Begroting 2019: De Zwolse kansen grijpen

IMG_5026.JPG

Door Johran Willegers op 09-11-2018

De begroting 2019 voor Zwolle werd 9 november in de gemeenteraad behandeld. De VVD is blij met de plannen voor het komende jaar. We willen de ruimte geven voor de Zwolse groei; met lef en leiderschap. Waarbij de kansen die Zwolle creëert ook gegrepen worden. Door ondernemers, de gemeente en inwoners, of je hier nu 60 jaar of 60 dagen woont. Als er ooit een ultiem moment zou zijn, dan is dit het wel. We kunnen éindelijk weer nadenken over serieuze investeringen in onze stad. 

De economie draait op volle toeren. Dat zien we aan de volle Diezerstraat op zaterdag, de restaurants waar je zonder reservering geen tafel meer kunt krijgen. We herkennen het ook aan de klinkende cijfers waarmee grondbedrijf, parkeerreserve en hogere bouwinkomsten de voorliggende begroting opstuwen. Het is fijn wonen, werken en leven in Zwolle. Onze prachtige stad ontwikkelt in razend tempo. De voorliggende begroting ademt ambitie; waarvoor de VVD, College en organisatie graag complimenteert. Onze fractie wil dat we ruimte geven voor de Zwolse groei; met lef en leiderschap. Politiek kunnen we in deze zaal met elkaar van mening verschillen, maar wat we hier met elkaar delen is de trots op onze stad. De VVD wil dat die trots ons naar een hoger niveau tilt. Als er ooit een ultiem moment zou zijn, dan is dit het wel. We kunnen éindelijk weer nadenken over serieuze investeringen in onze stad.

Bereikbaarheid, een goed vestigingsklimaat en banen voor werkzoekenden
Op verjaardagen buiten onze stad scheppen we er graag over op. Zwolle kenmerkt zich met meer dan 90.000 (beroepsbevolking: 84.000 mensen in 2017) banen als een van de sterkste economische regio’s van Nederland. Daarvoor is goede bereikbaarheid, een gunstig vestigingsklimaat en goede wederzijdse vindbaarheid van werkgevers en werkzoekende onmisbaar. En dat lezen we terug. Met de grote investering in de Spoorzone investeert het College in de bereikbaarheid – daarbij is oog voor de voetganger, fiets, de OV-forens en de automobilist.

Het vestigingsklimaat blijft optimaal doordat we de lasten laag houden (niet meer verhoging dan de inflatiecorrectie). Ook is de VVD heel blij met de forse investering in de investering in Dieze-Centrum. Het is een vurige wens van de VVD om ook in wijken en ‘aanloop-winkelgebieden’ meer ruimte voor horeca en winkels toe te laten. Dit past hier goed bij. We vragen het College naar het perspectief op de toekomst: is dit daadwerkelijk ‘stap 1’ en volgen er meerdere stappen? En, kan ook Assendorp rekenen op dergelijke mooie investeringen? Het College kiest er ook voor om te investeren in een versteviging van de organisatie achter Port of Zwolle. De VVD wil daar een schep bovenop doen: de duurzame ambitie om meer transport van weg naar water te halen, de grote gunstige ligging van de drie PoZ-havens en de bereidheid van Rijk en Europa om te investeren in scheepvaart maken dat wij geloven in meer kansen voor de haven. Zowel in strategische als fysieke zin ambieert de VVD-uitbreiding van Port of Zwolle. Wij hebben hierover een motie in de binnenzak.  

Werkgevers staan te springen om goede mensen; de economie draait als een zonnetje. De VVD wil dat voor iedereen werk is in Zwolle; of je daar nu wat hulp bij nodig hebt, of je kiest voor ondernemerschap. We willen een vloeiende keten van werkmogelijkheden waarbinnen voor iedereen een plekje op de arbeidsmarkt is: dagbesteding voor mensen met een handicap, beschut werk bij een van de Zwolse werkgevers, of een jobcoach als je wat extra hulp nodig hebt. We zijn daarom erg blij met de grote investering die het College doet op de Human Capital Agenda: – het koppelen van werkzoekenden aan een baan, en daarbij de benodigde omscholen verzorgen als dat nodig is.

Het College zegt dat voor een groep van 2.500 bijstandsgerechtigden betaald werk niet, of pas op termijn haalbaar is. Dat vindt de VVD te somber gedacht. Het is goed dat het College zich een doelstelling oplegt bij de uitstroom van bijstand naar werk (350 per jaar). Wat de VVD betreft mag dat aantal nog hoger. Daarbij hoort ook dat we zuinig en behoedzaam omgaan met het sociale vangnet wat werkende Zwollenaren opbrengen. In deze begroting stellen we ook geld beschikbaar voor de sociale recherche. Dat is belangrijk. Daarom is het belangrijk dat ook onze gemeente bij het handhavingsbeleid onderzoek kan doen. In Zwolle, maar ook in het buitenland, hoe complex dat soms ook is. En dat we vervolgens ook maatregelen kunnen nemen. We horen graag hoe het College hier tegenaan kijkt en of zij bereid is om in de beleidscyclus te rapporteren over de aanpak van bijstandsfraude in Zwolle en in het buitenland. We hebben hierover een motie paraat.

