Vragen over vrijwilligers bij hulpdiensten.

Vragen over vrijwilligers bij hulpdiensten.
13 dec. 2023 10:00
Iedere week dragen duizenden Zwollenaren via vrijwilligerswerk hun steentje bij aan de samenleving. Ook bij de politie en de brandweer, de zogeheten hulpdiensten, zijn vrijwilligers actief. In het vrijwilligersbeleid van het college is tot nu toe geen aandacht voor de hulpdiensten. De VVD heeft signalen gekregen van de hulpdiensten dat vrijwilligers hard nodig zijn bij zowel de politie als de brandweer. De VVD-fractie vindt het belangrijk dat de hulpdiensten worden ondersteund in het vinden en het behouden van deze vrijwilligers en heeft hierover raadsvragen gesteld.
Meer

Raadsdebat: Verkoopprocedure locatie Eventvoorziening

Raadsdebat: Verkoopprocedure locatie Eventvoorziening
11 dec. 2023 19:30
In juli 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit van het college om de verkoopprocedure voor de locatie Voorsterpoort Oost (eventvoorziening) te stoppen en de kavels voor een nieuwe indoor eventvoorziening niet te gunnen aan de enig overgebleven aanbieder. De IJsselhallen worden in 2024 gesloopt voor de bouw van woningen. De gemeente Zwolle wil daarom een nieuwe indoor eventvoorziening voor de stad, met grote economische impact en aantrekkingskracht. Deze voorziening moet iets toevoegen aan de stad en regio. Lees hier de bijdrage van Johran:
Meer

Themadebat Sociaal Domein

Themadebat Sociaal Domein
11 dec. 2023 19:30
Voor het themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen, de VVD heeft hier een paar punten over. Lees hier Monique's gehele bijdrage:
Meer

Raadsdebat: Beleidsnota Basisvaardigheden

11 dec. 2023 19:30
Kunnen lezen, schrijven, rekenen en op de computer werken zijn belangrijke middelen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren en mee te doen in de samenleving. Gemeente Zwolle vindt het dan ook van belang om deze basisvaardigheden van inwoners te vergroten en te versterken. De VVD heeft hier ideeën over, lees hier Monique's gehele bijdrage:
Meer

Raadsdebat: Stadsfoyer

Raadsdebat: Stadsfoyer
4 dec. 2023 19:30
Binnen de uitbreiding van winkelcentrum Stadshagen wordt de Stadsfoyer gerealiseerd als nieuwe maatschappelijke voorziening. Op 23 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten om €16 miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop van de Stadsfoyer. De VVD heeft hier een aantal opmerkingen over, lees hier Niels zijn gehele bijdrage
Meer

Raadsdebat: Parkeerstrategie 2040

Raadsdebat: Parkeerstrategie 2040
4 dec. 2023 19:30
De beschikbare openbare ruimte voor parkeren wordt door de groei van de stad beperkter. Daarom wil de gemeente anders omgaan met de invulling ervan. In vergelijking met zestig jaar geleden is het aantal inwoners van Zwolle verdubbeld. In diezelfde periode zijn er twintig keer zoveel auto’s bijgekomen en dat stopt niet. De VVD heeft hier ideën over hoe dit moet, lees hier Johran zijn bijdrage;
Meer

Schriftelijke Vragen Oude Mars

Schriftelijke Vragen Oude Mars
1 dec. 2023 21:15
De bewoners van woonwijk Oude Mars zijn een petitie gestart om aandacht te vragen voor de gevaarlijke verkeerssituatie. De VVD begrijpt de bezorgdheid maar al te goed en heeft raadsvragen gesteld. Lees hier onze schriftelijke vragen:
Meer

Themadebat: Vrijetijdsbesteding

Themadebat: Vrijetijdsbesteding
20 nov. 2023 19:30
Voor het themadebat vrijetijdsbesteding worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s te verruimen. De VVD heeft hier een paar punten op, lees hier de gehele bijdrage van Thijmen:
Meer

Raadsdebat: Afhandeling motie Zwolle Vuurwerkvrij

Raadsdebat: Afhandeling motie Zwolle Vuurwerkvrij
20 nov. 2023 17:40
Op 12 december 2022 heeft de raad gesproken over de toekomst van de jaarwisseling in Zwolle. Tijdens de besluitvormende vergadering van 19 december 2022 heeft de gemeenteraad naar aanleiding van die bespreking de motie Zwolle Vuurwerkvrij aangenomen. Lees hier Johran zijn gehele bijdrage:
Meer

Raadsdebat: Rekenkameronderzoek ‘Leren van stimuleren’

Raadsdebat: Rekenkameronderzoek ‘Leren van stimuleren’
20 nov. 2023 17:27
In juli van dit jaar heeft de voorzitter van de Rekenkamer het rapport “Leren van Stimuleren” aangeboden aan de gemeenteraad. Dit rapport en de reactie van het college van B&W vormen de onderleggers voor dit debat. De reactie van de raad op de conclusies en aanbevelingen zal leiden tot een besluit van de raad over dit rapport. Wij als VVD Zwolle hebben hier bepaalde punten op, lees hier Monique's gehele bijdrage:
Meer

