Beleid met boerenverstand, VVD wil wethouder Landbouw

stal_boerendag.jpg

Door Johran Willegers op 23-02-2018

De VVD zet Zwolle vrijdag 23 februari in het teken van agrarisch ondernemerschap. Met een bezoek van onder andere Europarlementariër Jan Huitema en Tweede Kamerlid Helma Lodders legt de VVD een werkbezoek af en wordt een bijeenkomst met boeren zelf gepland om te kijken hoe zij het boerenbeleid van gemeente tot EU willen verbeteren. De VVD Zwolle draagt zelf ook punten aan en stelt bijvoorbeeld voor dat er een wethouder Landbouw komt.

“Er zijn zoveel redenen om trots te zijn op onze boeren en tuinders. Toch vergeten veel partijen hoe afhankelijk je als agrarisch ondernemer bent van allerlei regeltjes die van gemeentelijk tot Europees niveau je kant op komen,” zegt lijsttrekker Thom van Campen. “We moeten ruimte geven voor de ontwikkeling van de agrarische sector. Mensen werken hier keihard en betekenen veel voor onze economie. Dan moet je hindernissen weg nemen waar dat kan.”

De VVD heeft zelf ook punten die voor de komende jaren sowieso belangrijk zijn voor een sterk Zwols beleid met wat boerenverstand. Daarom komt de partij met de Zwolse Zes voor de landbouwsector. Een zestal punten om de versnipperde aanpak van het agrarisch ondernemerschap in Zwolle meer gericht te maken.  

Lees hieronder hoe wij dat gaan doen!

De Zwolse Zes: punten voor beleid met boerenverstand

Agrarisch ondernemerschap verdient volwaardige plek in Zwolse economie
Zwolle kent een behoorlijk aantal agrarische ondernemers. In de regio Zwolle is het aandeel mensen werkzaam in de landbouw 6 %. Daarmee zorgt het voor 3% van het bruto regionaal product. De vele toeleveranciers en afnemers kunnen niet zonder deze innovatieve sector. De landbouw is in zijn huidige vorm altijd al het paradepaardje geweest van de economie. Voortdurende inzet van agrarische ondernemers op vernieuwing, aanpassing aan regelgeving en de efficiënt en gezond produceren hebben de sector nationaal en internationaal tot de meest vooruitstrevende sector gemaakt. En deze vernieuwing gaat door op alle vlakken. In het reguliere bedrijf. Door omzetting naar biologische productie en de ontdekking van stadslandbouw. Voor de VVD Zwolle reden genoeg om de economische waarden van de agrarische sector een prominente plek te geven in het Zwolse economische beleid.

Innovatief
Agrarisch ondernemers in Nederland kunnen niet anders dan voortdurend bezig zijn met vernieuwing. Alleen op die manier kunnen bedrijven efficiënt produceren. Ook in Zwolle zie je veel innovatie in het boerenbedrijf. In de bedrijfsvoering, in schaalvergroting, automatisering en specialisatie, of in het geven van nieuwe waarde aan reststoffen om daarmee een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Deze innovatie onttrekt zich vaak aan het oog van de Zwollenaar. Maar verborgen in het buitengebied van onze stad bevinden zich dus de modernste bedrijven.

Vitale omgeving
Naast de bijdrage die agrarische ondernemers leveren aan de economie en daarmee aan mensen die aan het werk kunnen is de sector ook van levensbelang voor de vitaliteit van het Zwolse buitengebied. De economische activiteit van de boeren in onze stad zorgt voor grote dynamiek in ons omliggende gebied. Daarmee blijft het buitengebied van Zwolle levendig. Dat zorgt voor veiligheid in de omgeving en draagt bij aan het in stand houden van voorzieningen.

Gezond eten dichtbij
Met een goed functionerende agrarische sector en de vernieuwing in de sector gericht op stadslandbouw brengt gezond eten dichter bij de inwoners van de stad. Zien waar voedsel vandaan komt is voor veel mensen steeds belangrijker. Onze innovatieve agrarische ondernemers geven goede invulling aan deze ontwikkeling met de vele kleine en grotere stadsboerderijen die onze stad rijk is. Op deze manier dragen de agrarische ondernemers bij aan meer kennis over de manier waarop ons voedsel wordt geteeld.

Pro-actieve economische aanpak
Zwolle wil graag deelnemen aan het agrarische cluster. Dit cluster is opgezet in samenwerking met kennispoort en verschillende gemeenten in de regio Zwolle. Met dit cluster willen bedrijven onderwijsinstellingen en de overheid zorgen voor meer inzet op vernieuwing in de keten en verwaarding van reststromen. Vanuit de afdeling vastgoed heeft de gemeente een relatie in de vorm van pacht. En de vernieuwende sector trekt de aandacht van het grotere publiek dat graag ziet dat eten gezond, eerlijk, traceerbaar is en dichtbij geproduceerd is. Maar een echte gerichte aanpak met serieuze aandacht voor de sector is er niet. 

De VVD Zwolle wil hier verandering in aanbrengen en zet in op een eigen positie van de agrarische sector in het economisch beleid in de gemeente Zwolle.

Plan voor innovatie agrarisch ondernemerschap

De VVD Zwolle presenteert actiepunten om de versnipperde aanpak van het agrarisch ondernemerschap in Zwolle meer gericht te maken. 

  1. Er komt een wethouder die verantwoordelijk is voor de landbouw in Zwolle. Gezien de waarde voor de economische sector is dat het best belegd bij de wethouder Economie;
  2. Er komt een periodiek overleg over vernieuwing in de sector waarbij naast aandacht voor innovatie ook gekeken wordt naar de pachtrelaties die Zwolse boeren hebben met de gemeente, zodat we betere afspraken kunnen maken over de termijnen van pacht om daarmee de agrarisch ondernemers meer zekerheid te geven over het gebruik van grond;
  3. Dit overleg moet leiden tot een vernieuwing van het pachtbeleid, zodat pachtafspraken zo mogelijk worden aangepast aan de eisen van deze tijd;
  4. De meerwaarde die agrarisch ondernemerschap heeft voor de vitaliteit van de buitengebieden van Zwolle verdient meer aandacht en moet een plek krijgen in de omgevingsvisie;
  5. Zwolle moet in de regio het innovatiecluster Agro & Food dat zich inzet om agrarisch ondernemers te helpen met onder andere de verwaarding van reststromen proactief ondersteunen als onderdeel van de economische agenda van de regio;
  6. Zwolle maakt, samen met de agrarische sector, een toekomstplan waarin aangegeven wordt wat er nodig is om de agrarische sector vitaal en innovatief te houden.

De VVD Zwolle heeft dit plan tijdens een werkbezoek aan de agrarische sector in Zwolle en een meeting met agrarisch ondernemers, toeleverende sectoren en de branchevertegenwoordigers gepresenteerd. Daarbij waren ook de woordvoerders vanuit de Provinciale Staten (Regien Courtz), Tweede Kamer (Helma Lodders) en het Europees Parlement (Jan Huitema) bij.