Debat Prestatieafspraken woningcorporaties

Stoelendans.jpg

Door Kirsten van Zeist op 21-02-2023

"Op menig kinderfeestje of familiefeestje wordt nog steeds het oud-Hollandse spel ‘de stoelendans’ gespeeld. En de kern van dat spel is dat er altijd een stoel te weinig is voor de deelnemers en er dus altijd iemand over blijft die geen stoel heeft weten te bemachtigen. Elke ronde schuiven mensen door op de aanwezige stoelen, maar er zijn er dus nooit genoeg voor iedereen. Waarom begin ik mijn betoog hiermee? Omdat het te vergelijken is met de huidige aanpak vanuit dit college voor de Zwolse woningmarkt. Er wordt veel ingezet op het doorschuiven en andere indelingen van doelgroepen, terwijl het grootste probleem, namelijk het toevoegen van substantieel meer woningen vooruitgeschoven wordt. Er wordt nog steeds geen keuze gemaakt voor een broodnodige uitleglocatie, die nieuwe wijk. Die noodzaak horen we van meerdere partijen, waaronder de woningbouwcorporaties.

Kan de wethouder aangeven hoe zij daar naar kijkt? Wat mijn fractie daarnaast zorgelijk vindt, is dat er zelfs voorgesteld wordt te kijken naar een verschuiving binnen reeds bestaande ontwikkelingen. In het Coalitieakkoord hebben wij tot onze geruststelling kunnen lezen dat er juist geen aanpassingen zouden komen in de reeds bestaande ontwikkelingen. Is er nu alweer sprake van dat een duidelijk beschreven uitgangspunt op losse schroeven komt te staan? We horen hierop graag een reflexie van de wethouder en hopen dat ze onze, en niet alleen onze, zorg weg kan nemen. 

Over onze unaniem aangenomen motie Verduurzaming gespikkeld bezit lees ik verbazingwekkend genoeg niets terug in deze opinie nota. De motie vraagt om bij de verduurzaming van corporatiewoningen ook de particuliere huiseigenaren in die wijken en buurten mee te nemen. Vorige week was ik aanwezig bij het baksteenberaad en daar sprak ik met een stel dat een woning heeft in een wijk met veel corporatiewoningen eromheen en afgelopen jaar daar verduurzaming heeft zien gebeuren. Toen ik vroeg of zij benaderd waren met de vraag te kijken naar mogelijkheden om mee te doen gaven ze aan daar niets van te weten. Er is dus geen uitvoering gegeven aan onze motie, niet in praktijk en we lezen er ook niets over terug in deze opinie nota. En mijn fractie wil van de wethouder weten hoe dat kan.

Zoals ik al begon hebben we het hard nodig dat we voldoende woningen bouwen. En wat als reden de afgelopen jaren veelvuldig werd opgegeven waardoor corporaties onvoldoende konden bouwen was de verhuurdersheffing. Die reden is niet meer relevant, want deze verhuurdersheffing is per 1-1-2023 afgeschaft. Hierdoor is de inschatting dat de lasten van corporaties met structureel 1,7 miljard per jaar worden verlaagd. Heeft de wethouder gesprekken met de corporaties hoe ze de opbouw van dit extra vermogen zullen inzetten tot het versneld bijbouwen van betaalbare woningen en een versnelde verduurzaming van de huidige voorraad?

Afrondend  wil ik nog kort benoemen dat we erg positief zijn over het getekende convenant over het makkelijker delen van gegevens wat een uitwerking is van een aangenomen VVD motie. En we hebben schriftelijke vragen gesteld over het besluit van Amsterdam geen aanvullende regels meer bovenop wettelijke regels te gaan voeren, omdat die de bouw van woningen juist tegenwerken. We kijken uit naar de beantwoording daarvan aangezien we al heel vaak hebben aangegeven dat extra ambities niet ten koste mogen gaan van het bouwen van huizen.

Als we niet willen dat woningzoekers in een stoelendans blijven zitten, moeten we de keuze voor een nieuwe wijk niet langer vooruit blijven schuiven. Die keuze kunnen en moeten we maken. Daar gaat en staat de VVD voor want dat is wat Zwolle nodig heeft."