Bijdrage Perspectiefnota 2022

37679502-7d52-4b8f-b8ac-7bb060d5b45a.jpg

Door Marike Oranje op 25-06-2021

Johran: "Er ís groei, er zijn kansen, er bestaan onzekerheden en er ontstaan veranderingen. Zwolle kiest een open koers die de ontwikkelingen omarmt." Lees zijn hele bijdrage:

 

Zwolle richt zich sinds haar ontstaan op kansen en ontwikkeling. We kijken vooruit, over de dijken heen. Het is mijn overtuiging dat die mentaliteit onze stad kenmerkt en de reden is dat we groeien. Het is geen bedreiging, het is de bevestiging van wie we zijn. Dit gaat verder terug dan de afgelopen tien of twintig jaar. 

Een Stentorartikel bekrachtigde mijn beeld. Tijdens werkzaamheden aan de Holtenbroekerdijk is recent een munt uit 1639 gevonden. De tijd dat we, ondanks dat de Staten Generaal dat liever niet wilde, onze eigen munt nog sloegen. Ik heb hier zo’n munt uit 1647. Een “Zilveren Florijn van de Keizerlijke stad Zwolle” zoals hier staat. 

Een fysieke herinnering dat economische ontwikkelingen en het grijpen van kansen altijd actueel zijn geweest. En zoals bijna 400 jaar geleden deze zilveren florijn in Zwolle gemunt werd voor onze economische positie. Zo heeft de VVD het vandaag gemunt op de toekomstkansen van onze stad.

Dat is direct het compliment dat ik het College graag geef: er ligt hier een PPN die met lef vooruit kijkt. Waarin het College de vooruitgang en ontwikkeling van Zwolle onomwonden omarmt. Geen losse flodders, maar langetermijn focus, met een Strategische Investeringsagenda. Daar kom ik later op terug.

 

Doorgroei

Want we ontkomen er niet aan dat veel Zwollenaren zich nu waarschijnlijk meer bezig houden met de komende maand, dan met 2030. En dat is volkomen begrijpelijk. Stap voor stap komen we uit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat laat sporen na.

Voor zorgprofessionals die zo keihard werkten en de helden van deze pandemie zijn. 

Voor nabestaanden, met lege stoelen aan eettafels, of afgelopen zondag die eerste vaderloze Vaderdag. 

Voor inwoners die corona keihard financieel voelden en hun levenswerk verloren zagen gaan. 

Menig Zwollenaar proeft de vrijheid weer, maar veel stadsgenoten gaan nog door een enorm spannende tijd. Als je ZZP’er of cultureel ondernemer bent en weer op zoek moet naar opdrachten. In de horeca met personeelstekorten. Winkeliers die zich een slag in de rondte werken om die schuldenberg weg te werken. 

De nasleep van corona blijft velen bezighouden. Zo ook het College zoals blijkt uit het traject Vitale doorstart waar ondernemers steun krijgen bij het voortzetten of verantwoord afwikkelen van hun bedrijf. 

De VVD vraagt daarom aandacht voor een belangrijk actueel probleem. Veel ondernemers brachten een groot offer door hun deuren te moeten sluiten. En ondanks landelijk steunpakketten en Zwolse hulp bestaat er nog altijd veel financiële schade. Die ondernemers hebben recht op een huurverlaging van 50 procent en het gros van de verhuurders komt samen met huurders tot oplossingen. 

Landelijke cijfers tonen echter dat drie op de tien winkeliers geen regeling heeft, terwijl ze dat wel willen. Het FD berichtte dat kleine winkeliers en horeca wanneer dat gebeurt, niet naar de rechter stappen vanwege de hoge kosten en druk die het met zich meebrengt. 

Herkent het College deze signalen? De VVD wil kijken hoe groot dit probleem in Zwolle is, of we als gemeente daar wat in kunnen betekenen en kondigt hier een motie op aan.

 

Groei en bloei

Dan de toekomst. Goedgeluimd zien we de richting waarin Zwolle zich ontwikkelt. We staan open voor veranderingen, durven keuzes te maken met een economisch perspectief om voldoende banen in onze regio te houden en maken de stad aantrekkelijker. 

We vragen het College of hiermee voldoende uitvoering aan de economische doelen wordt gegeven en voldoende werkgelegenheid wordt gerealiseerd? Of zijn er meer acties nodig?

Die banen willen we in Zwolle hebben, omdat we ook meer inwoners krijgen. De druk loopt op. Daarom moet de woningbouw versneld worden. De VVD wil er 15.000 woningen bij, in plaats van 10.000. En we hebben liever vandaag dan morgen een keuze over een nieuwe wijk. 

Maar dat is niet het enige doel. We werken immers aan een hele stad en stapelen niet alleen stenen. We investeren in een stad waar voldoende banen zijn, waar we een mooie schone leefomgeving hebben, liefdevolle zorg, prachtige natuur, fijne parken en waar je een leven lang kunt leren.

De VVD is trots op de Strategische Investeringsagenda waarmee we sparen voor zaken die anders niet van de grond komen. We zijn blij dat het College onze suggestie overneemt om een percentage van de gemeentelijke vastgoedopbrengst naar dit fonds te storten om met serieuze bedragen een verschil te maken. Maar met welke keuzes? 

Als je voor de komende decennia brede welvaart wilt, dan moet je investeren in de infrastructuur. En nee dat is niet alleen asfalt. Dat is een railterminal op Hessenpoort, dat is een Havenbedrijf, dat is de laadinfrastructuur voor schoon vervoer en dat is digitale infrastructuur zodat bedrijven kunnen blijven ondernemen. Hoe kijkt het College hiernaar? 

