Algemene Beschouwingen 2017: Investeren in economie, lastenverlichting en mobiliteit

FullSizeRender.jpg

Door Johran Willegers op 26-06-2017

De VVD is trots. Trots op de wijze waarop onze stad uit de crisis is gekomen. Zwolle heeft gloriedagen in het vooruitzicht. Dat vraagt om slimme en strategische investeringen. Investeringen waar onze inwoners iets aan hebben. Dat is de kern van de bijdrage die fractievoorzitter Thom van Campen 26 juni hield bij de Algemene Politieke Beschouwingen van Zwolle. Lees de volledige spreektekst van de VVD bij deze Perspectiefnota hier terug.

Bijdrage algemene beschouwingen

Het was een mooie middag in mei, toen de coalitiefracties van ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD tot een akkoord kwamen. Een akkoord met ruimte voor stad en raad. Er was optimisme, maar wel heel voorzichtig optimisme. ‘Het dieptepunt van de crisis lijkt voorbij’, leidde de financiële paragraaf in. Gevolgd door: ‘dat goede nieuws zien we nog niet weerspiegeld in onze financiën’. We stelden kaders voor een forse bezuinigingsopgave van € 14,2 mln.

Hoe anders wappert de blauwwitte Zwolse vlag vandaag aan de Peperbus en op het bordes van het stadhuis. Onze stad is onverminderd sterk uit de crisis gekomen. Die crisis die vele Zwollenaren heeft geraakt; waar Zwollenaren tegen hebben geknokt. Het is aan díe Zwollenaren te danken, dat wij vandaag mogen, überhaupt kúnnen praten over een Perspectiefnota, die voor het eerst sinds jaren bezuinigen weer nadenkt over investeren in de stad.

Ons Zwolle, stad met zoveel potentie en groeikansen. De VVD dankt het College, voor behoedzaam beleid en de zorgvuldige opstelling van deze PPN: in samenwerking met raad en stad. Wij bedanken onze partners in de stad, voor het scherphouden van ons bestuur. Maar bovenal danken wij onze inwoners. Die Zwollenaren die hebben bijgedragen aan economisch herstel en ons nu de ruimte geven om onze stad nog sterker te maken. 

Zwolle werkt

Want Zwolle heeft alle ingrediënten om haar economische toppositie te behouden en te verbeteren. Waar iedere dag 95.000 mensen aan het werk zijn dankzij grote en kleine bedrijven. Organisaties en instellingen die Zwolle als ideale plek zien om te ondernemen. De historische binnenstad is het hart van onze stad. De VVD ziet dat met de groei van Zwolle, ook de binnenstad meegroeit. Niet langer is de stadsgracht de grens van ons centrum. De VVD juicht het toe dat we voortaan ook de Assendorperstraat, het winkelgebied Diezerpoort en de stationsbuurt tot het centrumgebied rekenen. We zijn blij met de betrokkenheid van de HMO – om de opgave in het Broerenkwartier tot een succes te brengen. De complexiteit aan eigendomsposities vraagt behendige diplomatie, en de VVD ziet dat het College daar goede stappen in zet.

Het MKB is de ruggengraat van onze economie. Zij verzorgen de banen die we zo hard nodig hebben om Zwollenaren in de gelegenheid te stellen onafhankelijk, hun eigen leven in te richten. Die ondernemers moeten we niet teveel lastigvallen met regels en belastingen. De VVD dankt het College voor de per VVD-motie gevraagde maatregelen in de nota ‘ontzorg de ondernemer’, maar ziet de gedeeltelijke afschaffing van de precario vooral als een eerste aanzet tot een broodnodige lastenverlichting. Onze fractie vindt het heel logisch, dat als de overheid geld overhoudt, dit naast mooie investeringen in de stad, ook terug zou kunnen vloeien naar de burger: het – hoeft – niet – op! Ook lastenverlagingen dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een tegemoetkoming richting onze inwoners en daarmee een economische impuls.

