Raadsdebat: Visie Zwolle Circulair & duurzame economische ontwikkeling

Raadsdebat: Visie Zwolle Circulair & duurzame economische ontwikkeling
26 feb. 2024 19:30
In een circulaire economie gaan we zuiniger om met de grondstoffen die beschikbaar zijn en de producten die we daarvan maken. Producten worden in de huidige economie ‘lineair’ gemaakt, het volgt een vaste lijn: stap voor stap, van grondstof tot het product dat je koopt, gebruikt en weer weggooit.…
Meer

Themadebat Vrijetijdsbesteding

Themadebat Vrijetijdsbesteding
26 feb. 2024 19:30
Voor het themadebat Vrijetijdsbesteding worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het…
Meer

Raadsdebat: Masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle

Raadsdebat: Masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle
26 feb. 2024 19:30
De economie verandert in hoog tempo. Dit gebeurt onder invloed van technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, de energietransitie, de arbeidsmarkt, anders denken over hoe we omgaan met grondstoffen en de wetgeving die daarmee gepaard gaat. Met dit masterplan wordt samenhang aangebracht in…
Meer

Themadebat Economie, Werk en Inkomen

Themadebat Economie, Werk en Inkomen
6 feb. 2024 10:24
Voor het themadebat inkomen, werk en economie worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het…
Meer

Raadsdebat: Strategie deelmobiliteit

Raadsdebat: Strategie deelmobiliteit
5 feb. 2024 19:30
Hoe wij om willen gaan met deelmobiliteit is onderdeel van hoe wij op een duurzame manier willen omgaan met vervoeren en verplaatsen in de stad. Met Deelmobiliteit bedoelen wij de manier waarop voertuigen zoals auto's, fietsen of scooters gedeeld kunnen worden in Zwolle door meerdere gebruikers.…
Meer

Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid

Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid
5 feb. 2024 17:21
Voor het themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college…
Meer

Themadebat Fysieke Leefomgeving

Themadebat Fysieke Leefomgeving
29 jan. 2024 19:30
Voor het themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken…
Meer

Raadsdebat: Koers Sociaal Domein Zwolle 2024-2030

Raadsdebat: Koers Sociaal Domein Zwolle 2024-2030
29 jan. 2024 19:30
De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid en steeds meer taken waar het gaat om het welzijn, gezondheid, de (inkomens)ondersteuning en zorg voor inwoners. Dit geheel wordt het gemeentelijke ‘sociaal domein’ genoemd. Sinds 2019 wordt onder de noemer van de ‘Hervormingsagenda Sociaal…
Meer

Initiatiefvoorstel Vandalismefonds schadeherstel sportparken

Initiatiefvoorstel Vandalismefonds schadeherstel sportparken
17 jan. 2024 12:30
Er is bij deze sportparken sprake van schade door vandalisme en daar wil de VVD Zwolle een fonds voor laten instellen bij de gemeente, zodat die schade vergoed kan worden en sportparken daarvoor niet hun eigen budgetten meer hoeven aan te spreken. Lees hier de initatiefnota van Annemee:
Meer

Themadebat Klimaat & Energie

Themadebat Klimaat & Energie
15 jan. 2024 19:30
Voor het themadebat Bouwen en Wonen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen…
Meer

Raadsdebat: Gebiedsvisie Breecamp-West

Raadsdebat: Gebiedsvisie Breecamp-West
15 jan. 2024 19:30
De gemeenteraad wordt voorgesteld de gebiedsvisie Breecamp-West vast te stellen. Bedoeling is om de dekking voor de planbegeleiding voor het ruimtelijk ontwikkelplan in het kader van kostenverhaal te realiseren uit de op te stellen privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst. De VVD heeft hier een…
Meer

Raadsdebat: Nieuwbouw Filmtheater Fraterhuis Broerenkwartier

Raadsdebat: Nieuwbouw Filmtheater Fraterhuis Broerenkwartier
15 jan. 2024 19:30
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het voortzetten van de herontwikkeling en de aankoop van het voormalige Hudson’s Bay pand conform het door de gemeenteraad op dit pand gevestigde Wet voorkeursrecht gemeenten op basis van een aangepast programma, echter zonder het Fraterhuis. Ook…
Meer

Aangescherpte opdracht Sociaal Wijkteam

Aangescherpte opdracht Sociaal Wijkteam
15 jan. 2024 18:30
Deze informatienota is door de agendacommissie van de gemeenteraad geagendeerd voor een debat. Het in 2015 opgerichte sociale wijkteam (SWT) heeft zich in de afgelopen periode ontwikkeld tot een succesvol organisatieonderdeel dat inwoners helpt met uiteenlopende ondersteuningsvragen. Het SWT kreeg…
Meer

Themadebat Bouwen en Wonen

8 jan. 2024 20:41
Voor het themadebat Bouwen en Wonen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen…
Meer

Wat we in 2023 hebben bereikt

Wat we in 2023 hebben bereikt
27 dec. 2023 12:19
In 2023 zijn we samen aan de slag gegaan voor een veiliger, mooier en bloeiende Hanzestad Zwolle. Lees hier de punten die wij het afgelope
Meer

Vragen over vrijwilligers bij hulpdiensten.

