Debat woningbouwprogrammering Stadshagen

Regien maidenspeech.jpeg

Door Sanne van de Kamp op 10-05-2022

Gisteren hield Regien haar maidenspeech. ‘'Ik heb vaak de vraag gekregen waarom ik deze stap gemaakt heb. En het antwoord is dat Zwolle een stad is die groeit, een stad is met ambitie en een stad is waar het de uitdaging is om die groei kwalitatief vorm te geven.’'

''Voorzitter, 

Na 7 jaar achter het spreekgestoelte op het provinciehuis gestaan te hebben, mag ik vandaag hier staan. Ik ben daar dankbaar voor. Ik heb de afgelopen periode vaak de vraag gekregen waarom ik deze stap gemaakt heb. En het antwoord is dat Zwolle een stad is die groeit, een stad met ambitie en een stad waar het de uitdaging is om die groei kwalitatief vorm te geven. Ik wil daar heel graag aan bijdragen. In de afgelopen 2 jaar zijn onze 2 dochters geboren en dat heeft me nog meer doen inzien hoe belangrijk een fijne leefomgeving is. Hoe belangrijk het is dat zij zich kunnen ontwikkelen in een veilige stad. In een stad waar ze kunnen meedoen. In een stad met perspectief. In een stad wat ook hun ´thuis´ is. Nu en in de toekomst. Ik wens dat niet alleen mijn eigen kinderen toe. Maar alle 130.000 inwoners van Zwolle. 

Voorzitter, en om Zwolle je ‘thuis’ te kunnen noemen, is een huis een randvoorwaarde. En laat dat nu net zijn waar we vandaag met elkaar over spreken. Veel te vaak horen wij nog dat mensen die een woning zoeken in Zwolle geen woning kunnen vinden. Mensen gaan daardoor buiten Zwolle zoeken. Blijven in een onwenselijke woonsituatie zitten. Of komen niet naar Zwolle om hier te werken. Ook deze periode vraagt de VVD om vooral te bouwen. 
Dat maakt dat we blij zijn met de woningbouwprogrammering in Stadshagen. De aanpassing zorgt voor extra woningen in het betaalbare segment. Wij danken het college en ambtelijke ondersteuning voor de inspanningen om zo te voorzien in de compensatie voor de afwijking in Breezicht Noord. 
Met dit voorstel doet het college de door de VVD in 2020 ingediende motie om te komen tot versnelling van woningbouw af. Ik merk met een knipoog op dat ik me kan voorstellen dat de toenmalige fractie bij versnelling van bouw iets anders voor ogen had dan 2 jaar later met gewijzigde planvorming komen, maar laten we het als winst zien. 

Voorzitter, we zijn echter ook kritisch. En ik kom dan nu ook bij onze aandachtspunten. 

In de eerste plaats, de financiële consequenties. Deze wijziging in woningbouwprogramma leidt tot lagere grondopbrengsten. Dat is logisch. Maar we zien niet waar de dekking vandaan komt. Voor ons is dit cruciaal. Ten koste van wat gaat dit?
Al in 2020 heeft de VVD aandacht gevraagd voor de ambities uit het ontwikkelplan, vooral de hubs. Destijds gaf de wethouder aan er flexibel in te zitten en het anders te kunnen invullen, mocht het niet rendabel zijn. Ook met de energieambitie gaan we verder dan onze eigen norm. In het koersdocument uit 2019 wordt aangegeven dat ‘er een balans wordt gezocht tussen ambities, kwaliteit, betaalbaarheid en snelheid.

Voorzitter, nu de context is gewijzigd, de grondopbrengsten minder worden, hoe ziet het college de ambities, haar eerdere uitspraken en de balans tussen ambities en betaalbaarheid? Is het college met ons van mening dat extra kosten waar mogelijk binnen het plan opgevangen moeten worden? En als dat niet gebeurd, worden de kosten dan opgevangen binnen de opbrengsten grondbedrijf? Is de wethouder zich ervan bewust dat dit in potentie tot investeringen minder via de strategische investeringsagenda kan leiden? Investeringen die nodig zijn om de kwaliteit van de stad te borgen. 

In de tweede plaats de voorgestelde pilot meerwaardebeding. En laat ik daarvan direct aangeven dat wij hier op 2 gedachten hinken. De ene kant van de medaille is dat het een middel is waarmee we woningen bereikbaar houden en dat het zorgt voor lagere woonlasten. Wij zien dat. Maar aan de andere kant van de medaille staan voor ons veel vragen. 

Want, erfpacht blijkt niet het gewenste instrument, maar is het meerwaardebeding dat wel? Of gaan we piloten om te experimenteren? Wat zijn de kaders aan de voorkant? Op welke locatie willen we dit toepassen? Om hoeveel woningen gaat het? Wie komen er in aanmerking? Waarom mag inwoner ‘x’ korting krijgen op een woning en inwoner ‘y’ niet? Er wordt gesproken over een inkomenstoets, maar is het eerlijk om mensen met een wat ruimer inkomen te ‘ontzeggen’ een huis in een middeldure categorie te kopen? 
Wanneer willen we gaan evalueren? En wat evalueren we dan? Of er voldoende vraag naar is geweest? Of mensen na 5 of 10 jaar nog in het huis zitten? Of de ontwikkelaars hier financieel in meedoen en wat ze daarvan vinden? En wanneer hebben we zicht op de financiële consequenties voor de gemeente? Dat weten we immers pas na 15 jaar? En als na de evaluatie blijkt dat het gunstig werkt op vlak ‘x’ of ‘y’, willen we – en wanneer willen we – het dan breder inzetten? Immers we hebben geen idee wat de markt doet? Hoeveel sturing van de overheid willen we eigenlijk op de portemonnee en mogelijkheden op de woningmarkt van onze inwoner? Een hoop vragen en ik hoor de antwoorden graag. 

Tot slot zullen wij scherp blijven op de parkeermogelijkheden en differentiatie van het aanbod, twee zaken benoemd als risico in de nota. We vragen het college het nodige te doen om dit te borgen. Graag bevestiging. 

Voor nu wil ik het hierbij laten. We zien de inspanning van het college. We zijn tevreden over de aangepaste programmering. Maar we hebben ook de nodige vragen. We zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder.''