Debat betaalbaarheidsagenda, huisvestingsverordening en opkoopbescherming

Betaalbaarheidsagenda, huisvestingsverordening en opkoopbescherming.png

Door Marike Oranje op 13-12-2021

De oplossing voor de betaalbaarheid zit niet in meer beperkingen, maar in meer woningen. Dus moeten we die sneller gaan bouwen. Het is niet de snelle oplossing voor morgen maar wel de belangrijkste waar de VVD maximaal op in wil zetten. Lees Annemee's hele bijdrage:

"Voorzitter,

Het vinden van een geschikte woning in Zwolle is voor velen een grote uitdaging en zo ben ik al meerdere debatten over wonen begonnen. Een ‘quick fix’ voor deze situatie is er niet en dat lezen we terug in het voorstel vanuit het college over betaalbaarheid. Echter de houding dat we als gemeente daar heel weinig invloed op hebben is voor mijn fractie te passief. Mijn fractie wil dat we blijven kijken aan welke knoppen we wel kunnen draaien die daar verbetering in aanbrengen in de Zwolse situatie. We lezen daar een aantal van terug in de betaalbaarheids agenda en voor de VVD zijn de volgende punten daarbij de uitgangspunten:

Bouwen waar vraag naar is. Die vraag is divers en gaat over meerdere woontypes en meerdere prijsklassen, dus ook de schooldocent en de verpleegkundige. Alleen inzetten op kleinere woningen die onvoldoende aansluiten bij de brede woonwensen van woningzoekenden is niet de juiste weg. En dat er voldoende huurwoningen beschikbaar moeten komen in het middeldure segment is een voorstel waar de VVD al jaren van aangeeft dat daar een groot gat zit als je naar doorstroming kijkt. Dus zorgen voor voldoende aanbod, en dus meer dan nu, in die categorie steunen we.

Kan de wethouder aangeven wat voor partijen er nodig zijn om die middeldure huurmarkt te voorzien van meer woningen?

Daarmee kom ik ook op de grote tegenstelling die wij dan zien met de dilemma notitie over het opkoopverbod. Laat me helder zijn, de argumenten van de VVD zoals bij het spoeddebat genoemd zien wij bevestigd worden in de voorliggende dilemma notitie hierover.

En we zien in het overzicht van het kadaster dat er in Zwolle maar op kleine schaal sprake is van hetzelfde type woningen waar koopstarters en koop-verhuurders elkaar tegen komen. In de cijfers die we hebben ontvangen zien we dat in Q4 van 2020 dit in een zeer beperkt  aantal wijken wel zichtbaar wordt. We vragen de wethouder of hij met de VVD eens is dat dit een vertekend beeld kan zijn doordat per 1-1-2021 de overdrachtsbelasting voor particuliere aankoop naar 0% is gegaan en het zeer goed mogelijk is dat hierdoor overdrachten uitgesteld zijn tot Q1 2021. En is de wethouder het dan eens dat we eerst dat beeld erbij moeten hebben om te kunnen bepalen of er sprake is van een toename van het verschil?

Zoals ook genoemd in mijn betoog bij het spoeddebat is onze regio rijk aan MKB-ers die als pensioenvoorziening investeren en huurwoningen mogelijk maken. Kan de wethouder een beeld van het type koop-verhuurders in Zwolle geven en hoe zij bijdragen aan de Zwolse woningmarkt?

Voordat daar onduidelijkheid over komt, nee de VVD is niet voor de snelle zuid-as jongens die panden opkopen om ze vervolgens aan de air B&B markt toe te voegen en de buurt te belasten met rolkoffers dag en nacht waardoor leefbaarheid een groot probleem is geworden. Hoe ziet de wethouder de onderbouwing met betrekking tot leefbaarheid in de Zwolse wijken, is daar sprake van een verslechtering en is dat dan aan te wijzen in de verschillen tussen eigen koop en verhuur-koop?

De VVD leest als maatregel dat we meer in willen zetten op flexwonen. Er zijn mogelijkheden om snel flexstudio’s in leegstaande kantoorpanden te realiseren, is dat een ontwikkeling die wethouder mee neemt in de verkenningen? In het gesprek met het Concilium afgelopen vrijdag hebben we ook gehoord dat flexwoningen heel goed al geplaatst kunnen worden op een locatie die in de verdere toekomst staat voor ontwikkeling. Kan de wethouder aangeven of die denkrichting meegenomen wordt in het aanjagen van de flexwoningen?

Er is helaas geen snelle oplossing die er morgen voor kan zorgen dat we meer woningen hebben. Wel wil de VVD dat we in een hoger tempo meer woningen toe voegen. Daarvoor wil de VVD maximaal inzetten op die mogelijkheden die sneller meer woningen toevoegen aan de Zwolse woningmarkt en geen ambtelijke capaciteit aan administratieve regels, want als we praten over meer doen dan wil de VVD dat omzetten in daden, zodat we voor meer Zwollenaren hun droomhuis mogelijk maken."