Debat Omgevingsvisie

pexels-photo-2219024.jpeg

Door Monique Bakker op 30-08-2021

Zwolle moet zo snel mogelijk een nieuwe woonwijk bouwen. Dit vinden we al jaren en hiervoor heeft Schelto dan ook gepleit in het debat over de Omgevingsvisie. We zijn het grotendeels eens met de visie, maar waarom duurt het zolang voordat een locatie kan worden aangewezen? Het belang van zo snel mogelijk bouwen is enorm.

Lees Schelto's hele bijdrage:

 

"Voorzitter,

Mijn Zwolle van morgen. Een aansprekende titel van een visie over hoe jouw stad, Zwolle, er uit gaat zien in de nabije toekomst. De VVD is in de grote lijnen blij met deze visie. Wij willen dan ook een compliment maken naar de organisatie. Ondanks corona beperkingen is er toch behoorlijk wat input opgehaald. Het is ook een compliment aan al die burgers die meegedaan hebben. Er is veel werk verricht. De omgevingswet gaat per juli 2022 in. Een belangrijk onderdeel is de participatie. Vooraf moeten initiatiefnemers betrokkenen informeren en meenemen in de ontwikkeling. Vaak kunnen daar ook nuttige opmerkingen gevonden worden. Goede participatie kan ook vertragingen kunnen voorkomen. Wij vinden dit in de wet een duidelijke verbetering ten opzichte van het oude. Misschien dat niet iedereen gelijk krijgt, maar men is wel gehoord en men heeft wel een kans gehad. Dat proces moet in orde zijn. Via het digitale stelsel omgevingswet moeten burgers vrij makkelijk kunnen zien wat er wel of niet mag in een bepaald gebied. De geest van de wet is dat het eenvoudiger moet worden.

En voorzitter, dat brengt mij tot de eerste vraag. Wordt het inderdaad eenvoudiger om bijvoorbeeld een dakkapel aan te vragen? En als het eenvoudiger wordt, worden dan de kosten voor de burger ook lager? Wat gaat het College doen om die procedures ook echt makkelijker te maken en hoe monitoren we dat die versimpeling ook echt plaatsvindt?

Voorzitter, een belangrijk punt, misschien wel de belangrijkste, is de te verwachten groei van de stad. Groeivoorspellingen lopen uiteen van 160.000 tot 180.000 inwoners in 2040. Elke maand komen er netto ca. 100 inwoners bij. Zwolle heeft (nog) de kwaliteit van een inclusieve stad, waar voor iedereen plek is. Als Zwolle deze kwaliteit wil behouden, moeten we woningen bouwen de komende jaren. De verhitting op de woningmarkt is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Wij staan landelijk op plek zeven van de gemeenten waar de woningdruk het hoogst is. Een momentopname: per 1 januari 2020 stonden er in de gemeente Zwolle slechts 231 woningen te koop. Daartegenover stonden 11.300 serieuze zoekers op Funda.

Voorzitter, deze omgevingsvisie komt in de plaats van de structuurvisie uit 2008. 13 jaar geleden hadden we ook al de voorspelling dat we moesten uitbreiden in verband met het dreigende woningtekort. De grote uitleglocatie ten oosten van de stad was als onderzoeksrichting al ingetekend. Conform het coalitie akkoord hadden we daar al een keuze over moeten maken. Deze is echter uitgesteld vanwege het MIRT onderzoek en de verstedelijkingsstrategie. Beide onderzoeken worden begin 2022 afgerond.

Voorzitter, de uitleglocatie wordt in de omgevingsvisie slechts eenmaal benoemd, op pagina 9. En ik citeer: ‘De uitkomsten van de onderzoeken vormen vervolgens voor ons weer een bouwsteen om na te denken over de ruimtelijke ontwikkeling van Zwolle vanaf ongeveer 2030. Daarbij gaat het onder meer over een mogelijke nieuwe uitleglocatie voor woningbouw.’

Voorzitter, de VVD vindt dit een verwarrende tekst. En we zijn er ook van geschrokken. Gaan wij nu pas na 2030 nadenken over een uitleglocatie? Dat klopt niet. De VVD kan niet akkoord gaan met verder uitstel van een nieuwe wijk. Twee maanden geleden verzekerde de wethouder ons nog dat een besluit over de keuze van de uitleglocatie eind volgend jaar wordt genomen. Dat betekent dat voor die tijd locatiestudies etc. dus al afgerond moeten zijn. Zoveel Zwollenaren hebben de komende jaren nog huizen nodig. Dit proces moet veel duidelijker in de omgevingsvisie moet staan. We overwegen een amendement op dit punt. Een kristalhelder tijdspad is nodig. Een reden ook om de uitleglocatie beter te duiden in de visie is ook vanwege praktische vragen: op meerdere kaarten worden nu andere functies toegewezen aan de mogelijke uitleglocatie(s). Zoals wateropvang gebied, hoge cultuur-historische waarde, windmolens. Dit is niet handig. Wij missen ook hier het aangeven van de onderzoeksgebieden voor de uitleglocaties. In de stad komen we een heel eind met woningbouw projecten, maar het zijn hoofdzakelijk appartementen. Voor het huisje-met-tuintje dreigt er een mismatch.

Voorzitter, ik wil ook nog wijzen op de aangenomen VVD-motie woondeal in de 2e Kamer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat zich daarom bij Zwolle melden om versneld duizenden woningen te bouwen. Wij zouden dan ook graag naar 1500 nieuwe woningen per jaar willen. Dit jaar blijft het steken op 600.

Voorzitter, initiatieven op inbreiding van woningen, binnen de bebouwde kom, kunnen vaak een positieve reactie verwachten van de gemeente. Immers, we hebben nog vele woningen nodig. Echter in het buitengebied is het praktisch altijd nee. Zou het mogelijk zijn in het buitengebied, in alle zorgvuldigheid, kleine gebiedjes aan te wijzen, die toch beperkt kansrijk zijn voor huizenbouw? Onder bepaalde voorwaarden. Wij zijn benieuwd hoe anderen hierin staan.

Voorzitter, tot slot nog iets over de bereikbaarheid. Het idee om verkeer van de binnenring naar de buitenring te verplaatsten, snappen wij. Geparkeerde auto’s gaan wat ons betreft zoveel mogelijk uit het maaiveld de parkeerkelder in. Ook mobiliteitshubs kunnen een belangrijke bijdrage bieden. Auto’s ook overigens, die elektrisch zullen worden en goedkoper. Het autobezit zou daarom zelfs kunnen toenemen. Op pagina 69 zien we de rode buitenring met oranje toegangswegen naar het centrum. Omdat je er woont of werkt, of omdat je gewoon gezellig de stad in wilt. Niet om er doorheen te rijden. Hiervoor zijn parkeergelegenheden en mobiliteithubs. Opvallend gemis is de locatie aan de oostzijde van het centrum. Waar gaat die oranje pijl naartoe? In de Wipstrik is een behoorlijke parkeeroverlast. De wethouder heeft met betrekking tot het project Weezenlanden-Noord de toezegging gedaan hier naar te kijken. Zou het niet beter zijn dat de gemeente Zwolle toch aanhaakt? Om het project vlot te trekken als een soort opstart. Ik hoor graag de wethouder hierover."