Aangescherpte opdracht Sociaal Wijkteam

Raadsdebat Aangescherpte opdracht Sociaal Wijkteam.png

Door Branco Schoenaker op 15-01-2024

Deze informatienota is door de agendacommissie van de gemeenteraad geagendeerd voor een debat. Het in 2015 opgerichte sociale wijkteam (SWT) heeft zich in de afgelopen periode ontwikkeld tot een succesvol organisatieonderdeel dat inwoners helpt met uiteenlopende ondersteuningsvragen. Het SWT kreeg bij de aanvang geen expliciete opdracht of doelen mee. Er is behoefte aan het aanscherpen van de opdracht van het SWT. Hier heeft de VVD bepaalde ideeën over, lees hier de gehele bijdrage van Monique.

In Zwolle staan we voor elkaar klaar. In Zwolle kan je zijn wie je bent, heb je de vrijheid om je eigen leven in te richten en kan je bij de gemeente en talloze vrijwilligersorganisaties aankloppen als je een steuntje in de rug nodig hebt. Het SWT is de spil in al die uitgangspunten. Zij helpen mensen zelfredzaam te worden, zij staan klaar met een luisterend oor en zij signaleren en adviseren over problemen die meer aandacht verdienen. Dat verdient een enorm compliment.Er ligt nu een opdracht voor waar de medewerkers van het SWT al zo lang op wachten en de VVD ondersteunt de beweging die is ingezet en de tien leidende principes die in de opdracht worden omschreven.

Maar voorzitter ik zal het maar vast zeggen. De VVD is behoorlijk kritisch op deze opdracht. Want dit college weigert om een motie uit te voeren die met meerderheid van stemmen is aangenomen om een evaluatie uit te voeren naar de positie van het sociaal wijkteam. Het college zegt dat dit niet zinvol is gezien de doorontwikkeling van het SWT. En voorzitter ik vind dat onacceptabel. De decentralisatie is 9 jaar geleden. Er is toen, tegen een onafhankelijk adviesrapport in, besloten om het SWT volledig onder de vleugels van de gemeente te brengen. Dat betekent dat medewerkers van het SWT altijd een dubbele pet op hebben. In 2017 is een motie van VVD, CU en CDA aangehouden die vroeg om een evaluatie en toen dat niet gebeurde is er een heel scherp debat gevoerd waarbij met name de heer De Boer van CU zeer kritisch was op toenmalig wethouder de Jong. Op 7 maart 2022 is dus opnieuw een motie ingediend door VVD, CU, SW en D66 om dat alsnog voor elkaar te krijgen. En wéér weigert het college om dit te doen. Ik vraag de mede indienende partijen van deze moties dan ook hoe zij daar tegenaan kijken en ook aan het college om hierop te reflecteren.Dit is voor mijn fractie al genoeg reden om te zeggen dat dit college terug naar de tekentafel moet met deze opdracht, maar er zijn meer redenen voor mijn fractie om kritisch te zijn op deze nota.

Want de aangescherpte opdracht blijft wel erg hangen in een visie en omschrijving van principes en taken. Anderhalf jaar geleden heeft de wethouder toegezegd om de doelen in deze opdracht specifiek, meetbaar, realistisch en tijdgebonden te maken. Maar ik lees dat nergens terug. Bij geen enkel doel staat omschreven wanneer dat doel behaald is, wat daarvoor nodig is en wanneer goed, goed genoeg is. Waarom is die toezegging niet nagekomen?

Een andere aangenomen motie vroeg om de beschikbare data te gebruiken bij het formuleren van deze opdracht. Maar het college zegt dat de vastgestelde KPI's niet kunnen worden genormeerd, omdat er geen data is. Dat is toch heel gek, want die data is er juist wel. En nergens in de opdracht lezen we terug dat de doelen en taken zijn gebaseerd op die data. Graag een reactie van de wethouder hierop.

De VVD zet ook vraagtekens bij het proces. Door deze opdracht niet concreet te maken, nog met een inrichtingsplan te komen en daarna te bepalen hoeveel mensen en middelen er nodig zijn is omkeren van de budgetrealiteit. Ik ga ook geen boodschappen doen, zonder na te denken of ik daar wel budget voor heb en hoeveel mensen er eigenlijk mee eten. Hoe zorgt de wethouder ervoor dat het huishoudboekje van de gemeente op orde blijft?

Al sinds de start van het SWT blijft dit college star vasthouden aan haar eigen ideeën en slaat zij rapporten van gerenommeerde adviesbureaus en moties van het hoogste beslisorgaan van deze stad in de wind. Zij komt haar toezeggingen niet na als het gaat om het concretiseren van doelen en heeft lak aan een motie die vraagt om data te gebruiken voor het formuleren van een opdracht.

Het SWT verdient meer, deze raad verdient meer en onze inwoners verdienen dat we scherp blijven kijken naar hoe we de zorg voor jou, je kinderen en je ouders beter kunnen blijven maken.