Debat Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland

Huiselijk geweld.png

Door Marike Oranje op 22-11-2021

De VVD is blij met een regionale visie over huiselijk geweld. De cijfers zijn niet rooskleurig en een brede aanpak is nodig. Monique heeft gevraagd naar een meldplicht voor huisartsen en scholen bij vermoedens van huiselijk geweld en naar een concreet actieplan om schadelijke traditionele praktijken tegen te gaan.

Lees Monique's hele bijdrage:

 

"Voorzitter,

Je huis is de plek waar je je het veiligst zou moeten voelen. Waar je je geen zorgen hoeft te maken over iemand die jou controleert, vernedert, verwaarloost of mishandelt. Dat vinden we hier allemaal. Toch is er sprake van een stijging van het aantal meldingen bij Veilig Thuis, mede door de Wet Meldcode, en zien we dat het aantal geweldsincidenten niet afneemt. Dat baart ons grote zorgen, zeker gelet op het aantal interventies dat wordt gepleegd. Want slachtoffers van huiselijk geweld ondervinden grote gevolgen. Zij raken getraumatiseerd en voelen grote emotionele onveiligheid die een leven lang kan duren.

We staan achter de visie die er ligt en juichen regionale samenwerking toe, maar uit de regiovisie krijgen we de indruk dat de samenwerking nog niet heel soepel verloopt op bepaalde vlakken. Ook in het advies van de participatieraad lezen we dat ondanks goede samenwerkingspogingen nog veel ‘eilandjes’ zijn. Voorzitter, dat kan toch niet waar zijn? Een moeder van drie kinderen die geen baan heeft, in sociale isolatie zit en geterroriseerd wordt door haar echtgenoot heeft er toch niets aan dat allerlei instellingen het niet eens worden met elkaar? We missen dus een hoofdstuk over regie en triage. Wie neemt de verantwoordelijkheid voor dit gezin en wie heeft in welke situatie een mandaat om te handelen? Graag een reactie van de wethouder.

Een groot probleem is handelingsverlegenheid, vooral bij scholen en huisartsen. We lezen in reactie op de brief van de wmo/participatieraad dat wordt ingezet op training en voorlichting. Ik vraag mij af of dat voldoende is. Er spelen dikwijls loyaliteitsconflicten en men wil de relatie met alle partijen goed houden. Dat is begrijpelijk. Maar als jij thuis niet veilig bent, en je hebt eindelijk de moed verzameld om bij je juf of meester of bij de huisarts te vertellen wat er thuis aan de hand is, en die huisarts of de juf of meester vervolgens niets doet, is de schade mogelijk alleen maar groter. Handelingsverlegenheid is al jaren een probleem en om die reden is de wet meldcode ook aangescherpt in 2019. Veel instellingen zijn hierdoor al verplicht om de meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld, maar wij vinden het tijd om een stap verder te zetten de mogelijkheden voor een meldplicht te onderzoeken en daarbij ook in beeld te brengen wat de gevolgen zijn bij ernstige zorgen van huiselijk geweld die niet gemeld worden. Wij overwegen een motie op dat punt.

Ook missen we in het stuk een visie op een vorm van huiselijk geweld die niet fysiek is, namelijk dwingende controle. Dwingende controle varieert van kleineren/vernederen of voortdurend iemands gangen nagaan, tot het verbieden van omgang met familie en vrienden. Het slachtoffer wordt dus geïsoleerd van de maatschappij en kan niet meer zichzelf zijn. Dwingende controle komt vaker voor dan fysiek geweld en is ook zeer schadelijk. Hoe wordt daar binnen de regio IJsselland aandacht aan besteed? Hoe zorgen we dat de signalen herkend worden en actie kan worden ondernomen? Graag een toelichting van de wethouder daarop. 

Dan nog een punt over de verschillende doelgroepen. IJsselland heeft nog geen uitgewerkte integrale aanpak ontwikkeld ten aanzien van schadelijke traditionele praktijken. Oftewel vormen van huiselijk geweld, verminking en onderdrukking, die voortkomen uit orthodoxe of conservatieve tradities en strikte opvattingen over seksualiteit en man/vrouwrollen. We hebben het hier dus over een grote groep mensen. De GGD heeft een spreekuur voor deze doelgroep, maar dat is voor de VVD onvoldoende. We vragen de wethouder wanneer we een concreet actieplan kunnen verwachten voor deze doelgroep en overwegen een motie.

Voorzitter, vorige week was het de week tegen kindermishandeling en aanstaande zondag organiseert UN Women Nederland ‘dansen op de dam’ in Amsterdam om aandacht te vragen voor alle vormen van geweld tegen vrouwen. We willen natuurlijk dat we de cirkel van geweld kunnen doorbreken en dat dit soort acties niet meer nodig zijn. Maar tot die tijd vraag ik: wie danst er met mij mee?"