Debat prestatieafspraken woningmarkt

Zwolle_luchtfoto.jpg

Door Monique Bakker op 28-01-2020

Het is belangrijk dat iedereen in Zwolle een woning kan vinden die bij hem of haar past. Het debat van maandag 27 januari 2020 ging over de prestatieafspraken die de gemeente heeft gemaakt met woningbouwcoöperaties en lokale huurdersorganisaties over de sociale woningbouw. Raadslid Annemee van de Klundert heeft daarbij benadrukt dat er voldoende huizen moeten zijn en aandacht moet worden besteed aan doorstroom van huur naar goedkope koopwoningen, innovaties, en de rol van de coöperaties bij het bestrijden van woonoverlast. Haar volledige bijdrage lees je hieronder:

"Een eigen woning is belangrijk voor iedereen!  Huur of koop, voor mensen die van buiten Zwolle komen, of voor zwollenaren die binnen de stad naar een andere woning zouden willen. Afgelopen zaterdag zijn er weer ongeveer 180 nieuwe Zwollenaren verwelkomt en deze bijeenkomsten zijn 4 keer per jaar. Zwolle is in trek en in de huidige woningmarkt zijn er onvoldoende passende huizen voor deze woningzoekers en dat is voor de VVD niet acceptabel. De oplossing daarvoor is het bouwen van woningen zodat we voldoende huizen hebben waardoor mensen snel hun nieuwe plek kunnen vinden en betaalbaar kunnen wonen.


Het debat van vanavond gaat over het deel van de sociale woningbouw en de prestatieafspraken die zijn gemaakt tussen de woningbouwcorporaties, de gemeente en de lokale huurdersorganisaties.
En voor de fractie van de VVD zijn er 3 onderwerpen die wij daarbij zouden willen benadrukken.
Als eerste het onderdeel voldoende huizen en doorstroming, als tweede innovaties, met als laatste punt de rol van de corporaties bij overlastbestrijding.


De woningmarkt is er eentje van aantal beschikbare huizen en aantal woningzoekenden en daarin zien we dat bij een laag aantal van beschikbare huizen met een hoge vraag de prijzen omhoog schieten. Als je dan wat wilt doen aan die hoge prijzen dan zul je meer huizen moeten toevoegen, en voorzitter dat is iets wat de VVD al een langere tijd benoemt met; bouwen, bouwen, bouwen.
Hoe plaatsen we dat dan in het kader van de sociale woningbouw, want is daar sprake van een tekort aan woningen waardoor we ook daar flink zouden moeten bijbouwen? Voorzitter, nee, volgens de VVD is er geen reden om enorm bij te bouwen voor de sociale woningbouw anders dan de gemaakte afspraken van 30-40-30. Want, als we kijken naar de wachtlijst in Zwolle voor deze woningen dan zien we dat het overgrote deel van de mensen op de wachtlijst niet actief is in het zoeken van een woning, maar alleen ingeschreven staat om een inschrijvingsduur op te bouwen.
Maar 24% is actief (en dat is al vanaf 1 keer per jaar reageren) op zoek naar een woning. Zelfs in de spoedmodule is met een grote mate van waarschijnlijkheid te zeggen dat spoedzoekers binnen 6 maanden een woning hebben. Ook de corporaties benoemen dat er zelfs bij spoedzoekenden best veel aanvullende eisen worden gesteld waardoor spoed dan wel iets minder spoed kan zijn.
Voorzitter, Wat is dan wel nodig voor de VVD?

Het aantal huizen voor de goedkope koop, middenkoop en middenhuur vergroten om scheefhuur tegen te gaan. Als we daar meer woningen toevoegen dan kunnen er meer mensen vanuit hun sociale huurhuis ook een stap zetten naar een nieuwe betaalbare woning, waardoor die woning weer vrij komt voor wachtenden.


Door de ontwikkelingen van de afgelopen maanden met de PAS en PFAS heeft het bouwen van woningen vertraging opgelopen en de vraag naar woningen in Zwolle blijft onveranderd groot.
Daarom Voorzitter, zouden wij de wethouder willen vragen hoe hij kijkt naar innovaties op de woningmarkt. Zo zijn er verschillende ontwikkelingen gaande zoals flexwoningen, houtbouw, pre-fab woningen, tiny houses etc, die al in meerdere plaatsen worden toegepast. Dit zou een manier kunnen zijn om tijdelijk en snel meer woningen toe te voegen aan de woningmarkt, waardoor er meer betaalbare huizen beschikbaar komen. De VVD ziet hier in de prestatieafspraken met de corporaties weinig van terug.
Hoe kijkt de wethouder tegen de genoemde voorbeelden aan en ziet de wethouder daar mogelijkheden voor ook voor de corporaties?
Tevens, voorzitter zal er ingezet moeten worden op nieuwe locaties om daar meer grondgebonden woningen te bouwen, zodat de woningzoekenden die op zoek zijn naar een huis met een voor en achtertuin, ook snel een plek kunnen vinden om betaalbaar te wonen. Daarnaast houdt dat onze stad ook inclusief.


Voorzitter, als laatste punt wil ik stilstaan bij de rol van overlastbestrijding door de corporaties. Zoals in de prestatieafspraken staat is er de wens om doorstroming te bevorderen dan wel ongewenste concentratie van doelgroepen te voorkomen. Dat lijkt ons een heel goed uitgangspunt en onze vraag daarbij gaat dan over het hier en nu. Wat doen de corporaties op dit moment bij sprake van overlast en hoe is de informatieoverdracht tussen de corporaties en de gemeente en politie?
Want we hebben sinds 2017 de Wet aanpak woonoverlast, die het mogelijk maakt dat een burgemeester bij aanblijvende en voortdurende overlast kan ingrijpen. Zijn de lijnen voor die samenwerking kort genoeg en kan er voldoende informatie uitgewisseld worden om structurele overlast snel en goed aan te pakken. Want het voorkomen van woninguitzetting is natuurlijk een goed streven, maar een voortdurende overlast situatie voor buren of zelfs een deel van een buurt is zeker geen houdbare situatie. De woningbouwcorporaties zijn daar ook onze ogen en oren voor in de wijken en er wordt aangegeven in de afspraken dat bij complexe overlastsituaties er sprake is van samenwerking, maar we horen graag van de wethouder of we dat wel tijdig opstarten en of er belemmeringen zijn in het uitwisselen van informatie om tijdig en juist te kunnen bijsturen dan wel ingrijpen.


Want Voorzitter,
Afrondend, Zwolle is mooi wonen, dat vinden al veel mensen en het worden er alleen maar meer. Dat is goed en past ook bij onze ambities van een groeistad, maar dan moeten er wel woningen bij komen en voor de VVD zijn dat vooral woningen om zowel doorstromers als middeninkomens hun passende en betaalbare plek in Zwolle te bieden."