaondernemers aan de Nieuwe Markt niet (volledig) gebruik maken van hun terrasruimte. We vechten samen tegen Corona en willen tegelijkertijd binnen de maatregelen ruimte aan de samenleving geven voor initiatieven, maar dat vraagt wel om een eerlijke behandeling van alle initiatieven. De schriftelijke vragen lees je hieronder:

Zwolle,  24 augustus 2020


Geacht College van burgemeester & wethouders,

De huidige tijd met Corona is anders dan de tijd die we gewend waren en op een heel aantal terreinen zijn er aanpassingen in regels en zijn er nieuwe afspraken gemaakt. In het kader van Corona zijn er voor het aanvragen van vergunningen voor evenementen aanvullende regels gesteld die te vinden zijn op de site van de gemeente, de geldende noodverordening is nog steeds van kracht voor het organiseren van evenementen en daarnaast zijn er aanpassingen gedaan in het benutten van de ruimte voor ondernemers om met meer terras ruimte wat meer omzet te kunnen behalen.

Voor de VVD is het van groot belang dat het toepassen van deze regels en afspraken wel met elkaar in lijn zijn en er geen sprake kan zijn van willekeur. In het artikel in de Stentor ‘Dit mag wel, maar een stratenfestival niet, geven diverse horecaondernemers aan het niet te kunnen bevatten dat er wel een vergunning is afgegeven voor een optreden van een jongerenkoor afgelopen zaterdagmiddag (22-08) op de Nieuwe Markt terwijl een aangevraagde vergunning gezamenlijk door ondernemers voor het Plein  is  afgewezen. Het is (nog) onduidelijk op basis van welke afwegingen dat gedaan. Daarbij was het voor de horeca ondernemers dus niet mogelijk de toegezegde terrasruimte te kunnen benutten op het moment van het optreden van het jongerenkoor.  

Deze tijd vraagt van iedereen de schouders onder de maatregelen te zetten om het virus eronder te krijgen en tegelijkertijd creativiteit om binnen die maatregelen toch de samenleving de ruimte te geven. Ondernemers (hebben) laten zien dat zij daar als geen ander toe in staat zijn. Dat vraagt wel een eerlijke behandeling van alle initiatieven. Dat dit evenement wel een vergunning toegewezen heeft gekregen verbaast ons.

Daarom komt de fractie van de VVD met de volgende vragen:

1) Heeft het College kennis genomen van het artikel in de Stentor van 24 augustus?

2) Vindt het College met de VVD dat we trots mogen zijn op onze Zwolse ondernemers die in moeilijke tijden met hun creativiteit Zwolle aantrekkelijk houden? En kan het College dan het oneerlijke gevoel van de ondernemers over deze gang van zaken snappen?

3) Kan het College aangeven wat de afwegingen zijn geweest in het wel toekennen van de vergunning voor het jongeren koor en het afwijzen van de vergunning aangevraagd door de ‘pleinondernemers’?

4) Is het College het met de fractie van de VVD eens dat er een zorgvuldige afweging gemaakt moet worden tussen het verlenen van een vergunning in een ruimte waar tevens andere afspraken gelden voor het gebruik van de ruimte vanuit het kader van Corona? Zo ja, hoe denkt het College daar invulling aan te geven?  En zo nee, waarom niet?

5) Heeft het college een overleg gericht op afstemming met de ondernemers en ondernemersverenigingen waarbij dit soort situaties tijdig besproken kunnen worden en de juiste afwegingen gemaakt kunnen worden? En zo nee, is het College bereid dit in te richten voor de komende periode waarbij deze afwegingen zorgvuldig en in samenspraak gemaakt moeten worden?

 

Namens de fractie van de VVD,

Annemee van de Klundert

Thom van Campen

 

Bron:

https://www.destentor.nl/zwolle/horeca-in-zwolle-verbolgen-over-evangelisatie-actie-wij-mogen-geen-stratenfestival-houden-geen-koningsdag~a3fa6235/

 

https://www.zwolle.nl/evenementen