Debat Meerjarenagenda van de Regio Zwolle

KAART-REGIO-ZWOLLE-NUNSPEET-loge-voor-website.jpg

Door Branco Schoenaker op 12-06-2023

De VVD Zwolle is positief over de ontwikkeling van de meerjarenagenda van de Regio Zwolle. Maar heeft toch nog een aantal vragen deze hebben te maken met de focus, het commitment en de governance. Lees Regien's hele bijdrage: 


"Terwijl ik de stukken las, realiseerde ik me dat het inderdaad nog maar zo’n 12 jaar is dat er wordt samengewerkt via de Regio Zwolle. Dat is helemaal nog niet zo lang. En eigenlijk is dat direct een compliment voor het samenwerkingsverband. Het hoort er ‘gewoon’ bij. Het heeft een soort ‘vanzelfsprekende’ positie gekregen in de regio.

Vanuit andere delen van het land hoor ik ook dat we het goed doen met de Regio Zwolle. En wat de VVD betreft terecht. Wij kijken met waardering naar de resultaten van de afgelopen jaren. Duizenden inwoners die zijn begeleid naar een baan. Duizenden bedrijven die zijn ondersteund op gebied van innovatie. Het voeren van een sterke gezamenlijke lobby naar Den Haag, op bijvoorbeeld de Kornwerderzandsluis; belangrijk voor de Port of Zwolle. En de totstandkoming van de Regio Deal. En dit is slechts een deel. Met 22 gemeenten, 4 provincies, met ondernemers en onderwijs heeft de Regio een stem in Den Haag. En dat is van niet te onderschatten belang als we Haagse, of zelfs Europese middelen, willen losweken.

Dat gezegd hebbende heeft de VVD een aantal vragen en opmerkingen ten aanzien van deze agenda. Deze hebben te maken met de focus, het commitment en de governance.

De eerste betreft de focus. De Regio Zwolle is ooit begonnen met economie als speerpunt. Een heel duidelijke inzet. We zien dat de agenda steeds breder is geworden. Ook arbeidsmarkt, bereikbaarheid en leefomgeving kregen een belangrijke rol. In de agenda die nu voorligt lijken we nog verder te verbreden en wordt ook brede welvaart genoemd. De Sustainable Development Goals van de VN worden er bijvoorbeeld bij gehaald. ‘Kies en wordt gekozen’ is een oud adagium en bovendien is de VVD van de school ‘Organiseer het waar mogelijk op het laagste niveau’. De oproep - via de wethouder - aan de Regio is dan ook om focus te bewaren, om niet te vergeten hoe het ooit begonnen is. En om als Regio in te stappen daar waar je echt van meerwaarde bent. Dus waar zaken niet op het gemeentelijk of provinciaal niveau georganiseerd kan worden. Ik hoor graag van de wethouder of hij deze oproep meeneemt.

De tweede betreft het commitment. Er is een basisstructuur, maar daarbuiten kan optioneel worden ingestapt door gemeenten en provincies op opgaven. Dit zou een risico kunnen zijn. Het effectief realiseren van de opgaven kan juist vragen om brede samenwerking. Bovendien houden de positieve effecten niet op bij de gemeentegrens en zou er dus ‘gratis’ meegelift kunnen worden. Wat de VVD betreft is het zo veel mogelijk ‘samen uit, samen thuis’. Een smalle breed gedragen agenda boven een brede smal gedragen agenda. Wat is de inschatting van de wethouder op het commitment vanuit de andere gemeenten en provincies?

Het derde punt betreft de governance. De Regio is nu een ‘licht bestuurlijk samenwerkingsverband’. Juist het gunnen is een van de succesfactoren van de Regio. Er wordt aangegeven dat gewerkt wordt aan een nieuwe governance structuur, waarbij de gemeenteraad aan zet is en blijft. De VVD wil waken voor twee dingen en dit dan ook meegeven aan de wethouder. De Raden en Staten moeten ten allen tijde in positie zijn en blijven als gelegitimeerd bestuursorgaan. En – we spreken straks in de zaal hiernaast over het Concillium – laten we voorkomen dat we doorslaan in een bureaucratisch orgaan, waarbij we de kracht van juist die lichte samenwerkingsvorm verliezen. Graag een reflectie van de wethouder.

In het verlengde van onze positie als volksvertegenwoordigers: de meerjarenagenda is nog vooral een visiestuk. Waarbij het voor mij nog lastig uit te leggen is - als ik voor een zaal met 20 MKB’ers - sta wat we nu precies gaan doen. Ik wil de verwachting uitspreken dat dat in het jaarplan meer concreet wordt. Bovendien wil ik de vraag stellen hoe we als Raden en Staten kunnen monitoren of de beoogde resultaten worden gehaald. Worden bijvoorbeeld KPI’s meegenomen in het jaarplan en kunnen wij die volgen? En is het de verwachting dat onze projecten nu concreet genoeg zijn om Regiodeals in de wacht te slepen?

Als laatste wil ik mijn waardering uitspreken voor de totstandkoming van deze agenda. Waarbij we ook als Raden en Staten meermaals in positie zijn gebracht."