Die economie staat niet stil en ontwikkelt zich razendsnel. Dat heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid. Nieuwe banen en behoeften ontstaan door technologisering, robotisering en flexibilisering van arbeid. Dat is geen bedreiging, dat biedt juist kansen. De VVD is blij dat het College de vlucht naar voren kiest met de investering in topwerklocaties. Wel vraagt onze fractie het College om de bestaande Zwolse ondernemers daarbij niet uit het oog te verliezen, zodat de werklocaties daadwerkelijk versterkend voor onze bestaande economie gaan werken.

Bereikbare stad

De economie reist via infrastructuur. Al eeuwenlang dankt Zwolle haar welvaart aan de strategische ligging van de stad. Het netwerk van weg-, spoor- en waterverbindingen maakt Zwolle een aantrekkelijke vestigingslocatie en logistiek knooppunt tussen de Randstad en de rest van Europa. Zeker met Airport Schiphol-Lelystad in het vooruitzicht wachten ons nieuwe kansen. Daarvoor moeten we de zaken hier wel op orde hebben. We zien de wegen in en rondom Zwolle dichtslibben. Werkende Zwollenaren staan dagelijks weer in de file of in volle treinen op weg naar hun werk. Uit de meest recente NMCA lezen we dat mobiliteit het sterkst groeit in de stedelijke regio’s.  Zwolle wordt daar expliciet genoemd als plek waar echte bereikbaarheidsproblemen verwacht gaan worden.

De VVD wil graag van het College horen hoe we ons hier op voorbereiden. Als we op onze handen gaan zitten, gaan we kansen missen. In de motie Verkeersveilig Foodcourt vroegen we in het najaar met een voorstel te komen om de verkeersdoorstroming en –veiligheid te verbeteren voor het kruispunt Ceintuurbaan/Meppelerstraatweg. Met het oog op actuele en toekomstige knelpunten zouden we dit eigenlijk voor de gehele ring om en aanvoerwegen naar onze stad moeten doen. Onze fractie wil het College per motie vragen om dit capaciteitsonderzoek breder te trekken. En, hoe verhoudt deze verwachte mobiliteitsgroei zich tot onze opgaven in de Spoorzone. Lopen we daarmee op schema, of zouden we gelet op deze groei een en ander wellicht versneld moeten uitvoeren?

Veilig voelen, veilig zijn

‘Bijna niemand zo trots op de eigen stad als een Zwollenaar’, kopte De Stentor afgelopen juni na de publicatie van het Steden –en Merkenonderzoek. We voelen een enorme waardering en verbondenheid met onze eigen stad. Een stad, waar iedereen veilig leeft, woont, werkt en zich veilig voelt. Toch is dat niet altijd vanzelfsprekend. Zelf heb ik tijdens een nacht meelopen met het fantastische VOS-team van de politie, gezien hoe hard wordt gewerkt aan een prettig, veilig leefklimaat in onze stad. De VVD is blij dat het College opvolging geeft aan de VVD/PvdA-motie om voortdurend aandacht te hebben voor verschuivingen van uitgaans-gerelateerde overlast. Hufters moeten tijdig in de kraag worden gegrepen en daarbij past de extra investering in cameratoezicht.

Diezelfde scherpe blik gunt onze fractie de bedrijventerreinen in onze stad, waar ondernemers dagelijks hun boterham verdienen. De ervaringen met kentekenherkenning op Hessenpoort zijn positief. De VVD heeft in het verleden, maar ook recent navraag gedaan bij de ondernemersvereniging Marslanden en ook daar is nog steeds grote belangstelling voor kentekenherkenning. Onze fractie weet dat hierover gesprekken lopen met de organisatie. Kent het College de behoefte van de OCM en is het College bereid om toe te werken naar een oplossing zodat ook deze  ondernemers zich verzekerd voelen van een veilige plek om te ondernemen. Wij hebben hiervoor een mooie motie achter de hand.

