Debat vergaderwijze gemeenteraad Zwolle

cardmapr-3X94oF2QW7s-unsplash.jpg

Door Marike Oranje op 04-04-2022

In de opinienota waarover het debat vanavond gaat staan goede ideeën, zoals themadebatten en rondetafelgesprekken zonder College. De Zwolse VVD is echter tegen het afschaffen van moties Vreemd, omdat raadsleden ruimte moeten houden actualiteiten aan te kaarten. Lees Annemee's hele bijdrage:

 

"Om te beginnen wil mijn fractie de raadswerkgroep, de agendacommissie en de extern deskundige danken voor al hun inbreng voor het debat van vanavond.

Voor mijn fractie is het belangrijk met elkaar te spreken over de vergaderwijze, niet alleen om naar efficiëntie te kijken. De vergaderwijze zou wat de VVD betreft ook moeten aansluiten bij de bestuurscultuur die we als de Zwolse gemeenteraad voorstaan.

En met een groot aantal voorliggende voorstellen zien wij een verbetering in zowel efficiëntie als bestuurscultuur met mede als doel het verschil tussen coalitie en oppositie te verkleinen.

Als eerste het voorstel voor themadebatten. Mijn fractie ziet het als een enorme verbetering dat informatienota’s geclusterd in een themadebat behandeld zullen worden. Hiermee is er dus ook geen verschil in een coalitie en oppositie in het agenderen van nota’s, omdat vrijwel alle nota’s in een themadebat terug zullen komen. Dit zal volgens ons tevens de controlerende taak van de raad versterken. De toevoeging dat er altijd de mogelijkheid blijft tot agendering ziet mijn fractie als positieve aanvulling al zouden wij daar wel kritisch naar willen kijken om de structuur van de themadebatten volledig tot haar recht te laten komen.

Door de themadebatten vast in te plannen zullen de raadsdebatten meer kaderstellend en strategisch kunnen worden en dat juicht mijn fractie toe.

Het advies om met spreektijd te blijven werken sluiten wij ons graag bij aan.

Voorzitter, over het vervangen van bijpraatsessies door technische briefings met als uitgangspunt een aanvraag met een meerderheid vanuit de raad zijn wij positief, aangezien dat destijds al het uitgangspunt was. De schriftelijke overleggen over beslisnota’s met grote impact vinden wij een terecht voorstel.

Rondetafelgesprekken zonder College zien wij als een goede ontwikkeling, omdat er daarmee juist een gesprek tot stand zal komen met de genodigden uit de stad.

Voorzitter en dan het voorstel waar binnen mijn fractie toch enige twijfel is, namelijk het vervallen van de moties vreemd. Met de themadebatten als vast agendapunt snappen wij dat daardoor stemverklaringen en eventuele moties vreemd op de informatienota’s grotendeels zullen vervallen en dat zien wij als een goed uitgangspunt. Echter zijn er ook actuele onderwerpen te bedenken waar een fractie wel aandacht en actie op in wil zetten. Ook daar is een motie vreemd een middel voor en dat dan niet meer mogen zijn wij geen voorstander van. Die ruimte zou voor een raadslid beschikbaar moeten blijven zodat onderwerpen vanuit de stad, die niet aansluiten bij een informatienota, niet passen in het format van schriftelijke of mondelinge vragen wel op de agenda kunnen komen. Op dat punt is mijn fractie van mening dat het afschaffen van de moties vreemd geen verbetering is en dus als mogelijkheid behouden zou moeten worden. Al zullen wij daarbij zelf wel enige toetsing toepassen of het echt het enige middel is wat voor dat onderwerp passend is. Die politieke ruimte en vrijheid willen wij dus graag behouden. Hoe ziet de werkgroep dat? 

Voorzitter, samengevat zijn wij positief over het merendeel van de voorgestelde wijzigingen en willen we die dus ondersteunen met uitzondering van het vervallen van de moties vreemd.

Wat ik als laatste nog zou willen toevoegen is dat het daadwerkelijk succesvol zijn van dit voorstel wel bij onze eigen inzet zal liggen. Als we deze aanpassingen met elkaar vaststellen in een aangepast Reglement van Orde zijn we er nog niet. Het gaat van ons allen vragen om deze uitgangspunten ook daadwerkelijk in praktijk te brengen en elkaar hier ook aan te houden.

Mijn fractie is bereid zich daarvoor in te zetten en dit tot een positieve verbetering te maken voor zowel de efficiëntie van onze drukke agenda’s alsmede voor een verbeterde en een meer transparante bestuurscultuur, al zijn wij wel van mening dat die in Zwolle lang zo slecht niet is. Als we daar nog wel meer in kunnen verbeteren zullen wij ons daar natuurlijk graag voor inzetten."