Debat Jaarstukken 2022

vastgoed (2).png

Door Branco Schoenaker op 26-06-2023

2022 was het jaar waarin Corona nog zorgde voor gesloten scholen. Het was het jaar waarin de Russische invasie in Oekraïne begon. Het jaar waarin de huizenprijzen recordhoogten bereikten. En het was ook het jaar waarin Zwolle een nieuw gemeentebestuur kreeg.

Allemaal ontwikkelingen die ons voor uitdagingen hebben gesteld en in meer of mindere mate het Zwols beleid – en de uitvoering - hebben beïnvloedt. Aan ons als gemeenteraad om de verantwoording over het jaar 2022 te beschouwen. Hoe hebben we in Zwolle de uitdagingen het hoofd geboden en hoe hebben we invulling gegeven aan de beleidskeuzes die we hebben gemaakt bij de PPN en de begroting?

Ik wil starten met woorden van waardering en kom vervolgens met een aantal opmerkingen en vragen.

In de goedkeurende verklaring van de accountant kunnen we lezen dat de interne beheersing in 2022 verder is toegenomen. We willen de wethouder en het ambtelijk apparaat daarmee complimenteren. Want hoe beter we de financiën beheersen, hoe kleiner de kans dat we zaken moeten repareren. Mooi werk dus!

Dan de opmerkingen.

Er is een hoop gebeurd in Zwolle in 2022. Zo is de VVD is blij met een aantal stappen die zijn gezet om op termijn meer woningen te realiseren, in bijvoorbeeld het Hanzekwartier, Breecamp West en door het tekenen van de Woondeal West Overijssel. Ook zien we veel inzet op het begeleiden van mensen naar werk, ook in Regio verband. En kijken we met waardering naar de inzet om te voorkomen dat jongeren in de georganiseerde criminaliteit belanden.

Naast de mooie resultaten valt op dat er sprake is van een onderuitnutting van ruim 58 mio. Dat is bijna 10% van onze totale begroting. En dat is een vrij riant verschil tussen de begrote en gerealiseerde uitgaven. Ik weet; er wordt er een deel van dat geld doorgeschoven wat op een later moment tot besteding zal komen. En bovendien is het juist geen probleem als het betekent dat we efficiënt omgaan met het belastinggeld en invulling kunnen geven aan onze opgaven met minder budget. Maar, als het betekent dat onze ambities niet waargemaakt kunnen worden; we de uitdagingen niet het hoofd kunnen bieden dan is het een ander verhaal. Dan is er juist wel iets te doen. We zien datzelfde spanningsveld ook terug in de opbouw van de kredieten.

Een ambitie die in elk geval niet waargemaakt is in 2022 is het bouwen van 1000 woningen. We zijn blijven steken op 380 woningen.  Wat ons verder opvalt is dat er minder inzet is gepleegd om zorgfraude op te sporen en dat we door de krapte op de arbeidsmarkt minder thuisondersteuning hebben kunnen leveren aan inwoners.

De accountant wijst ons op een mogelijke disbalans in ambities en de beschikbare mogelijkheden en capaciteit. Dat komt natuurlijk niet als verrassing (ook gegeven de perspectiefnota) en bovendien is er in algemene zin sprake van een gespannen arbeidsmarkt. Maar kan de wethouder aangeven wat de reden is dat we in de gemeente Zwolle niet voldoende, juiste mensen kunnen werven? Lopen we op specifieke zaken vast bijvoorbeeld? En zijn er los van het menselijk kapitaal andere ‘algemene’ oorzaken waardoor we achterblijven bij ambities?