Bijdrage VVD Zwolle Begroting 2017

Thom_begroting_2017.jpg

Door Johran Willegers op 11-11-2016

De VVD investeert in onze stad zodat alle Zwollenaren gaan merken dat het beter gaat. Daarom willen we geld steken in de infrastructuur van Zwolle, in lagere lasten voor ondernemers en in het oplossen van knelpunten bij sportclubs. Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Thom van Campen.

Moties

De VVD heeft moties ingediend.

Zeker Zwolle

Het is lang geleden dat we met elkaar spraken over een begroting die zo veel perspectief biedt. Jarenlang hebben wij in deze zaal met elkaar gedebatteerd, gediscussieerd en nagedacht. Welke bezuinigingen, of hervormingen zijn noodzakelijk en zullen onze stad sterker maken. Hoe zorgen we er voor dat onze stad klaar is als de wolken boven onze stad tot het verleden behoren. Dat was niet altijd makkelijk. Dat deed soms pijn en dat heeft veel van ons gevraagd.

Want met ‘ons’, bedoel ik alle Zwollenaren. Ondernemende Zwollenaren, jonge Zwollenaren, oudere Zwollenaren, of Zwollenaren die misschien ongewild aan de zijlijn stonden. Aan hen hebben wij het te danken dat door de wolken de zon weer doorbreekt en dat we vandaag over een begroting spreken waarin we weer kunnen nadenken over de kracht van onze stad; kansen om te versterken en kansen om te zorgen dat niet alleen de cijfers laten zien dat het beter met Zwolle gaat, maar dat Zwollenaren dat ook echt zelf gaan voelen. Vandaag doet de VVD voorstellen, om te investeren in onze werkgelegenheid, in banen. Verder wil de VVD vandaag stil staan bij de klantvriendelijke overheid en tenslotte bij de knelpunten in het sociaal domein.

Werkend Zwolle

Complimenten, verdient het College voor de behoedzame wijze waarop zij de afgelopen jaren is omgegaan met de gemeentefinanciën. Diezelfde pluim deelt de VVD-fractie uit aan onze ambtelijke organisatie: die werkelijk ieder dubbeltje omkeerden, en daarbij in alle zorgvuldigheid de gevolgen hiervan in kaart te brengen. De VVD is trots, dat onze stad Zwolle nog altijd fier in de top 5 van sterkste economische toplocaties staat. Werkgelegenheid is daarbij voor de VVD de absolute prioriteit. Maar liefst 70% van die totale werkgelegenheid in de marktsector, wordt verzorgt door het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Toch heeft het MKB het tijdens de crisisjaren zwaar te verduren gehad. Tijdens de crisis is het aantal bedrijven per saldo sterk afgenomen. De VVD wil blijven inzetten op een positief ondernemersklimaat: zij verzorgen de banen waar onze economie zo’n behoefte aan heeft. In de motie ontzorg de ondernemer vragen wij het College, om samen met ondernemers knelpunten op het gebied van lokale lasten regelgeving te identificeren en te kijken hoe we deze eventueel kunnen wegnemen.

In Zwolle leveren acht toponderwijsinstellingen ieder jaar slimme koppen af aan de arbeidsmarkt. Jongeren uit de hele regio, en vaak ook van ver daarbuiten, geven een grote kennisimpuls aan onze stad. Zeker als zij het ‘ruime ondernemerssop’ kiezen. Steeds vaker zien we dat pas afgestudeerde ondernemers met vernieuwende business modellen gebruik maken van de meest recent opgedane technologieën. De VVD wil een lans breken voor deze start-ups, en dient daarom met D66, CU en PvdA de motie start-up-stad Zwolle in. Indieners willen dat Zwolle een sterk start-up-ecosysteem nastreeft, waarbinnen de gemeente proactief meedenkt en faciliteert indien nodig.

Werkgelegenheid – een betaalde baan – betekent onafhankelijk keuzes kunnen maken. Zelf het brood op de plank kunnen verdienen. Dat geeft rust en vrijheid. Bij de PPN-behandeling vroegen VVD en PvdA een intensivering van de businesscase – Werken aan minder bijstand , om uitbreiding en verlenging van deze succesvolle methode om mensen te helpen uitstromen naar werk. De VVD dankt het college voor deze inzet om nu vier jaar lang in te zetten op de succeservaringen met de business-case.

Waar het gaat om samenwerking met het UVW heeft de VVD nog wel een vraag aan het College: vanaf 1-1-17 wordt de zogenaamde ‘Praktijkroute’ ingevoerd, waarmee op de werkplek iemands loonwaarde kan worden vastgesteld en men zonder beoordeling van het UWV kan worden opgenomen in het doelgroepenregister. Vindt het College net als de VVD dat mensen hiermee sneller bij een werkgever aan de slag kunnen en dat de match tussen werkgever en potentiele werknemer hiermee versterkt zou kunnen worden?
 