Zorg in Zwolle – van onhoudbaar naar betaal –en beschikbaar
Ondanks alle positieve geluiden over de belangrijke investeringen in deze begroting voor onze stad, maakt de VVD zich nog steeds zorgen over alle geldoverschrijdingen in het sociaal domein. Voor dit jaar, 2018, moesten we in juni al € 10,5 miljoen beschikbaar stellen voor het sociaal domein; nu blijkt dat Zwolle aan het einde van het jaar op WMO-zorgverstrekkingen (€ 1.700.000,-) en de Jeugdhulp (€ 2.100.000,-) ook nog eens behoorlijk uit de pas loopt. Voor het komende jaar stelt het College ook al extra geld beschikbaar (WMO: € 700.000,-; Dagbesteding € 120.000,-). De VVD wil dat iedere Zwollenaar, jong of oud, de zorg krijgt die hij nodig heeft. Maar om die zorg te kunnen blijven bieden moeten de uitgaven wel beheersbaar zijn.

Het College is voortvarend aan de slag gegaan met het interventieplan en vertrouwt op een hervormingsscenario in 2019. Zeker, de Rijksuitgaven zijn grillig, maar ook lokaal zien we tegenvallers die we echt zouden moeten voorkomen. We horen graag van het College hoe zij de risico’s inschat voor het voorliggende jaar, met name gelet op de miljoenen die we bij hebben moeten leggen op zorg en Jeugdhulp op het lopende jaar 2018. Daarbij horen we natuurlijk graag een doorkijkje naar het hervormingsplan, waar we hoge verwachtingen van hebben.

De energie-transitie – behapbaar en interessant voor álle Zwollenaren
Een duurzame stad met een realistische kijk op de energie-transitie is een van de speerpunten van deze coalitie. Hierover heeft de Raad recent al een zinvol debat gevoerd. En de VVD is er trots op dat we deze stappen zetten, waarbij verleiding en positieve prikkelen van inwoners en bedrijven het uitgangspunt is. Daarom willen we graag dat ook de Rijksoverheid prikkels belemmert en goede ontwikkelingen op duurzaamheid beloont. Daarvoor dienen wij een motie in: om er in Den Haag op aan te dringen dat goede duurzaamheidsinitiatieven waar mensen veel geld voor uittrekken, niet automatisch gaan leiden tot negatieve effecten: een boete op duurzaamheidsinvesteringen; maar veel meer dat Zwollenaren worden geprikkeld om te investeren in deze duurzaamheid.

Veilig, vrij en welvarend leven in Zwolle
Onze vrijheid en veiligheid is een heel groot goed, en het waarborgen hiervan de belangrijkste taak van de overheid, in Zwolle, in Overijssel, in Nederland. Gelukkig lezen we in de begroting ook dat Zwolle steeds veiliger wordt: de criminaliteitscijfers dalen en het veiligheidsgevoel van Zwollenaren neemt toe. Voor de VVD zijn ‘vrijheid, veiligheid en welvaart’ de belangrijkste voorwaarden die we ons ten doel zouden moeten stellen. Die vrijheid, veiligheid en welvaart van onze stad maakt het zo’n fijne plek om te wonen. En die vrijheid, veiligheid en welvaart gunt de VVD álle Zwollenaren: of je hier nu 60 jaar, of 60 dagen woont.

Het is daarom goed dat het College in deze begroting proactief werk maakt van de integratie en arbeidsparticipatie van statushouders vanaf dag één, en daarmee de ambitie toont om voor het Rijksbeleid uit te lopen. Grote waardering van de VVD hiervoor! Als vanuit een plek ver in de wereld, Zwolle je nieuwe thuis wordt, is er niets belangrijkers dan dat je de taal spreekt, of met een baan in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. Wel wijst de VVD op de grote verantwoordelijkheid die bij de nieuwe inburgering een verantwoordelijkheid wordt van de gemeenten: om ook daadwerkelijk aan te sluiten bij de ideeën die de Rijksoverheid hier bij heeft, dienen wij een motie in die vraagt om een concreet plan voor de gevraagde € 5 ton integratie –en participatiegeld.  Alleen door hier goed over na te denken kunnen we komen tot een effectief, Zwols integratiebeleid dat ook echt werkt.

Ter afsluiting
Onze stad verdient de investeringen waar de VVD haar handtekening voor wil zetten. Inwoners en ondernemers zijn er klaar voor, laten zij zien met de vele initiatieven die zij ontplooien. Zoals het Herman Brood-museum, afgelopen zondag geopend, opgebracht en gesteund door Zwollenaren. We willen graag een straat die Herman Brood, onze Zwolse trots een plekje geeft.

Zwolle smacht naar groei en naar de ambitieuze blik over de veilige grenzen die we altijd hebben gekoesterd, die heel comfortabel aanvoelen, maar die we ook nodig moeten verzetten. Daar hoort ook bij dat we de dingen soms anders moeten doen, dan we ze altijd al deden. Een havenbedrijf met een grotere ambitie voor de toekomst, een binnenstad waar we misschien op plaatsen moeten afbreken om mooier te worden, een integratiebeleid waar we wat mogen vragen van mensen, om ze vervolgens de vrijheid, veiligheid en welvaart te kunnen bieden die onze stad zovelen al zo lang biedt en heeft geboden. De VVD is er trots op dat wij vandaag ja mogen zeggen, tegen die stap naar groei, in die heerlijke stad waar het zo geweldig leven is.