Dat vraagt om een integrale gebiedsbenadering en die we zien in de investeringsagenda. Kan het College duidelijker aangeven hoé zij dit van plan is? Welke aspecten neemt zij allemaal mee? Krijgt die brede infrastructuur daar voldoende plek? 

En wordt met marktpartijen die er verstand van hebben, gekeken wat de beste opties zijn? Zeker omdat het College aangeeft dat publiek-private investeringen vanuit het fonds mogelijk zijn, lijkt onze fractie dit een mooie extra kans.

Onze fractie wordt enthousiast van de doorkijkjes die gegeven worden in bijvoorbeeld de bijna 60 miljoen euro die in de Binnenstad geïnvesteerd moet worden en is blij dat expliciet aandacht is voor het gebied hier direct omheen. Een punt waar onze fractie vaak bij stil heeft gestaan. 

Ook wordt al gesproken over een parkeeroplossing in de Binnenstad-Noord. We vragen het College of dit gaat om de Weezenlanden-Noord ontwikkeling. We zouden uiteraard ontzettend blij zijn met die invulling van de toezegging op een motie die de VVD vorig jaar indiende om tot een groene parkeerhub in dit gebied te komen.

Als het gaat om fijn wonen én ook een baan hebben bij een Zwolse werkgever, speelt de Ring een belangrijke rol. Het College stelt dat de buitenring de functie van stadsring krijgt gericht op de afhandeling van Zwols autoverkeer. Dat lezen we al enkele jaren, maar die stad groeit door en we wachten nog op concrete stappen. Wat gaat hiermee gebeuren? 

Erkent het College dat het ook gaat om economisch verkeer en niet alleen personenvervoer? Hoe staat het met de hubs zodat mensen ook goed kunnen overstappen van auto naar bus of fiets? Of met plannen voor ondertunneling van ringwegen, of de A28? De VVD en ChristenUnie hebben daar eerder moties op ingediend, ondernemers zijn razend enthousiast en de voordelen zijn enorm. 

 

Groeipijn

Laten we er niet omheen draaien. Kansen grijpen en ontwikkelen brengt ook uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Ondermijnende drugscriminaliteit vindt zijn weg in onze wijken. Dat is ontoelaatbaar en deze schoften moeten we keihard aanpakken. Onze fractie heeft eerder het College gevraagd een patseraanpak te ontwikkelen om van criminelen hun met verkeerd geld gekochte auto’s af te pakken. Met dat soort acties en belangrijke instrumenten zoals woningsluiting en nauwe samenwerking met gespecialiseerde politieteams pakken we dat tuig aan.

Gewetenloze criminelen laten zich echter niet zomaar wegsturen. Dat roept de vraag op, is er meer nodig?

Veilig is breder dan de zware criminaliteit. Ook zijn er in korte tijd veel geweldsincidenten in het Wezenlandenpark, waar nu tijdelijke verlichting is. Dat roept de vraag op, is er meer nodig? 

We lopen in onze binnenstad en bedrijventerreinen aan tegen ondermijning. Dat roept de vraag op, is er meer nodig?

Woningoverlast neemt toe, terwijl de aanpak hiervan nog tegen onnodige hordes aanloopt. Dat roept de vraag op, is er meer nodig? Onze fractie overweegt een motie om in een convenant tot een sluitende aanpak met betrokken partners te komen.

Of het zorgwekkende bericht dat de opvangcentra voor slachtoffers van eergerelateerd geweld overvol zitten. Herkennen we dit in Zwolle? En ook dat roept de vraag op, is er meer nodig?

Veiligheid is een essentieel onderdeel van een vrije en fijne stad. In een PPN die zo in het teken staat van de schaalsprong van Zwolle, is het merkwaardig dat veiligheid geen aandacht krijgt. 

Waarom niet, vragen we het College? Is de Burgemeester het met de VVD eens dat ook ontwikkelingen op het gebied van veiligheid tegen het licht gehouden moeten worden, zodat gekeken kan worden of extra inzet nodig is? Op welke manier garanderen we dat onze stad veilig blijft en zich kan weren tegen criminelen en overlast? Onze fractie komt met een motie om hiervan een aanvullende inventarisatie te maken.

 

Groeikeuzes

Afsluitend willen we het College succes wensen met de scherpe keuzes die nog gemaakt moeten worden. De PPN rept hier terecht over. Desalniettemin lezen we al voorschotten. Denk aan toerisme en cultuur. Gelukkig moet bij die Toerismevisie nu een concreet uitvoeringsplan komen voordat we verder gaan praten over de centen, maar de nieuwe systematiek met de investeringsagenda toont ons kristalhelder hoe belangrijk het toekomstig verdienvermogen van de stad is en waarom we nieuwe ontwikkelingen op moeten starten. 

Met de te hoge uitgaven in het sociaal domein die een probleem blijven voor onze spaarslagkracht. Maar ook met scherpe keuzes in de agenda zelf, waarbij we waarschuwen dat niet elke grondexploitatie een automatische bezoekje aan de investeringsagenda gaat brengen. Hoe kijkt het College hier naar?  

 

Afsluitend

Of we nu in de tijd leven van florijnen uit de Gouden Eeuw of cryptocurrency in de informatiesamenleving. Er ís groei, er zijn kansen, er bestaan onzekerheden en er ontstaan veranderingen. Zwolle kiest een open koers die de ontwikkelingen omarmt. Alleen zo kunnen we de kwaliteit blijven bieden die Zwolle zo mooi maakt en blijven we onszelf verrassen met de nieuwe kwaliteiten die opdoemen.