Stad van mensen

De economie trekt aan en de werkloosheid daalt. We zien nieuwe banen ontstaan. Nieuwe kansen voor onze inwoners. Toch zien we ook dat nog niet iedereen hiervan profiteert, of kan profiteren. Bijvoorbeeld omdat jouw werkgever failliet is geraakt, of omdat je niet kúnt werken. De VVD wil dat die Zwollenaren zich gesteund en geholpen voelen door de gemeente. We praten met werkgevers, om te kijken of we je daar aan het werk kunnen helpen, zoals we in gesprek zijn gegaan met de Primark. We investeren om te kunnen blijven inzetten op die participatie van Zwollenaren. Voor de VVD geldt daarbij als uitgangspunt dat het moet lonen om te werken. Dat zorgt er niet alleen voor dat mensen gemotiveerd zijn om hun eigen boterham te verdienen, maar is bovendien noodzakelijk voor het draagvlak voor dit sociale vangnet.

In deze gemeenteraad wisselen we vaak van gedachten over hoe we goede zorg bieden aan onze inwoners. Voor de VVD staan daarbij de eigen omgeving, doelrealisatie en keuzevrijheid als een paal boven water. Zorgaanbieders moeten daarbij leveren en presteren. Wanneer zij dat onvoldoende doen, zouden er gevolgen getrokken moeten worden. Onze fractie dient hierover een motie in die een nog scherpere verantwoordingsplicht vraagt van aanbieders. Onze inwoners blijven  gezond door te bewegen. Sportclubs dragen niet alleen bij aan een fit lichaam, maar ook aan een fitte geest. De verenigingsmentaliteit verbroedert en geeft sociale cohesie. Wij zijn blij dat het College na onze motie geld beschikbaar stelt voor kunstgrasvelden om de capaciteitsproblemen bij drie buitensportaccommodaties op te lossen.

Nieuwe energie

In het Zwolle van nu en morgen kiezen we voor energie-neutrale, klimaat-adaptieve en circulaire stad. Die abstracte begrippen worden heel concreet als we kijken naar initiatieven die ontstaan in onze stad. Wij zien inwoners die gezamenlijk stroom inkopen. Die hun huis extra laten isoleren. Die hun dak bedekken met zonnepanelen en willen nadenken over de grote energie-transitie waar heel Zwolle, eigenlijk de hele wereld voor staat. Dat doen Zwollenaren niet alleen om een verheven ideaal: maar bovenal omdat het ook heel aantrekkelijk kan zijn voor de portemonnee. Een mooi voorbeeld is het initiatief van een aantal ondernemers om te gaan werken met Urban Farming – landbouw in stedelijk gebied/vastgoed. Wij willen het College per motie vragen om ook deze vorm van duurzaam denken te betrekken bij beleidsvorming.

De VVD ziet een rol weggelegd voor de gemeente waar het gaat om het faciliteren van die circulaire economie. Met draagvlak van onze inwoners. Onze fractie is trots op de pilot die het College na ons amendement heeft uitgewerkt. Deze pilot is gericht op het achteraf belonen van het minder aangeboden restafval. Hiermee verleiden we onze inwoners om bij te dragen aan die belangrijke stap naar een circulaire economie. De stappen die het College voorstelt om daarbij die economische benadering te kiezen – waarbij ook ondernemers profiteren, en oog is voor werkgelegenheid kunnen rekenen op waardering van de VVD.

Onze regio

In Zwolle doen we het niet alleen. We zijn onlosmakelijk verbonden met onze regio. Die regio loopt door alle beleidsgebieden heen. Voor de VVD hoort daarbij een gemeente die werkt. Voor Zwollenaren, met Zwollenaren aan een stad waar de logica van onze inwoners centraal staat. Onze inwoners mogen er daarbij vanuit gaan dat hun informatie en gegevens bij ons veilig zijn. Niet alleen bij de gemeente, maar ook bij de aan ons gelieerde organisaties als GBLT en ONS. Wij overwegen een motie die vraagt om nog sterkere borging van de informatiebeveiliging.

De VVD is trots. Trots op de wijze waarop onze stad uit de crisis is gekomen. Zwolle heeft gloriedagen in het vooruitzicht. Dat vraagt om slimme en strategische investeringen. Investeringen waar onze inwoners iets aan hebben. Door slim na te denken, en te blijven samenwerken benutten we die grote potentie van onze stad. Zwolle, werkende stad, die goed bereikbaar is, waar mensen zich veilig voelen, geholpen als ze het zelf even niet meer kunnen. Vol nieuwe energie, samen met inwoners, ondernemers en overheden in een sterke economische regio.