Debat nieuwe zorgkostenregeling

vvd_zwolle_zorgkostenregeling.jpg

Door Marike Oranje op 07-06-2021

Tijdens het debat over de nieuwe zorgkostenregeling heeft Annemee ingezet op het niet vergroten van de armoedeval en het beter monitoren van effecten van een nieuwe zorgkostenregeling. “Een succesvolle regeling is niet één waar veel gebruik van wordt gemaakt, maar één die passend is voor mensen die daardoor geholpen worden.” Lees haar hele bijdrage hieronder:

 

"Voorzitter,

In Nederland hebben we gelukkig een zorgstelsel met laagdrempelige toegang als je zelf, je kinderen of je ouders zorg nodig hebben. We hebben de afgelopen periode gezien hoe nodig dat is en hoe de druk op de zorg toe kan nemen en willen nogmaals de mensen die de afgelopen tijd zo enorm hard hebben gewerkt daarvoor bedanken en onze waardering voor uitspreken.

Voorzitter, de gemeente biedt mensen een tegemoetkoming in hun hoge vaak structurele zorgkosten en dat is goed. Daarbij moet gekeken worden voor welke doelgroep dit een passende regeling is. Dat is belangrijk omdat regelingen geen afhankelijkheid mogen creëren. Een succesvolle regeling is niet één waar veel gebruik van wordt gemaakt, maar één die passend is voor mensen die daardoor geholpen worden.

Voorzitter wij lezen dat er wordt voorgesteld om meer mensen gebruik te gaan laten maken van deze regeling door het ophogen van de inkomensgrens van 110% naar 130% van het sociaal minimum voor de gehele doelgroep. Voor chronisch zieken en mensen met een beperking was dat al zo.

Bij het voorstellen van een dergelijke verbreding verwacht mijn fractie dat er vooraf gekeken wordt naar de effecten daarvan. En voorzitter, niet alleen de financiën, die lezen we in dit voorstel terug, maar juist naar de uitwerking op de mensen die er gebruik van gaan maken. In het debat drie jaar geleden over de zorgkostenregeling hebben wij al genoemd dat er voor de VVD fractie een aantal voorwaarden cruciaal zijn bij de uitwerking van een dergelijk voorstel.

Ten eerste mag het de armoedeval niet verder vergroten. Ten tweede dat er bij een versimpeling integraal naar regelingen wordt gekeken en waarbij in de uitvoeringstoets ook duidelijk is hoe en aan de hand waarvan gemonitord gaat worden.

Voorzitter, om te beginnen bij het eerste punt, het niet vergroten van de armoedeval. In de nota staat daar één zin over. De onderbouwing daarvoor kan mijn fractie niet teruglezen en we vinden de conclusie dat het de armoedeval zou verkleinen niet juist. Want voorzitter, het zou niet zo moeten zijn dat mensen die meer willen werken daar financieel minder aan over houden omdat dan regelingen weg vallen. Hoe groter de doelgroep die dit soort afwegingen moet maken door deze regeling, hoe negatiever het effect op de armoedeval is. En dan het tweede punt, het integraal kijken naar regelingen. We kunnen pas spreken van een versimpeling als breder gekeken wordt. En als laatste, hoe gaan we de effecten monitoren? Ook daar vinden we geen verdere toelichting over.

Voorzitter, dit maakt dat wij de wethouder willen vragen een aanvullend onderzoek te doen naar deze punten en met de uitwerking daarvan te komen alvorens wij hier een besluit over kunnen nemen. Er is in het coalitieakkoord afgesproken dat we een uitvoeringstoets doen bij voorstellen voor nieuw beleid of pilots. Bovenstaande punten hadden wij verwacht in een uitvoeringstoets zoals ook toegezegd drie jaar geleden bij de behandeling van het voorstel zoals het er toen lag. Graag een reactie van de wethouder hierop.

De verandering van een collectieve voorziening naar een regeling met meer keuzevrijheid voor de individuele gebruiker zien wij als een verbetering.

Voorzitter, ik rond af, voor mijn fractie is een toename van gebruik geen graadmeter voor verbetering en moet bij een versimpeling ook meegenomen worden wat het effect is van die versimpeling, integraal en op de armoedeval alvorens we deze conclusie zouden kunnen stellen. Daarbij moeten we dat kunnen monitoren. Op dit moment ontbreekt de benodigde informatie voor mijn fractie om tot een besluit over te kunnen gaan.

Voorzitter, dank u wel."