Themadebat: Onderwijs en Jeugd

Themadebat: Onderwijs en Jeugd
20 nov. 2023 17:21
Voor het themadebat Onderwijs en Jeugd worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s te verruimen. De VVD heeft opmerkingen over deze nota's, lees hier Annemee's gehele bijdrage!
Meer

Debat Begroting 2024

Debat Begroting 2024
10 nov. 2023 09:00
"In Zwolle hebben we het goed voor elkaar. Daar werken vele inwoners en ondernemers elke dag ontzettend hard aan. Dat zorgt ervoor dat we zo’n heerlijke stad zijn. De VVD wil dat al onze inwoners zich optimistisch kunnen voelen. Dat voor jou en de jouwen je het vertrouwen hebt dat het leven steeds weer een stapje beter wordt. Pas dan werkt de overheid voor jou. Pas dan staat de overheid aan jouw kant." Klik hier voor de gehele bijdrage!
Meer

Jeroen Doornbos neemt afscheid als raadslid en geeft het stokje door aan huidig burgerlid Niels Tol

Jeroen Doornbos neemt afscheid als raadslid en geeft het stokje door aan huidig burgerlid Niels Tol
6 nov. 2023 20:52
Tijdens de raadsvergadering van maandag 6 november aanstaande neemt Jeroen Doornbos afscheid als raadslid. Ruim 6 jaar maakte Jeroen deel uit van de Zwolse VVD-fractie. Dit deed hij met een enorme passie en toewijding. De komende tijd wil Jeroen zich meer richten op andere zaken, zoals gezin en gezondheid.
Meer

Raadsdebat: Stadspas

Raadsdebat: Stadspas
30 okt. 2023 19:30
In het coalitieakkoord is in het kader van de inzet op bestaanszekerheid en kansengelijkheid de ambitie beschreven om te komen tot invoering van een Zwolse stadspas. De pas moet het voor inwoners met en laag inkomen makkelijker maken om gebruik te maken van alle regelingen waar zij recht op hebben. De VVD heeft een aantal opties voor deze pas, lees Monique's gehele bijdrage hier!
Meer

Raadsdebat: Ruimtelijk Ontwikkelplan (ROP) Nieuwe Veemarkt

Raadsdebat: Ruimtelijk Ontwikkelplan (ROP) Nieuwe Veemarkt
30 okt. 2023 19:30
De toekomstige Nieuwe Veemarkt moet een eigenzinnige wijk worden met daarin een breed en veelzijdig aanbod van woningen en ruimte om te innoveren en te experimenteren. Een nieuwe stadsbuurt met voldoende ruimte voor water, groen, mens en dier. Op deze locatie moeten 750 woningen worden gerealiseerd. De VVD heeft hier opmerkingen over, lees Regien's gehele bijdrage hier!
Meer

Raadsdebat: Opinienota Verkenning Stadsbroek IJsselvizier

Raadsdebat: Opinienota Verkenning Stadsbroek IJsselvizier
11 okt. 2023 13:30
Het traject Verkenning Stadsbroek en IJsselvizier komt voort uit de Omgevingsvisie. In deze visie over de toekomst van Zwolle is aangekondigd dat de gemeente Zwolle een verkennend onderzoek uitvoeren naar de in de gewenste ontwikkeling van beide gebieden die respectievelijk ten noordoosten en ten zuidwesten aan de wijk Stadshagen grenzen. Hier hebben wij als VVD Zwolle verschillende opmerkingen over, lees hier Regien's hele bijdrage:
Meer

Themadebat economie, werk en inkomen

Themadebat economie, werk en inkomen
11 okt. 2023 13:25
Voor het themadebat economie, werk en inkomen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college. Deze hebben wij natuurlijk namens de VVD Zwolle, lees hier Monique's gehele bijdrage
Meer

Raadsdebat: Nieuw parkeerreguleringsgebied Hogenkamp en Indische Buurt

Raadsdebat: Nieuw parkeerreguleringsgebied Hogenkamp en Indische Buurt
11 okt. 2023 13:22
Een deel van de bewoners uit de Indische Buurt en Pelmolenstraat en omgeving ervaart parkeeroverlast. Bewoners, die wonen nabij het winkelgebied en/of de grens van een gebied waar al betaald parkeren geldt hebben in de afgelopen jaren regelmatig verzocht om een oplossing voor de parkeerdruk in hun buurt. De VVD Zwolle heeft hier een bepaalde visie op, lees hier Thijmen's beijdrage: 
Meer

Themadebat Bouwen en Wonen

Themadebat Bouwen en Wonen
2 okt. 2023 20:09
Voor het themadebat Bouwen en Wonen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Hier heeft de VVD een paar opmerkingen over, lees hier Regien's gehele bijdrage
Meer

Raadsdebat: Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders

Raadsdebat: Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders
2 okt. 2023 19:59
Eind 2021 heeft de gemeenteraad de motie “Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders” aangenomen. In deze motie verzocht de gemeenteraad het college om te onderzoeken of de methode die Kampen toepast om de toekenning van zorgwoningen te regelen, en daardoor grip en sturing te hebben, ook in Zwolle toepasbaar is. Na de motie is gestart met het project ‘Grip op zorg’. Dit project heeft als doel om methodiek te ontwikkelen waarmee de leefbaarheid rond woonzorgwoningen in buurten kan worden beschermd. Lees hierbij de bijdrage van Niels:
Meer