Vragen over vrijwilligers bij hulpdiensten.
13 dec. 2023 10:00
Iedere week dragen duizenden Zwollenaren via vrijwilligerswerk hun steentje bij aan de samenleving. Ook bij de politie en de brandweer, de zogeheten hulpdiensten, zijn vrijwilligers actief. In het vrijwilligersbeleid van het college is tot nu toe geen aandacht voor de hulpdiensten. De VVD heeft…
Meer

Raadsdebat: Verkoopprocedure locatie Eventvoorziening

Raadsdebat: Verkoopprocedure locatie Eventvoorziening
11 dec. 2023 19:30
In juli 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit van het college om de verkoopprocedure voor de locatie Voorsterpoort Oost (eventvoorziening) te stoppen en de kavels voor een nieuwe indoor eventvoorziening niet te gunnen aan de enig overgebleven aanbieder. De IJsselhallen worden in 2024…
Meer

Themadebat Sociaal Domein

Themadebat Sociaal Domein
11 dec. 2023 19:30
Voor het themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen, de VVD heeft hier een paar punten over. Lees hier Monique's gehele bijdrage:
Meer

Raadsdebat: Beleidsnota Basisvaardigheden

11 dec. 2023 19:30
Kunnen lezen, schrijven, rekenen en op de computer werken zijn belangrijke middelen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren en mee te doen in de samenleving. Gemeente Zwolle vindt het dan ook van belang om deze basisvaardigheden van inwoners te vergroten en te versterken. De VVD heeft hier…
Meer

Raadsdebat: Stadsfoyer

Raadsdebat: Stadsfoyer
4 dec. 2023 19:30
Binnen de uitbreiding van winkelcentrum Stadshagen wordt de Stadsfoyer gerealiseerd als nieuwe maatschappelijke voorziening. Op 23 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten om €16 miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop van de Stadsfoyer. De VVD heeft hier een aantal opmerkingen over, lees hier…
Meer

Raadsdebat: Parkeerstrategie 2040

Raadsdebat: Parkeerstrategie 2040
4 dec. 2023 19:30
De beschikbare openbare ruimte voor parkeren wordt door de groei van de stad beperkter. Daarom wil de gemeente anders omgaan met de invulling ervan. In vergelijking met zestig jaar geleden is het aantal inwoners van Zwolle verdubbeld. In diezelfde periode zijn er twintig keer zoveel auto’s…
Meer

Schriftelijke Vragen Oude Mars

Schriftelijke Vragen Oude Mars
1 dec. 2023 21:15
De bewoners van woonwijk Oude Mars zijn een petitie gestart om aandacht te vragen voor de gevaarlijke verkeerssituatie. De VVD begrijpt de bezorgdheid maar al te goed en heeft raadsvragen gesteld. Lees hier onze schriftelijke vragen:
Meer

Themadebat: Vrijetijdsbesteding

Themadebat: Vrijetijdsbesteding
20 nov. 2023 19:30
Voor het themadebat vrijetijdsbesteding worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s te verruimen. De VVD heeft hier een paar punten op, lees hier de gehele bijdrage van Thijmen:
Meer

Raadsdebat: Afhandeling motie Zwolle Vuurwerkvrij

Raadsdebat: Afhandeling motie Zwolle Vuurwerkvrij
20 nov. 2023 17:40
Op 12 december 2022 heeft de raad gesproken over de toekomst van de jaarwisseling in Zwolle. Tijdens de besluitvormende vergadering van 19 december 2022 heeft de gemeenteraad naar aanleiding van die bespreking de motie Zwolle Vuurwerkvrij aangenomen. Lees hier Johran zijn gehele bijdrage:
Meer

Raadsdebat: Rekenkameronderzoek ‘Leren van stimuleren’

Raadsdebat: Rekenkameronderzoek ‘Leren van stimuleren’
20 nov. 2023 17:27
In juli van dit jaar heeft de voorzitter van de Rekenkamer het rapport “Leren van Stimuleren” aangeboden aan de gemeenteraad. Dit rapport en de reactie van het college van B&W vormen de onderleggers voor dit debat. De reactie van de raad op de conclusies en aanbevelingen zal leiden tot een besluit…
Meer

Themadebat: Onderwijs en Jeugd

Themadebat: Onderwijs en Jeugd
20 nov. 2023 17:21
Voor het themadebat Onderwijs en Jeugd worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s te verruimen. De VVD heeft opmerkingen over deze nota's, lees hier Annemee's gehele bijdrage!
Meer

Debat Begroting 2024

Debat Begroting 2024
10 nov. 2023 09:00
"In Zwolle hebben we het goed voor elkaar. Daar werken vele inwoners en ondernemers elke dag ontzettend hard aan. Dat zorgt ervoor dat we zo’n heerlijke stad zijn. De VVD wil dat al onze inwoners zich optimistisch kunnen voelen. Dat voor jou en de jouwen je het vertrouwen hebt dat het leven steeds…
Meer