Klantvriendelijk Zwolle

Gelukkig zien we dat we in Zwolle graag meedenken en de deur altijd openstaat voor een kop koffie. Of het nu ruimtelijke, creatieve, of economische initiatieven betreft: in Zwolle denken we constructief mee en zijn bereid om het gesprek aan te gaan over eventuele verbeteringen. Als het gaat om de rol van de overheid als dienstverlener vindt de VVD dat er op een aantal thema’s altijd een tandje bij kan.

Het College legt de sportambities hoog. Meer jongeren in beweging, meer ouderen in beweging en stimulering van samenwerking tussen clubs en vereniging, bij voorkeur op sportparkniveau. De VVD heeft zich onvoorwaardelijk achter deze ambities uit het Actieplan Sport & Bewegen geschaard. Tijdens de behandeling van dit plan werd al gauw duidelijk dat deze hoge ambitie toch wel erg moeilijk te rijmen was met de doelstelling voor sportverenigingen om € 800.000,- te bezuinigen.

De VVD is blij dat de motie temporiseren sportbezuinigingen die wij met de CU indienden is geland in deze begroting. Toch zijn we er wat de VVD betreft nog niet helemaal. Ondanks het door het college uitgevoerde onderzoek naar de capaciteit van kunstgrasvelden blijft de VVD geluiden horen van verenigingen over het capaciteitstekort van de sportvelden. Daarom vragen we het College kritisch te kijken naar de resultaten van het onderzoek en hier met gezwinde spoed een prioritering in aan te brengen.

De overheid moet de randvoorwaarden bieden voor een levendige stad. In onze binnenstad wordt gewoond, gewerkt, geconsumeerd en gerecreëerd. De VVD is tevreden met de zorgvuldige inzet van het College om te investeren in de (verblijfs)kwaliteit van onze binnenstad. Met onze historische binnenstad hebben we unieke trekpleister die wat de VVD létterlijk uitgelicht mag worden. Daarom hebben wij van harte meegeschreven aan het initiatief om een Lichtplan binnenstad Zwolle op te stellen.

Verder wil onze fractie niet te veel vooruitlopen op het investeringsprogramma dat het College in december wil presenteren, maar willen wij het College toch vast aandacht vragen voor de metaal-zee aan fietsen die de aanvoerwegen van onze binnenstad teistert. Is het College bereid strengere handhaving hier op mee te nemen in het binnenstadsplan en heeft het College al nagedacht over een oplossing voor het fietsenprobleem als de Primark definitief aan de Melkmarkt is gevestigd?


Weerbaar Zwolle

De economie trekt aan. Dat zien we aan alle cijfers. De VVD wil dat we dat niet alleen gaan zien, maar onze stadsgenoten dit ook daadwerkelijk gaan voelen. Dat dit zeker niet vanzelfsprekend is zien we aan het knelpunt op de Jeugdhulp. Sinds wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor de zorg over onze kinderen heeft onze fractie veel persoonlijke verhalen voorbij horen komen. Deze persoonlijke verhalen doordringen en overtuigen onze fractie er van dat de door het College voorgestelde (€ 1,5 miljoen) extra inzet, nodig is, maar dat dit wel verantwoord moet gebeuren.

Onze fractie vraagt het College hoe de raad blijvend zicht kan houden op de wachtlijsten. Financiële armslag betekent voor de VVD niet achteroverleunen, maar zorgaanbieders proactief verantwoording laten afleggen voor het uitgangspunt wat wij gezamenlijk omarmen: kinderen helpen zelfstandig op eigen benen te kunnen staan. Met ditzelfde uitgangspunt houdt onze fractie de extra inzet op WMO en HH tegen het licht: versnel met deze incidentele kapitaalinjectie de transformatie, gericht op preventie en gepaste (dus niet overbodig dure) zorg.
 

Bereikbaar Zwolle

Eén blik op de Thorbeckegracht in onze historische binnenstad onthult dat we in Zwolle al eeuwenlang handel drijven. Historisch als doorvoerhaven in het Hanzeverbond, tegenwoordig met een sterk MKB en zelfs met de meest innovatieve en vooruitstrevende ideeën. Kijk alleen al naar onze innovatiecentra (PSP & HIP). Een aantrekkende economie mag niet lui maken. Juist in een aantrekkende economie moeten we toeslaan en keuzes maken die onze stad langdurig versterken.

Investeren in werkgelegenheid en banen, in een bereikbare stad – over rails (spoorterminal Hessenpoort), weg (A28/N50), door de lucht (Schiphol Lelystad), of over water (Port of Zwolle). In betaalbare zorg voor zij die dat echt nodig hebben . Alleen met deze investeringen, zullen Zwollenaren die positief ontwikkelende economie niet alleen meer in de krant lezen, maar ook daadwerkelijk zelf gaan voelen.