Jeroen Doornbos neemt afscheid als raadslid en geeft het stokje door aan huidig burgerlid Niels Tol

Jeroen Doornbos neemt afscheid als raadslid en geeft het stokje door aan huidig burgerlid Niels Tol
6 nov. 2023 20:52
Tijdens de raadsvergadering van maandag 6 november aanstaande neemt Jeroen Doornbos afscheid als raadslid. Ruim 6 jaar maakte Jeroen deel uit van de Zwolse VVD-fractie. Dit deed hij met een enorme passie en toewijding. De komende tijd wil Jeroen zich meer richten op andere zaken, zoals gezin en…
Meer

Raadsdebat: Stadspas

Raadsdebat: Stadspas
30 okt. 2023 19:30
In het coalitieakkoord is in het kader van de inzet op bestaanszekerheid en kansengelijkheid de ambitie beschreven om te komen tot invoering van een Zwolse stadspas. De pas moet het voor inwoners met en laag inkomen makkelijker maken om gebruik te maken van alle regelingen waar zij recht op hebben.…
Meer

Raadsdebat: Ruimtelijk Ontwikkelplan (ROP) Nieuwe Veemarkt

Raadsdebat: Ruimtelijk Ontwikkelplan (ROP) Nieuwe Veemarkt
30 okt. 2023 19:30
De toekomstige Nieuwe Veemarkt moet een eigenzinnige wijk worden met daarin een breed en veelzijdig aanbod van woningen en ruimte om te innoveren en te experimenteren. Een nieuwe stadsbuurt met voldoende ruimte voor water, groen, mens en dier. Op deze locatie moeten 750 woningen worden gerealiseerd.…
Meer

Raadsdebat: Opinienota Verkenning Stadsbroek IJsselvizier

Raadsdebat: Opinienota Verkenning Stadsbroek IJsselvizier
11 okt. 2023 13:30
Het traject Verkenning Stadsbroek en IJsselvizier komt voort uit de Omgevingsvisie. In deze visie over de toekomst van Zwolle is aangekondigd dat de gemeente Zwolle een verkennend onderzoek uitvoeren naar de in de gewenste ontwikkeling van beide gebieden die respectievelijk ten noordoosten en ten…
Meer

Themadebat economie, werk en inkomen

Themadebat economie, werk en inkomen
11 okt. 2023 13:25
Voor het themadebat economie, werk en inkomen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Een themadebat staat in het teken van…
Meer

Raadsdebat: Nieuw parkeerreguleringsgebied Hogenkamp en Indische Buurt

Raadsdebat: Nieuw parkeerreguleringsgebied Hogenkamp en Indische Buurt
11 okt. 2023 13:22
Een deel van de bewoners uit de Indische Buurt en Pelmolenstraat en omgeving ervaart parkeeroverlast. Bewoners, die wonen nabij het winkelgebied en/of de grens van een gebied waar al betaald parkeren geldt hebben in de afgelopen jaren regelmatig verzocht om een oplossing voor de parkeerdruk in hun…
Meer

Themadebat Bouwen en Wonen

Themadebat Bouwen en Wonen
2 okt. 2023 20:09
Voor het themadebat Bouwen en Wonen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Hier heeft de VVD een paar opmerkingen over, lees hier Regien's…
Meer

Raadsdebat: Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders

Raadsdebat: Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders
2 okt. 2023 19:59
Eind 2021 heeft de gemeenteraad de motie “Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders” aangenomen. In deze motie verzocht de gemeenteraad het college om te onderzoeken of de methode die Kampen toepast om de toekenning van zorgwoningen te regelen, en daardoor grip en sturing te hebben, ook in Zwolle…
Meer

Beleidsplan Vrijwilligersondersteuning

Beleidsplan Vrijwilligersondersteuning
20 sep. 2023 14:50
Het aandeel vrijwilligers in Zwolle is echter wel afgenomen ten opzichte van eerdere Buurt voor Buurt onderzoeken. Verschillende ontwikkelingen in de samenleving verhogen de druk op vrijwilligers. De VVD Zwolle heeft hier bepaalde ideeën over, lees hier Monique's hele bijdrage: 
Meer

Startnotitie Centrum Aa-landen

Startnotitie Centrum Aa-landen
20 sep. 2023 14:16
Met de ontwikkeling van Centrum Aa-landen geeft de gemeente uitvoering aan de gebiedsvisie Zwartewaterallee. In tegenstelling tot de andere deelgebieden die onderdeel vormen van de Zwartewaterallee neemt de gemeente ook de regie in de ontwikkeling van het centrum Aa-landen. Hier hebben wij bepaalde…
Meer

Themadebat Fysieke Leefomgeving

Themadebat Fysieke Leefomgeving
13 sep. 2023 13:02
Voor het themadebat Fysieke Leefomgeving worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen
Meer

Themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid

Themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid
13 sep. 2023 12:55
Voor het themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Lees hier Niels zijn bijdrage:
Meer

Themadebat Sociaal Domein

Themadebat Sociaal Domein
13 sep. 2023 12:47
Voor het themadebat Sociaal Domein worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Lees hierbij de bijdrage van Monique
Meer